Počítačový dopravní deníkPracovní místo výpravčího je jedním z důležitých komunikačních a informačních míst v systému řízení vlakové dopravy. Jeho význam roste s velikostí stanice a počtem vykonávaných technologických úkonů. Proto bylo toto místo vybráno do systému automatizovaných pracovních míst (APM), dotvářejících ISOŘ (Informační systém operativního řízení).
Jde mimo jiné nejen o zlepšení řízení jízd vlaků, ale především o celkové zkvalitnění procesu řízení a v neposlední řadě i o co největší omezení chyb vzniklých nedokonalostí člověka.

V současné době je na síti Českých drah instalován ISOŘ v rutinním provozu na všech OPŘ. Získávání informací pro tento systém je z různých míst a různými způsoby (telefonicky s vlastním pořízením dat, z jiného IS apod.). Tato, zdaleka ne optimální, situace by se měla zlepšovat postupným zaváděním dalších úrovní Informačního systému operativního řízení - APM vlakového dispečera, které je v provozu na okruhu Praha – Česká Třebová a na několika dalších místech je ve zkušebním provozu. Dalším logickým stupněm jsou právě výpravčí, od nichž získávají vlakoví dispečeři velkou část informací, dosud většinou telefonicky nebo pomocí IT CEVIS. Po zavedení APM-DK by se informační toky přesunuly do oblasti datového přenosu. Tato změna by znamenala zvýšení rychlosti výměny informací, zvýšení aktuálnosti, z čehož vyplývá pochopitelně zlepšení celkové kvality řízení na tomto stupni.
Ve stanicích, které budou vybaveny MISem bude výměna informací probíhat i mezi těmito IS

Modul dopravního deníku je základním a současně nejdůležitějším modulem APM výpravčího. Tak jako je v současnosti pro výpravčího základním dokumentem dopravní deník vedený na standardním tiskopise předepsaným způsobem v návaznosti na vykonávané technologické úkony při řízení vlakové dopravy ve vlastní stanici a na přilehlých traťových úsecích, tak musí být i vedení dopravního deníku na počítači základní funkcí, která má výpravčímu usnadnit práci a zvýšit kvalitu vykonávaných činností.
Počítačový dopravní deník je aplikace, která je provozována na operačním systému Windows NT 4.0 a její data jsou uložena v databázi. Těmito základními předpoklady je zajištěna poměrně vysoká míra bezpečnosti uložených dat a současně je aplikace zabezpečena před neoprávněným přístupem. Ovládání je standardní, obsluha si může vybrat mezi myší, klávesnicí a klávesovými zkratkami.
Dopravní deník vedený na počítači nahrazuje vedení klasického dopravního deníku na papíře. Způsobem vyplňování i svou formou jsou oba dopravní deníky velmi podobné. Do dopravního deníku se zapisují údaje o jízdě vlaku, jízdě PMD a další, tzv. “červené” zápisy (zahájení a ukončení výluky, nemožné dorozumění, datum, změna času SEČ/SELČ, ...) Po pořízení zápisu o vlaku se automaticky vytváří a odesílá informace pro další informační systémy. Směnový plán je automaticky aktualizován pomocí příslušných informací z ISOŘe. Uložená data dopravního deníku se používají pro tvorbu přehledů o výkonu stanice (statistika).

Popis formuláře

Formulář počítačového dopravního deníku vznikl úpravou předlohy z předpisu D 2. Nově je zaveden první sloupec pro rozlišení příjezdové a odjezdové části řádku. Pro vlaky končící se zobrazuje pouze část příjezdová, tedy horní část. Pro vlaky výchozí se naopak zobrazuje pouze odjezdová, tedy dolní část. U projíždějících (tranzitních) vlaků se zobrazují obě části. Příjezdová část je označena písmenem “P”, odjezdová část je označena písmenem “O”. Nastavení se provede automaticky po zapsání čísla vlaku do formuláře a jeho otestování.


