Graficko-technologická nadstavba
zabezpečovacího zařízení


Účel aplikace

 • Pro řízení dopravních procesů nabídnout maximální informační komfort na bázi progresivních informačních technologií.
 • Odstranit neopodstatněné rutinní práce při výkonu dopravní služby, zejména v souvislosti s aplikací moderních systémů řízení vlakové dopravy na traťovém úseku.
 • Poskytovat přímou cestou jen nezbytné informace pro výkon dopravní služby, jiné informace a sekundární data o vlakové dopravě formou komunikace s informačními a řídícími systémy železniční dopravy.

Elektronické stavědlo - zabezpečovací zařízení s přenosem čísla vlaku

Modernizované stanice, a to nejen na koridorových tratích ČD, jsou vybavovány elektronickým stavědlem (výrobcem např. AŽD Praha). Jde o zabezpečovací zařízení, kde volící a logickou bezpečnostní část tvoří počítače, relé jsou použita jen k ovládání a dohledu periferních prvků (přestavníky, žárovky návěstidel aj.). Výpravčí ovládá zařízení myší (trackballem) a z klávesnice. Indikační částí je obrazovka počítače s reliéfem kolejiště, v němž se podle aktuální polohy pohybují čísla vlaků. Ovládání odpovídá zásadám jednotného obslužného pracoviště (JOP).


Jednotné obslužné pracoviště v dopravní kanceláři (Lysá nad Labem)

Číslo vlaku je v zabezpečovacím zařízení přiřazeno k obsazenému kolejovému úseku a postavené vlakové cestě. Přenos čísla vlaku se provádí v reliéfu kolejiště automaticky, zásah řídícího zaměstnance je nutný jen v případě některých technologických úkonů s vlakem (např. přestavení, přečíslování). Číslo vlaku je tedy nositelem řady stálých i operativních informací a při zobrazení v aktuální poloze spolu s dalšími doprovodnými údaji významně přispívá k řešení rozhodovacích situací. Řídící zaměstnanec tak z obrazovky JOP nejen ovládá zabezpečovací zařízení, ale fakticky dopravu přímo i řídí.

Základní charakteristika

Graficko-technologická nadstavba (GTN) je počítačová aplikace určená k podpoře řízení dopravních procesů na vymezeném úseku železniční sítě. Je charakterizována jako nadstavba nad zabezpečovacím zařízením vybaveným přenosem čísel vlaků. Její použití je preferováno na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (DOZ), ale může být aplikována i v izolovaných stanicích.

Vzhledem k propojení zabezpečovacích a informačních funkcí je GTN nástrojem k efektivnímu provozování vlakové dopravy. Představuje aplikaci, která:

 • v reálném čase monitoruje činnost zabezpečovacího zařízení (ZZ) a na základě přenosu čísel vlaků v ZZ sbírá potřebné údaje o aktuálním stavu vlakové dopravy v řízené oblasti,
 • zobrazuje a dokumentuje praktickou realizaci dopravy na traťovém úseku a v jednotlivých dopravnách – záznam o vlaku, splněný grafikon vlakové dopravy (GVD), protokol obsluhy,
 • vede dopravní statistiku za přidělený obvod,
 • bezprostředně využívá informace o aktuálním stavu vlakové dopravy pro tvorbu prognostického modelu - průběžná aktualizace polohy trasy vlaku umožňuje okamžité vyhodnotit průběh dopravního procesu,
 • umožňuje ve výhledu měnit organizaci dopravy – plánování dopravy,
 • je napojena na informační systém operativního řízení (ISOŘ), čímž tvoří informační bránu mezi zabezpečovacím zařízením a informačními a řídícími systémy železniční dopravy (CEVIS, MIS, CDS),
 • stane se zdrojem informací o optimálním způsobu další jízdy vlaků, které budou sdělovány strojvedoucím a budou tedy přímo ovlivňovat dynamiku jízdy vlaků.

