Leden 2015

Železniční společnost Tanvald koupila motorový 810.453
Přesně na Nový rok okolo druhé hodiny odpolední zastavila v žst. Tanvald souprava dopravce METRANS Rail složená z hnacích vozidel 820.057 a 810.453. Zatímco přítomnost „singrovky“ ve zdejších končinách nemohla nikoho překvapit, neboť ta je tzv. „domácí“, „orchestrion“ (či jak se na Tanvaldsku obvykle říká „kadibudka“), nadto nadále označený logem slovenského dopravce Železničná spoločnosť Slovensko s nápisy „RD Prešov“, určitý údiv budil… Jak se zde tedy tento stroj vyskytl a proč?
Odpověď na danou otázku je relativně prostá – byl přivezen až z RD Humenné, protože se v mezičase stal předmětem vlastnictví Železniční společnosti Tanvald známé díky dlouholetému zajišťování provozování nostalgických vlaků na Zubačce, tedy nejstrmější a jediné ozubnicové dráze v České republice, trati Tanvald – Harrachov.
Koupě motorového vozu od slovenského subjektu je v českých končinách skutečností relativně běžnou – odpadají tím potíže při sjednávání kupních smluv s českým „národním dopravcem“, kdy navíc tyto smlouvy zpravidla obsahují doložky prakticky znemožňující provozování těchto drážních vozidel za zamýšleným účelem (např. zákaz provozovat motorové vozy na síti dráhy celostátní a drah regionálních).
Motorový vůz je vhodným doplněním flotily vlastních vozidel tanvaldských muzejníků. Co více, jedná se o vozidlo, díky němuž se na Zubačce podařilo za období Jizerské dráhy zavést hospodárnější provoz a jež je historicky spjato jak s nejstrmější tratí v České republice, tak jejím pokračováním dále do Polska – stačí jen připomenout, že to byly právě „ropovody“ sestavené z těchto lehkých motorových vozů a přívěsů ř. 010/Btax, jež v letních dnech roku 1992 brázdily desítky let neprovozovanou dráhu za harrachovskou výkolejkou č. 3. A právě na trati přes Novosvětský průsmyk se toho od roku 1992 z hlediska vozidel tolik nezměnilo – „osmsetdesítky“ tam vídáme dodnes, a to několikrát denně.
Důvodně tak lze očekávat, že se s motorovým vozem ř. 810 budeme opět setkávat i na ozubnicových úsecích trati Tanvald – Harrachov, a to především při pravidelných nostalgických jízdách či v souvislosti s jízdami na objednávku.
Fotografie pořízená 1. ledna 2015 v Železném Brodě zachycuje nově nabytý vůz 810.453 předtím, než odjel tažen motorovým vozem 820.057 do Tanvaldu.
Text a foto Petr Špetlák

PKP Cargo začalo vozit české uhlí pro U. S. Steel Košice
Příchod nového roku je zpravidla obdobím, kdy se na základě nově uzavřených přepravních smluv mění také dopravci mnohých pravidelných nákladních vlaků. Nejinak je tomu letos, kdy se asi nejvýznamnější změna na české a slovenské železnici týká přeprav uhlí z dolů OKD na Ostravsku do železáren U. S. Steel v Košicích.
Tyto přepravy byly dosud částečně spárovány s dodávkami železné rudy z východoslovenských překladišť do českých hutí ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny, i když rudy jezdí víc než uhlí. Dopravcem uhlí i rudy byli „národní“ dopravci Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSKC) a ČD Cargo (ČDC), kteří na jejich vozbu využívali slovenské „dvojičky“ řady 131 doplněné postrky na sklonově náročných úsecích přes Štrbskou rampu a Jablunkovský průsmyk. Díky ložení souprav v obou směrech tak částečně odpadaly neproduktivní vyrovnávkové vlaky.
Počínaje lednem však dopravu uhlí na české i slovenské straně (tj. v úseku Louky nad Olší nebo Ostrava-Kunčice – Haniska pri Košiciach) převzal polský dopravce PKP Cargo, který na tyto vlaky nasadí lokomotivu polské řady ET41, doplněnou druhou lokomotivou téže řady pro zvládnutí výše uvedených úseků s velkým stoupáním. Použity přitom budou vozy českého dopravce Advanced World Transport (AWT), který tím mj. využije soupravy uvolněné z přeprav uhlí pro Elektrárnu Chvaletice, které se po více než rok trvající přestávce (viz AWT převzalo vozbu hnědého uhlí pro elektrárnu Chvaletice) vrací od ledna pod křídla ČDC.
Tato změna má zajímavý důsledek v tom, že se tím poměrně významně zvýší počet nákladních vlaků na Košicko-bohumínské dráze, neboť nově budou zavedeny vyrovnávkové vlaky nejen po uhlí v režii PKPC, ale v opačném směru také přibude prázdných souprav po rudě, která zůstává v rukách ZSSKC/ČDC.
První vlak PKPC s uhlím v relaci Louky nad Olší - Haniska pri Košiciach odvezly stroje ET41-086 a ET41-091, což dokumentuje snímek pořízený 5. ledna 2015 poblíž zastávky Ochodnica.
Text Petr Štefek, foto Peter Vlček