Zápis času do formuláře - v počítačovém dopravním deníku může být časový údaj pořízen dvojím způsobem:

  • po stisku kláves Ctrl+T nebo Ctrl+L se na pozici kurzoru zapíše systémový čas (tj. čas vnitřních hodin v počítači)
  • zápis číslic z numerické klávesnice ve formátu např. 0845. Dvojtečku není nutno zapisovat, systém ji doplní po potvrzení položky klávesou Enter. Je nutno vyplnit všechny čtyři číslice, tedy do 9:59 i nulu na prvním místě (např. 0250 = 02:50)
Číslo vlaku - je oddělena položka druh vlaku, pro kterou je vytvořen samostatný sloupec. Číslo vlaku je klíčovou položkou a po jeho otestování se upraví režim vyplňování formuláře dopravního deníku přímo pro konkrétní případ.

Položka druh vlaku je přesunuta ze sloupce číslo vlaku do samostatného sloupce. Druh vlaku se nasvěcuje automaticky po zápisu čísla vlaku. Druh vlaku pro nasvícení do položky se určí podle čísla vlaku. Druh vlaku je možno podle potřeby změnit. Aktivace změny se provede dvojklikem myší nebo přes menu Úpravy – Oprava řádku. Vlastní změna se provádí pomocí šipek nahoru a dolů, ukončení editace se potvrdí klávesou Enter.

Směr jízdy je nově zavedená položka, určuje odkud vlak přijíždí nebo kam odjíždí (zpravidla zkratka sousední stanice na dvě písmena). Směr jízdy je needitovatelná položka, která se pouze zobrazuje po načtení z databáze.

Traťová kolej je nově zavedená položka v dopravním deníku. Tato položka bude vyplněna automaticky po zápisu čísla vlaku. Číslo traťové koleje, je možno změnit pomocí kurzorových šipek (pochopitelně pouze u vícekolejných tratí). Při výluce nebo umístění bezpečnostního štítku je obsluha upozorněna varovnou zprávou.

    
Předvídaný odjezd – další ze standardních sloupců dopravního deníku. Zapisuje se zde časový údaj. V případě, že jsou sousední stanice vybaveny APM DK a předvídaný odjezd se posílá datově, bude tato položka vyplněna automaticky po potvrzení příslušného okna.

Přijetí dal/dostal je standardní položka a zapisuje se do ní čas nabídky a přijetí vlaku. Povinnost zápisu této položky je určena dle druhu a stavu traťového zabezpečovacího zařízení na traťové koleji, ze které vlak přijíždí nebo na kterou odjíždí.

Chyběl u hlášení předvídaného odjezdu je položka, do které se v případě potřeby zapisují zkratky stanovišť, jejichž obsluha chyběla při hlášení předvídaného odjezdu. Podle směru odjezdu vlaku jsou obsluze nabídnuty pouze názvy stanovišť, která jsou v příslušném směru a jejichž obsluha musí být přítomna u hlášení předvídaného odjezdu. Maximálně lze pořídit tři stanoviště pro jeden vlak.Pro PMD – tato položka je přístupná pouze u PMD a zapisuje se zde časový údaj – doba povoleného posunu.

Položka skutečný odjezd ze sousední stanice je další z položek, do kterých se vyplňuje časový údaj. Vyplnění této položky se řídí dle ustanovení čl. 234 předpisu ČD D2 a může být pořízena pouze je-li vyplněna položka předvídaný odjezd ze sousední stanice.

Staniční kolej - číslo staniční koleje je zobrazováno po zápisu času předvídaného odjezdu, případně přijetí. Staniční koleje lze změnit pomocí kurzorových šipek nahoru a dolů obdobně jako u traťové koleje. První změna není považována za opravu. V případě výluky nebo umístění bezpečnostního štítku na koleji je obsluha upozorněna výstražnou zprávou, obdobně jako u traťové koleje. Pokud vlak vjíždí na obsazenou kolej, tak se pomocí mezerníku udělá u příslušné koleje červený rámeček.