Struktura GTN

Elektronická dopravní dokumentace

GTN vede elektronickou dopravní dokumentaci (ELDODO). Prostřednictvím elektronické dopravní dokumentace se zpracovávají a uchovávají informace o uskutečněné vlakové dopravě. Automatizované pořizování dat ze zabezpečovacího zařízení a jejich bezprostředně následující dokumentování umožňuje rozdělit evidování významných dopravních událostí do nové progresivní struktury dopravní dokumentace. ELDODO nahrazuje stávající ručně vyplňovanou dokumentaci minimálním počtem automatizovaně vedených dokumentů: Splněný GVD, Záznam o vlaku a Protokol obsluhy. Údaje pořízené přímo ze zařízení, které pro svou správnou funkci sleduje pohyb vlaku, jsou v elektronické dopravní dokumentaci prokazatelně přesné a nezpochybnitelné.

Provozní využití GTN

Aplikaci GTN lze využít na:
 • samostatném pracovišti vlakového dispečera – plánování dopravy a dokumentace průběhu vlakové dopravy ve splněném GVD, pro přenos dat do splněného GVD se předpokládá umístění GTN i na místní úrovni řízení,
 • pracovišti dispečera DOZ s kumulovanou funkcí vlakového dispečera - plánování dopravy, řízení dopravních procesů, obsluha zabezpečovacího zařízení a dokumentace průběhu vlakové dopravy v ELDODO, GTN je umístěno na společném pracovišti s JOP řízené oblasti,
 • samostatném pracovišti dispečera DOZ nebo na pracovišti výpravčího izolované dopravny - řízení dopravních procesů, obsluha zabezpečovacího zařízení a dokumentace průběhu vlakové dopravy v ELDODO, GTN je umístěno na společném pracovišti s JOP řízené oblasti,
 • kontrolním pracovišti – prohlížení archivních souborů, analýzy GVD a statistiky.

Hlavní okno GTN – výhledová doprava a splněný GVD

Hlavní okno GTN obsahuje list GVD s výhledovou dopravou a splněným GVD. Výhledová doprava zobrazuje organizaci vlakové dopravy pro nadcházející časové období. Splněný GVD grafickou formou zobrazuje uskutečněnou dopravu.

Aktuální systémový čas je znázorněn v listu GVD svislou zelenou čarou (časovou osou). Trasy vlaků vlevo od této čáry času jsou v oblasti splněného GVD, vpravo je část modelované prognózy. V okně je možno zobrazit současně více traťových úseků.

Pevný GVD importovaný ze systému SENA-JŘ-VT se ve výhledu aktualizuje na základě kalendáře jízd vlaků, komunikací s ISOŘ - informace 726-2, manuálními zásahy přímo v GTN (plánování dopravy) a vždy pak průběžně vlastní jízdou vlaku.

Jízdou vlaku přes definovaný dopravní bod je ihned automaticky generována informace 080-0 pro ISOŘ, případnou opravnou informaci 080-1 upřesňuje obsluha. Každý dopravní bod vedený v GTN může být kontrolním bodem ISOŘ.

Barevné znázornění vlaků je provedeno podle zásad obvyklých v GVD. Trasy vlaků, jejichž jízda nebyla ověřena zabezpečovacím zařízením ani manuální obsluhou ELDODO a nachází se, i jen z části, v oblasti splněného GVD, jsou vykresleny hnědou barvou. Trasa vlaků zobrazených v režimu odchylky od GVD (zpoždění) je fialová.

Dopravnu v listu GVD je možno zobrazit rozloženě podle jednotlivých dopravních kolejí. Je tedy k dispozici přehled obsazení kolejí a to jak plánované, tak skutečné.

V jednom hlavním okně lze zobrazit současně i více tratí. Toho lze úspěšně využít při řízení dopravy v uzlových, úsekových nebo odbočných stanicích.

Stanice zobrazená podle dopravních kolejí

Více tratí v hlavním okně

Záznam o vlaku

Ke každému vlaku je přiřazen záznam o vlaku. Má tabelární formu, v řádcích významné dopravní události, ve sloupcích posloupnost dopraven.

Vlastní formulář nemá pevnou strukturu, následné sloupce a nové řádky se vkládají automaticky podle vzniklé potřeby dokumentace jednotlivých událostí. Struktura událostí zahrnuje údaje o zajištění jízdy, dynamice pohybu vlaku, technologických operacích s vlakem a textové komentáře.