Lokomotiva na CNG jezdí na trati Opava - Hlučín
15. ledna 2015 vyjel poprvé v historii české veřejné osobní dopravy vlak tažený lokomotivou poháněnou stlačeným zemním plynem (CNG - compressed natural gas). Jde o lokomotivu 714.801, která vznikla v roce 2011 rekonstrukcí z 714.010 (postavené na rámu původní lokomotivy 735.167). Na rekonstrukci spolupracovaly firmy Vítkovice Doprava, CZ LOKO, Výzkumný Ústav Železniční, TEDOM, ČD a ČD Cargo.
Lokomotiva 714.801 je vybavena dvojicí nových motorů TEDOM TG 250 AV, každý o výkonu 260 kW. Podstatných změn doznal zejména spodek lokomotivy. Byla odstraněna původní palivová nádrž a její místo zaujaly svazky tlakových lahví o průměru 360 mm. Těm musely ustoupit také vzduchojemy, které spolu se zásobníky písku našly místo za novými čelníky. Přechod na nový pohon si vyžádal také úpravy na pultech strojvedoucího, kde přibyly manometry pro sledování tlaku plynu. Zásobníky plynu mají vodní objem 3 430 litrů (479 kg CNG při tlaku 200 bar). Předpokládaný dojezd lokomotivy na jedno naplnění je 510 kilometrů, záleží samozřejmě na sklonových poměrech trati, hmotnosti vlaku a dalších okolnostech. Maximální rychlost lokomotivy zůstala zachována na 80 km/h, hmotnost na nápravu 16 tun.
S cílem ověřit vlastnosti lokomotivy v traťové službě byla delší dobu vybírána vhodná lokalita. Původně uvažované tratě na Karlovarsku a pod Beskydy byly zamítnuty z důvodu neexistence plnicích stanic CNG v těchto lokalitách. Zvolena tak byla Opava, kde bude zbrojení z plnicí stanice CNG, doplněné zásobníkem s tlakovými lahvemi umístěném na plošinovém voze. Po vyčerpání bude zásobník vždy odvezen k naplnění do Vítkovic.
Cílem zkušebního provozu je prokázat, že lokomotiva s pohonem na CNG ušetří oproti dieselové lokomotivě podobných parametrů téměř polovinu nákladů. Proto bude lokomotiva 714.801 nasazena výhradně na trati Opava - Hlučín a její spotřeba bude denně měřena stejně jako u lokomotivy 714.016, která se s ní bude střídat. Pokud výsledky měření dokáží, že lokomotiva s pohonem na CNG uspoří avizovaných 40 % nákladů, je možnost, že na pohon CNG budou rekonstruovány všechny lokomotivy řady 714 ČD.
Lokomotivu 714.801 bude možné zastihnout v provozu v pracovní dny počínaje 15. lednem 2015. Vozit má vlaky Os 13405, Os 13404, Os 13421, Os 13420, Os 13425 a Os 13424 mezi Opavou a Hlučínem. V době od 7:15 do 13:30 pak bude nasazena na 1. záloze v Opavě východ. Zde zajišťuje zejména posun s vozy Btax780 při jejich zbrojení naftou a posun s vozy osobních vlaků Opava - Rýmařov.
11. 12. 2014 byla na Opavsku k vidění další lokomotiva s pohonem CNG - 714.811. V úseku Háj ve Slezsku - Štítina absolvovala hlukové zkoušky, při kterých byla srovnávána hlučnost s lokomotivou 714.007. Mezi lokomotivami byl zařazen vůz řady Bt. Ze Štítiny do Háje ve Slezsku a zpět projely měřené lokomotivy dvakrát, jednou odpoledne a jednou večer. Pak se 714.811 přesunula zpět do Vítkovic. Jedná se o lokomotivu, která na základě prototypové rekonstrukce (714.801) vznikla ve spolupráci Vítkovic a CZ LOKO. Přestavbu 714.811 (ex 714.002, ex 714.170, ex 735.170) provedla jihlavská pobočka CZ LOKO ve spolupráci s firmami Phoenix-Zeppelin a MARAT. Na rozdíl od 714.801 je v lokomotivě použit stacionární plynový motor Caterpillar G3412, rekonstruovaný na použití v drážním provozu. Lokomotiva zároveň disponuje větší zásobou zemního plynu (část nádob se nachází v přední kapotě).
Prvním dnem nasazení lokomotivy 714.801 na hlučínské trati byl 15. leden 2015, kdy byla mimořádně také v čele párů vlaků 13409/13408, což dokládá snímek pořízený na mostě v úseku Kozmice – Hlučín. Na dolní fotografii je zachycena druhá „plynovka“ - 714.811 - v areálu závodu CZ LOKO v Jihlavě.
Text Jakub Hasák, horní foto Jan Hanzel, dolní foto Michal Kozuk, spolupráce Petr Štefek

