Báňské nádraží

Uhelné nádraží a komerční obvod (foto Pavel Roháček 6.3.2001)
Lokomotiva 754.068 v čele osobního vlaku 3129 z Frenštátu
pod Radhoštěm se v prostoru uvažované zastávky Ostrava
centrum blíží k vjezdově-odjezdovému kolejišti Báňského nádraží
(foto Petr Štefek 10.4.2001).
Skládá se ze dvou obvodů: uhelného a seřaďovacího nádraží. Výstavbu tohoto nádraží vyvolalo kolejové napojení Vítkovických železáren a BDr na hlavní trať SDCF. Zejména pravidelný svoz uhlí z BDr si vyžádal určitý počet kolejí pro přepřah a podle převládající zátěže se vžilo označení “uhelné nádraží” (Uhn). Koncem 60. let 19. století už začínaly být úkoly přenesené na Uhn (zejména konečná sestava vlaků směr Vídeň a tvorba “vyrovnávkových” vlaků s prázdnými uhláky podle požadavků jednotlivých jam) nad možnosti tamního posunu a navíc bylo očekáváno zvýšení doběhu zátěže z dokončovaného prodloužení BDR do Doubravy (zprovozněno 12. září 1870).
Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového nádraží, které převzalo posunovací a řadící úkony. Toto nádraží – uvedené do provozu roku 1871 – však za dalších deset let opět kapacitně nepostačovalo rostoucí přepravě. Proto byla prodloužena výtažná kolej a byl vybudován svážný pahrbek s mechanizovaným stavěním výměn ze stavědla. Nové seřaďovací kolejiště bylo dáno do provozu v červnu 1882. Toto seřaďovací nádraží bylo i později dále rozšiřováno, stejně jako uhelné nádraží.
Zde je nutné se zmínit též o tom, že část kolejiště Uhn u nádražní budovy (zpočátku jen dvě koleje) sloužila pro Ostravsko-frýdlantskou dráhu (OFD). V roce 1913 byla vybudována tzv. objížděcí kolej (OBK), která objela tehdejší pravé nádraží (dnes levé) a zaústila do druhé traťové koleje směr Svinov.
     V závěru 20. století probíhala rozsáhlá přestavba Báňského nádraží (ukončena v roce 2000). Tato přestavba se nejvíce dotkla seřaďovacího nádraží, které již ztratilo svůj prvořadý význam řadícího obvodu. Seřaďovací nádraží tak bylo rozděleno na dvě části: zabezpečenou část zvanou nyní Vjezdovo-odjezdové kolejiště (VOK, dopravní koleje 603 až 608, tedy celkem 6 kolejí) a nazabezpečenou část s manipulačními kolejemi, sloužící zejména k odstavování vozů. Tato přestavba také umožnila plně dvoukolejné spojení obvodu střed a uhelného nádraží (po kolejích 601 a 602). Původně bylo toto spojení možné pouze po jedné koleji, která objížděla seřaďovací nádraží východním směrem kolem depa BDr.
V blízké budoucnosti se v obvodu tohoto nádraží předpokládá vybudování zastávky Ostrava centrum (je zahrnuta v územním plánu města Ostravy). Tato zastávka by měla být zřízena severně od nadjezdu Českobratrská v prostoru spojovacích kolejí mezi obvody seřaďovací nádraží a střed (koleje číslo 91 a 92). Výstavbou této zastávky bude docíleno jak dobré pěší dostupnosti centra města, tak návaznosti na městskou hromadnou dopravu vedenou přes most Českobratrská a na autobusové linky, které by měly vycházet z prostoru ulice Porážkové v těsném sousedství uvažované zastávky.

© SPŽ