Rušící posun zastaven a pro vlak postaveno a volno jsou položky, které byly sloučeny. Ve formuláři je pět sloupců. Po dvojkliku nebo stisku klávesy Enter se objeví další dialogové okno, do kterého se zapisuje čas hlášení volnosti, případně obsazení a v případě, že se vyplňuje sloupec pro výpravčího, tak může být proškrtnuto.Pro zápis se zpřístupní všechna stanoviště, která jsou nadefinována k příslušné stanici. Po vyplnění se zobrazí příznak vyplnění – “x”, v případě obsazení “o” a v případě proškrtnuto “-”. U tranzitních vlaků, které stanici projíždějí je možno, ale není nutno, vyplňovat příjezdovou část, je možno vyplnit pouze odjezdovou část.

Položka pro zápis času příjezdu a odjezdu, případně průjezdu. U projíždějících vlaků, které ve stanici nezastavují, se do příjezdového (horního) řádku nezapisuje nic - ani písmena “pr”. Do dolního (odjezdového) řádku se zapíše čas průjezdu, ale tento zápis je povolen až po zápisu předvídaného odjezdu do sousední stanice. Při napojení systému na APM-VD se po zápisu času u vlaků, které jsou v GVD automaticky vytváří a odesílá na příslušné pracoviště vlakového dispečera informace 080 Jízda vlaku, případně rozšířená o informace o jízdě vlaku v případě narušení jeho jízdy.

Zpoždění, případně náskok. Needitovatelná položka, u vlaků, které jsou v GVD jsou tyto časy automaticky spočítány a zapsány. Znaménko +/- před číslem rozlišuje zpoždění (+) nebo náskok (-). U vlaků, které nejsou v GVD se tato položka nevyplňuje.

Odhláška - zapisuje se čas kdy byla dána nebo došla.

Pro pořízení poznámky slouží dialogové okno, které se aktivuje dvojklikem na sloupci “P”. Poznámka může mít maximální délku 300 znaků. Přes tuto položku se vyplňují i údaje o narušení jízdy vlaku. Pokud je ve sloupci písmeno “P”, je vyplněna pouze poznámka, pokud je tam písmeno “N”, je vyplněno pouze narušení jízdy a pokud je tam písmeno “x”, je vyplněno obojí, tedy poznámka i narušení jízdy.Po kliknutí na tlačítko Narušení GVD se zobrazí další dialog, ve kterém se specifikují příčiny narušení a počty minut připadající na jednotlivá narušení.Po vyplnění a kliknutí na tlačítko OK se vytvoří a odešle příslušná informace.

Vazby na ostatní systémy

Počítačový dopravní deník je komunikačně provázán s těmito systémy:
ISOŘ – směnový plán, plán výluk, jízda vlaku, zahájení a ukončení výluky
CEVIS – jízda vlaku
APM vlakového dispečera – jízda vlaku, zahájení a ukončení výluky, narušení jízdy vlaku, analýza
MIS – jízda vlaku
APM analýzy plnění GVD – narušení jízdy vlaku, analýza
sousední APM DK – předvídaný odjezd
zabezpečovací zařízení – číslo vlaku a předvídaný odjezd

Nasazení v provozu ČD

V současné době (říjen 2000) je elektronický dopravní deník provozován v rutinním provozu ve stanicích Rudoltice v Čechách, Mělník a Blatno u Jesenice. Ve zkušebním provozu jsou deníky ve stanici Dřísy a Všetaty. Další nasazování této aplikace závisí především na finančních možnostech ČD.
Ve stanici Blatno u Jesenice je provozován dopravní deník, který komunikuje se zabezpečovacím zařízením. Zabezpečovací zařízení dodala firma AKsignal Brno a pomocí tohoto ZZ se ovládají ještě stanice Kryry a Petrohrad. Dopravní deník posílá do zabezpečovacího zařízení číslo vlaku a zabezpečovací zařízení posílá zpět údaje o jízdě vlaku přes jednotlivé ovládané stanice. Tyto údaje o jízdě vlaků se zakreslují do aplikace Splněný GVD.

Text Jana Hlobilová, OLTIS

© SPŽ