Fosfor do Bořího lesa vozí opět ČD Cargo
Od ledna 2015 dochází na českém území ke změně dopravce při železničních přepravách žlutého fosforu pro potřeby chemičky Fosfa v Poštorné, jejíž vlečka je na síť SŽDC napojena prostřednictvím stanice Boří les. Celá přeprava začíná ve výrobním závodě Žaňa Žambyl kazašské společnosti Kazfosfat, jehož vlečka je napojena do stanice Asa na síti státních železnic KTŽ. Odtud je zboží přepravováno přes Rusko a Bělorusko do polské stanice Małaszewicze, kde docházelo do loňského roku k převazu širokorozchodných cisteren na normálněrozchodné podvozky nebo k překládce nádržkových kontejnerů mezi vozy s rozchodem 1520 a 1435 mm.
Po několik minulých let vozbu žlutého fosforu zajišťoval na českém území dopravce Advanced World Transport, který je současně provozovatele vlečky Fosfy. Přepravy probíhaly původně pouze v převázaných kazašských širokorozchodných kotlových vozech, které nesplňovaly podmínky řádu pro přepravu nebezpečných věcí RID a byly tak postupně nahrazovány tankkontejnery. Od ledna 2015 se přepravy vrací do rukou ČD Carga (ČDC) s tím, že jsou realizovány již čistě pomocí nádržkových kontejnerů společností Eurotainer a TWS Tankcontainer-Leasing, které jsou na normálním rozchodu přepravovány na vozech Sgnss ČDC. Český dopravce je v tomto případě subdodavatelem německé spedice Ermefret, která je stejně jako Eurotainer součástí skupiny Ermewa náležející nákladní divizi francouzských státních drah SNCF Geodis.
Přepravy pomocí tankkontejnerů již na rozdíl od dřívějšího použití převázaných cisteren probíhají na českém území i mimo noční doby (navíc není nutná technická prohlídka po ujetí 100 km), což dokládá snímek pořízený 28. ledna 2015 v úseku Břest – Hulín, kdy se v čele vlaku se žlutým fosforem nacházel stroj 363.059.
Text Petr Štefek, foto Aleš Krška

