SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Březen 2010

Definitivní zánik místní dráhy Nezamyslice - Morkovice
Na konci března byla ukončena demontáž kolejnic z tělesa bývalé tratě z Nezamyslic do Morkovic, která by se měla v příštích měsících proměnit v téměř celé původní délce na asfaltovou cyklostezku. Tato lokální dráha vycházela z místního nádraží v Nezamyslicích, což bylo samostatné kolejiště dostupné lávkou nad stanicí hlavní trati z Brna na Přerov a Olomouc. Byla 11,935 km dlouhá (stavební délka dráhy byla 12,169 km) a provoz na ní byl zahájen 30.11.1909. Jako mnoho dalších málo vytížených tratí neodolala vlně rušení lokálek v druhé polovině devadesátých let. Veškerá doprava zde byla zastavena třetí změnou jízdního řádu k 25.1.1998. Protože zde ale v posledním půl roce jezdily pravidelné osobní vlaky jen v pracovní dny, posledním vlakem byl již 23. ledna páteční Os 26065 vedený motorovým vozem 810.292.
Po zastavení pravidelné dopravy začala trať sloužit pro odstavování správkových vozů. Tuto etapu využití ale záhy ukončila kuriózní nehoda, ke která došlo 25. dubna 1998 nedaleko zastávky Uhřice u Kroměříže. Vlivem rozkrádání kovových součástí i nedostatečného zajištění se uvolnila jedna z kolon vozů a pomalu se rozjela směrem na Nezamyslice. Cestou narážela do dalších, což nakonec vedlo k rozsáhlému vykolejení. Nepoužívaná trať začala velmi rychle chátrat. Za pár let byla zcela pohlcena náletovou vegetací. Objevily se i případy krádeží kolejnic. K formálnímu zrušení dráhy došlo rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR dne 11. 12. 2005.
Bezprostředně po zrušení tratě se začali samosprávy okolních obcí inspirované mnoha podobnými příklady ze zahraničí zajímat o možnosti přeměnit nevyužívané těleso místní dráhy na cyklostezku. Zdlouhavá jednání se všemi zainteresovanými institucemi komplikovala krom neustálých odvolání také postupná transformace Českých drah. Přesto se zastupitelstva všech obcí na trase bývalé železnice dohodla na přesné podobě projektu, který se 11.11.2008 dostal až do fáze vydaného územního rozhodnutí.
V listopadu roku 2009 uspořádala radnice města Morkovice-Slížany výstavu k 100. výročí místní dráhy. Tou dobou ale již bylo rozhodnuto o definitivním naplnění jejího osudu, a události nabraly rychlý spád. 18.11. zastupitelstvo schválilo jednomyslně kupní smlouvu se SŽDC, podle které získalo město Morkovice-Slížany do svého majetku celou trať (od km 0,448) za 2,5 milionu Kč. Na veškeré dokumentaci je proto uvedeno jako jediný stavebník, byt se na projektu podílejí i ostatní obce na trati. O dva dny později vydává odbor dopravy MÚ v Prostějově zatím nepravomocné stavební povolení na vybudování cyklostezky na opuštěném tělese bývalé místní dráhy Nezamyslice - Morkovice. Ve stejnou dobu probíhá také veřejná soutěž na prodej kolejnic a pražců. Právě z něho plánuje město pokrýt část nákladů na zakoupení a pozdější přestavbu zrušené tratě.
Snášení železničního svršku začalo v Morkovicích-Slížanech začátkem ledna. S ohledem na rozvětvenost kolejiště i nepříznivé podmínky letošní mimořádně tuhé zimy se první měsíc soustředily veškeré práce prakticky výhradně na obvod bývalé koncové stanice. Až přibližně počátkem února začalo snášení svršku samotné tratě směrem do Nezamyslic. Pracovníci firmy Zeumetal s.r.o. Vlachovice, která tuto zakázku získala ve výběrovém řízení, postupně vyřezávali náletové dřeviny a uvolňovali kolejnice i s drobným kolejivem. Co nešlo vyšroubovat, bylo upáleno autogenem. Trať je proto na několika místech lemována ostrůvky neplánovaně vypálené vegetace. Veškeré ocelové prvky (kromě mostních konstrukcí) jsou průběžně odváženy do šrotu. Pražce jsou zatím postupně sváženy do dvou deponií v prostoru bývalé zastávky Prasklice a na polním letišti v Morkovicích-Slížanech.