Záznam o vlaku má univerzální charakter, dopravní dokumentaci vlaku je možno vést i při předpokládaných mimořádnostech.

Primárně je záznam o vlaku vyplňován ověřením časových údajů ZZ. V případě potřeby lze vyplňovat všechny dopravní události manuálně. Barevně se rozlišuje zdroj zobrazených údajů: výhledová doprava - hnědě, zabezpečovací zařízení - zeleně, manuální obsluha ELDODO - červeně.

Vybraný záznam o vlaku je možno vytisknout.

Protokol obsluhy

Protokol obsluhy v chronologickém sledu zaznamenává události o dopravním procesu tak, jak jsou zachyceny v záznamu o činnosti systému zabezpečovacího zařízení, a další informace vložené obsluhou. Eviduje tak:

 • povinně dokumentované úkony,
 • jízdu vlaku, stavění vlakových cest,
 • předání dopravny na místní/dálkový provoz,
 • zavedení/ukončení telefonického dorozumívání,
 • odevzdávku dopravní služby.

Protokol obsluhy obsahuje taktéž funkce pro vložení libovolného textu.

Pomocí nastavitelných filtrů je možno zobrazit a vytisknout jen hledané informace.

Vazba GTN na informační a řídící systémy železniční dopravy

V železničním provozu probíhá řada procesů, které na sebe navazují nebo se podmiňují a vytvářejí tak nepřetržitý tok informací mezi řídicí a řízenou složkou. Graficko-technologická nadstavba představuje v toku informací o dopravních procesech dosud chybějící článek, neboť propojuje technické zařízení sledující aktuální polohu vlaku se stávající strukturou informačních a řídících systémů. Protože jde o přímou datovou vazbu pracující v reálném čase, lze získanou znalost o poloze vlaku efektivně uplatnit v širokém poli působišť. Díky kompatibilitě s již vybudovanými IŘS ŽD získává nejen dopravce, ale i přímo zákazník železnice, informace v nové kvalitě. Konkrétní uplatnění aktuální informace o poloze vlaku uvádí následující přehled.

Informační systém operativního řízení

Informační systém operativního řízení (ISOŘ) je nástroj dopravce pro řízení činností v oblastech plánování dopravy, hospodaření s vozy a hnacími vozidly a řízení dopravy a to na úrovni oblastní. Právě pro hodnocení realizované dopravy a operativní rozhodování při řízení dopravních procesů jsou přesné a aktuální informace získané ze spolupracujících zařízení (GTN) prioritně důležité a mimořádně cenné.

Na dispečerský ISOŘ navazují v rámci dopravce vyšší informační systémy na centrální úrovni řízení - pro potřeby managementu i zákazníků železnice, např. centrální dispečerský systém (CDS).

Osobní přeprava

Jednu z možností využití informací GTN v osobní přepravě představuje vazba GTN a hlasových a vizuálních informačních systémů. Cestujícímu se tak v reálném čase nabízí přesné a pravdivé informace - informační tabule v nádražních halách a na nástupištích obsahují stále aktuální a nezkreslené informace, k nimž přistupuje odpovídající automatické hlášení staničního rozhlasu pro cestující.

Tytéž informace mohou pro svou práci výhodně využívat i sami zaměstnanci železniční přepravy - např. pracoviště osobní pokladny, informační kanceláře, zákaznického centra, dozorčího nástupiště.

Další možností využití informací o jízdách vlaků je prezentace jízd vlaků a výlukových prací na veřejně dostupných médiích - internet (www stránky železniční stanice nebo města), teletext nebo prostřednictvím GSM technologie.

Také při provozování integrovaných dopravních systémů hraje informace o aktuální poloze přípojného vlaku důležitou roli. Železniční stanice jsou významným přestupním uzlem a tak GTN může poskytovat informace, které využijí jak jednotliví kooperující dopravci (dispečeři a řidiči MHD/PAD), tak i cestující veřejnost.