DB Schenker Rail vstoupil na český železniční trh
O vstupu dopravců z německé skupiny DB Schenker Rail na české koleje se již spekuluje několik let, nakonec však k očekávanému průniku nedošlo z Německa, ale z Polska. 30. ledna 2015 totiž polská dcera DB Schenker Rail Polska (DBSRP) realizovala zkušební vlak vedený bez přepřahu z Polska do Česka, přičemž bylo na českém území využito licence společnosti Arriva vlaky, která je prostřednictvím mateřské společnosti Deutsche Bahn s polským dopravcem propojena. Za tímto krokem DBSRP je třeba vidět především reakci na plánovaný odkup majoritního podílu v české firmě Advanced World Transport (AWT) polským dopravcem PKP Cargo (PKPC), což ohrožuje zájmy DBSRP zejména v oblasti přeprav na krátké vzdálenosti mezi průmyslovými oblastmi v Horním Slezsku a na Ostravsku.
Zkušební vlak byl realizován mezi dvěma závody spadajícími do skupiny ArcelorMittal, konkrétně šlo o koks ze Zdzieszowic do ostravského podniku ArcelorMittal Ostrava (přípojová stanice Ostrava-Bartovice). V celém úseku byl vlak veden strojem 189 003 DB, který je jedním ze skupiny lokomotiv řady 189 ev. č. 001 až 022 a 055 až 064 vybavenými tzv. filtry 50 Hz pro provoz na tratích SŽDC. Tyto lokomotivy se začaly objevovat na síti SŽDC v závěru loňského roku, ale šlo o náhradu lokomotiv řady 180 DB na vlacích z Německa přes hraniční přechod Bad Schandau, které jezdily v Čechách na licenci ČD Cargo (do Děčína již takto zajížděly stroje 189 DB – bez filtru – od roku 2009). V daném případě se tedy jednalo o premiéru lokomotiv 189 DB na Ostravsku. Současně také jela řada 189 poprvé po tzv. Polanecké spojce přes stanici Ostrava-Vítkovice, neboť až letos mají tyto stroje s filtrem 50 Hz povolen provoz v uvedeném úseku. Proto byly dříve vlaky do Ostravy-Bartovic se stroji německé řady 189 vedeny přes Ostravu střed.
Protože DBSRP ani Arriva vlaky nedisponují pracovníky pro obsluhu těchto vlaků na českém území, byla celá akce od přechodové stanice Bohumín-Vrbice zajištěna po personální stránce společností LokoTrain. V uvedené stanici byla k vlaku také přivěšena postrková lokomotivy 740.597 Slezskomoravské dráhy, neboť ve stoupání z Ostravy-Svinova k odbočce Odra byl překročen normativ hmotnosti pro samostatnou lokomotivu řady 189.
Zmiňovaný vlak Pn 149231 Zdzieszowice – Ostrava-Bartovice s lokomotivou 189 003 je zdokumentován na snímku pořízeném při vjezdu do stanice Ostrava hlavní nádraží.
Text Janusz Malinowski, foto Michal Valošek

Rail Cargo Austria převzalo tranzit výměnných nástaveb Stante Logistics
V březnu 2014 zahájila italská společnost Stante Logistics provoz intermodální linky, která zajišťuje přepravu výměnných nástaveb mezi terminály Interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise poblíž Neapole a Euroterminal v polském Sławkówě. Náplní těchto vlaků je zejména přeprava autodílů mezi závody společnosti Fiat v Itálii a Polsku. V Itálii byl vozbou těchto vlaků pověřen dopravce Rail One, rakouský a český úsek zajišťovala společnost LTE Logistik- und Transport, resp. LTE Logistik a Transport Czechia, nejkratší úsek mezi Petrovicemi u Karviné a Sławkówem pak měla na starosti firma Rail Polska.
K zásadní změně ve vozbě těchto vlaků došlo od konce ledna 2015, neboť s výjimkou italského úseku byly kompletně vyměněni zúčastnění dopravci. V Rakousku a Česku nyní vlak veze rakouská společnost Rail Cargo Austria (RCA). Ta se tak vrací ke kořenům svého provozu na českém území, neboť právě v intermodální dopravě dopravce na kolejích SŽDC začínal (viz Vlaky Rail Cargo Austria v Česku). Polskou část přepravy pak nově zajišťuje PKP Cargo.
Horní fotografie zachycuje tranzit tohoto vlaku přes Česko ještě v rukách LTE, konkrétně jde o vlak jedoucí 1. listopadu 2014 úsekem Bzenec přívoz - Rohatec směrem do Itálie v jehož čele se nachází stroj 1216.910 LTE. Na dolním snímku pořízeném 31. ledna 2015 ve stanici Ostrava hlavní nádraží je první vlak relace Sławków Euroterminal – Maddaloni Marcianise v režii RCA. Vlak vedený strojem 1216.240 ÖBB Produktion veze 28 výměnných nástaveb naložených na 14 kloubových vozech Sffggmmrrss40 AAE Cargo.
Text a dolní foto Petr Štefek, horní foto Petr Nohel

 
<<<    2014    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2016    >>>
© SPŽ 2015