V neděli 14. března ležely koleje už jen od Nezamyslic po přejezd se silnicí č.430 v km 1,74 u bývalé zastávky Těšice. Do následujícího víkendu byl železniční svršek kompletně snesen až cca do km 0,75. Dalších 300 metrů už ale kolejnice pouze volně ležely na pražcích bez upevňovadel. Snášení železničního svršku bylo kompletně hotové do konce měsíce. Nedotčené zůstalo jen místní nádraží s krátkou výtažnou kolejí v obvodu žst. Nezamyslice (po bývalou lichoběžníkovou tabulku), které zůstává i nadále v majetku SŽDC. Během dubna by pak měly být z okolí tělesa odklizeny veškeré pražce, které se ještě z velké části nacházejí na svazích náspů a zářezů.
O osudu staničních budov zatím není rozhodnuto. Jediným využívaným objektem je trvale obydlená bývalá staniční budova v Tištíně, u které je předpoklad pozdějšího prodeje stávajícímu nájemci. Nejistá je budoucnost hlavně u velmi zchátralé staniční budovy v Morkovicích. Ta totiž při transformaci Českých drah nebyla předána SŽDC. Jako jediný objekt na trati je tak nadále v majetku ČD. Pravděpodobně ji hrozí podobný osud jako bývalé výtopně v Morkovicích, která musela být pro havarijní stav zdemolována již na jaře roku 2008.
V dalších etapách má být na tělese opuštěné železnice vybudována 11,556 km dlouhá obousměrná cyklostezka o šířce dva metry, která dle drážního staničení začíná v km 0,448 (v místě stávajícího přejezdu s místní komunikací, rovněž plánovanou budoucí cyklostezkou) v katastru obce Dřevnovice. V projektu vypracovaného Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy je naplánováno urovnání a zhutnění původního štěrkového lože, jeho částečné dosypaní a následná pokládka vrstev živičného povrchu. Ocelové konstrukce mostů mají byt opraveny a doplněny novou dřevěnou mostovkou se zábradlím. V místech všech křížení s ostatními pozemními komunikacemi jsou navrženy středové ostrůvky pro zabránění vjezdu motorových vozidel.
Podle původních předpokladů měla vlastní výstavba cyklostezky volně navázat na snášení svršku. V tuto chvíli zatím stále probíhá odvolací řízení u Krajského úřadu v Olomouci. Teprve až po nabití právní moci stavebního povolení může vedení města zahájit jednání o dotacích ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně z fondů EU. Předpokládané náklady totiž přesahují čtyřicet milionů korun, které osm obcí na trase nemůže v celém rozsahu pokrýt z vlastních zdrojů. Až po vyjasnění financování bude zahájena soutěž na zhotovitele stavby. Kdy se po tělese bývalé místní dráhy projedou první cyklisté a in-line bruslaři zatím není jasné. Optimistický scénář jara roku 2010 předpokládá dokončení stavby v závěru příštího roku.
Horní fotografie dokumentuje stav koncové stanice Morkovice, v jakém byla 24. března 2010. Železniční spodek je zatím po demontáži kolejí neupraven. Bývalá staniční budova má vytlučená všechna okna a částečně rozebranou střešní krytinu. Vnitřní prostory slouží jako jedna velká skladka odpadků. Na fotografii umístěné ve středu byl 14. 3. 2010 zachycen čerstvě snesený úsek mezi bývalými zastávkami Prasklince a Uhřice u Kroměříže. Dolní fotografie pořízená 21. 3. 2010 přibližně v km 0,25 ukazuje zaústění místní dráhy do žst. Nezamyslice.
Text a foto Petr Nohel
 
 
 
 
7. 7. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3