Nákladní přeprava

Nákladní přeprava je jako každá jiná přeprava produktem dopravy, a tak, přestože stejně jako osobní přeprava nemá přímou vazbu na zabezpečovací zařízení, využívá zprostředkovaně informačních a řídících systémů železniční dopravy.

Centrální vozový informační systém (CEVIS) je úzce spjat s ISOŘ a představuje komplex informačních služeb pro sledování a řízení nákladní dopravy a přepravy. Uživatelům poskytuje informace o poloze vlaku, vozu a prostřednictvím centrální databáze zásilek i o poloze jednotlivé zásilky. K přepravcům se dostávají tyto informace po internetu přes systém HIPPS/HELIOS. HIPPS je informační systém pro přepravce k plánování přeprav a sledování pohybu nákladních vozů a vlaků v mezinárodní přepravě, HELIOS pak v přepravě vnitrostátní.

Díky propojení GTN a ISOŘ obsahuje i systém CEVIS aktuální a nezkreslené informace a navíc s minimálním zpožděním. Tato skutečnost významně napomáhá k efektivnímu řízení logistických řetězců zákazníků železnice (např. koordinace multimodální dopravy, řízení zásob).

Řízení dopravy výpočetní technikou

Pokud je v elektronické podobě k dispozici dopravní přehled o delším traťovém úseku, lze lépe rozhodovat o technologii jízdy jednotlivých vlaků s respektováním jejich přednosti a důležitosti i s bezprostřední možností obsluhy zabezpečovacího zařízení. Na dvou- a vícekolejných tratích je možno využít jízd po několika kolejích jedním směrem. Na jednokolejné trati (při provozování jedné koleje vícekolejné trati) lze případné zpoždění eliminovat vhodným přeložením křižování.

Řízení dopravy s využitím informační techniky, nebo dokonce přímé řízení počítačem, neznamená jen nasazení moderní techniky do železničního provozu, ale i stanovení přesných technologických pravidel. Je zřejmé (i podle vývoje u jiných železničních správ), že efektivní využívání zaměstnanců a techniky přináší úspory ale i bezpečnost provozu.

Výpočetní technika umožňuje určité opakované úkony automatizovat a nabízet řešení konfliktních dopravních situací ke konečnému potvrzení. Dokonce lze uvažovat o ovládání zabezpečovacího zařízení přímo počítačem GTN - na základě vyhodnocení aktuální dopravní situace. Takový systém vyžaduje i použití moderních typů sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Své nezastupitelné místo zde tedy má dálkově ovládané zabezpečovací zařízení na bázi elektronických stavědel vybavených graficko-technologickou nadstavbou.

Přínos GTN

Aplikace graficko-technologické nadstavby s elektronickou dopravní dokumentací v řízení liniových dopravních procesů, a zejména ve spojení s dálkově ovládaným zařízením:

 • díky kvalitnímu sběru dat podává v reálném čase aktuální obraz dopravní situace,
 • minimalizuje hlasovou komunikaci ve prospěch komunikace vizuální,
 • racionalizací vedení dopravní dokumentace poskytuje dopravním zaměstnancům pro jejich rozhodování více času a spojitou koncentrovanost,
 • obousměrnými vazbami s informačními a řídícími systémy železniční dopravy přináší rozšířené spektrum informací pro kvalitnější výkon dopravní služby v řízené oblasti i pro řízení dopravních a přepravních procesů na okolní síti.

Důsledné uplatnění progresivních poznatků a metod z oblasti telematiky v informačních a řídících systémech železniční dopravy znamená v konečném důsledku pro dopravce snížení provozních nákladů, pro přepravce snížení logistických nákladů a pro cestující minimalizaci doby přepravy - obecně tedy růst kvality dopravy jako služby pro společnost.

Pozn.: Od podzimu 2000 probíhá v žst. Lysá nad Labem zkušební provoz přenosu čísel vlaků a graficko-technologické nadstavby. GTN je typovou součástí elektronických stavědel dodávaných firmou AŽD Praha a výhledově bude nasazena v jednotlivých řízených oblastech dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení na II. tranzitním koridoru ČD.


Text Ing. Vlastimil Polach Ph.D. a Ing. Lubomír Macháček

© SPŽ