Netradiční "mechaniky"

Mechanická návěstidla patří nadále k nedílné součásti naší železniční sítě, i přes jejich neustále se snižující počet. Vedle typického použití mechanických návěstidel rakouského vzoru jako vjezdových či odjezdových návěstidel ve stanicích na neelektrizovaných tratích, můžeme se s nimi na naší železniční síti setkat i na místech, která nejsou pro "mechaniky" tolik obvyklá. Jedná se především o návěstidla německého vzoru, mechanická návěstidla na elektrizovaných tratích, poslední hradla, hlásky a několik málo odboček s „mechanikami“, i o stále se tenčící skupinu mechanických seřaďovacích návěstidel. Právě těmito zajímavými skupinami mechanických návěstidel se zabývá následující text. Autor uvítá jakékoliv poznatky, připomínky a doplnění.

Mechanická návěstidla německého vzoru

Kolem odjezdových "mechanik" vjíždí do Brantic lokomotiva
464.008 v čele zvláštního vlaku, který sem zavítal v rámci
oslav 130 let trati Olomouc - Krnov (foto Vít Blahovec).
Manipulační vlak v čele s "brejlovcem" 753.315 odjíždí kolem odjezdových
"mechanik" z žst. Třemešná ve Slezsku (foto Jiří Vaněk 10. 4. 1997).
Pod "německými mechanikami" v žst. Štítina probíhá křižování osobních
vlaků vedených stroji 754.078 a 749.107 (foto Vít Blahovec 9. 5. 2001).
Na mnoha tratích v naší republice dosud slouží mechanická návěstidla. Převážně se jedná o návěstidla rakouského vzoru, ale v oblastech severního pohraničí můžeme dosud narazit na u nás méně obvyklá návěstidla německého vzoru (v Německu i Polsku jsou dosud běžnou součástí řady zdejších tratí), která k nám pronikla v období druhé světové války, kdy se tyto tratě modernizovaly kvůli zvýšenému válečnému provozu. Z větších stanic, kde se tato návěstidla vyskytovala, ale jsou již řadu let minulostí, stojí za zmínku například Děčín a Liberec. Do dnešních dnů nám mechanická návěstidla německého vzoru zůstala již jen v několika stanicích severních Čech a Slezska.
Ve Šluknovském výběžku na ně můžeme narazit v Jiříkově, kde se stále používá dvouramenný vjezd do stanice (jednoramenná odjezdová návěstidla jsou rakouského vzoru). Zdejší „mechaniky“ by zatím měly nějaký čas vydržet, rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ve stanici se plánuje provádět nejdříve v příštím roce, pravděpodobně až tehdy, kdy se bude modernizovat i sousední Ebersbach. Poslední stanicí na severu Čech, kde stále návěstidla tohoto typu slouží, je Česká Kamenice. Najdeme zde jednoramenné vjezdové návěstidlo od Kamenického Šenova, původně se žlutým nepohyblivým ramenem, dlouhou dobu nepoužívané, které se „znovuzrodilo“ díky muzejnímu provozu na půvabné lokálce do Kamenického Šenova (bývalá trať do České Lípy). Druhé návěstidlo sledovaného typu je skupinové odjezdové na benešovském zhlaví. Další dvě odjezdová návěstidla na mlýnském zhlaví jsou klasického rakouského vzoru, ostatní návěstidla ve stanici jsou již světelná.
Druhou oblastí, kde se námi popisovaná návěstidla vyskytují, je Slezsko - zde se ovšem nejedná o návěstidla v původním stavu, protože v posledních letech byly u všech nahrazeny svítilny reflexními rameny, čímž jejich vzhled poměrně značně utrpěl. Poslední stanicí mezi Olomoucí a Krnovem, kde „mechaniky“ slouží, jsou Brantice. Již v 90. letech 20. století mělo dojít ve stanici k výstavbě nového zabezpečovacího zařízení, ale dosud se tomu tak nestalo a v nejbližší době asi ani nestane. Zdejší stanice je kompletně osazena mechanickými návěstidly, německého vzoru je vjezd od Milotic nad Opavou, dva odjezdy na Milotice a jeden odjezd na Krnov, ostatní návěstidla jsou vzoru rakouského. Zajímavostí zdejší stanice je vjezdové návěstidlo od Krnova. Ještě ve druhé polovině 90. let zde sloužilo návěstidlo německého vzoru, díky zhoršenému stavu spadlo a tak zde od roku 1999 stojí nové návěstidlo rakouského vzoru.
Stanice Třemešná ve Slezsku je známá především odbočující úzkorozchodnou tratí do Osoblahy. Mezi fotografy však byla oblíbena i zdejší mechanická návěstidla - v letošním roce však proběhla rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ve stanici a vjezdová i odjezdová návěstidla byla nahrazena světelnými (jejich aktivace proběhla počátkem listopadu 2003), předvěsti pouze tabulkami s křížem. Odjezdová návěstidla německého vzoru se zde vyskytovala na obou zhlavích, na albrechtickém v počtu dvou kusů, na jindřichovském jedno. Snad se podaří některou ze zdejších „mechanik“ zachránit pro budoucí generace jako "pomníkovou", jedna z nich by měla zdobit i stanici v Třemešné.
V sousedním Jindřichově ve Slezsku jsou všechna odjezdová návěstidla rakouského vzoru (na každém zhlaví tři kusy), naopak dvouramenná vjezdová německého. I zde, jak již bylo výše řečeno, byly svítilny na návěstidlech nahrazeny reflexními rameny. Mezi Opavou východem a Ostravou-Svinovem také najdeme jednu stanici, kde stále slouží i návěstidla německého vzoru - jedná se o Štítinu. Kromě vjezdového návěstidla od Opavy-Komárova, které je vzoru rakouského, jsou všechna zbývající návěstidla vzoru německého. Mezi fotografy jsou oblíbené skupiny tří odjezdových návěstidel na každém zhlaví. Dobře porovnat rozdíly mezi návěstidly rakouského a německého vzoru mohou návštěvníci muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové, jehož venkovní sbírka návěstidel je velmi dobře viditelná i z vlaků jedoucích z Hradce Králové na Týniště nad Orlicí (vpravo ve směru jízdy).

Mechanická návěstidla na elektrifikovaných tratích

Elekrická motorová jednotka řady 451 projíždí jako vlak Os 9154 kolem
vjezdového návěstidla žst. Říčany u Prahy (foto Dušan Vacek 24. 3. 2003).
Při elektrizaci tratí v posledních letech je běžnou součástí i rekonstrukce nebo úprava zabezpečovacího zařízení ve stanicích. V minulosti tomu tak vždy nebývalo a díky tomu můžeme ještě i dnes na několika místech vyfotografovat elektrické lokomotivy i jednotky vedle mechanických návěstidel.
Na východě Čech najdeme stále dvě taková místa. Jedním z nich je v lesích ukrytá stanice v Čermné nad Orlicí, kde kromě světelné předvěsti od Borohrádku a jednoho světelného odjezdového návěstidla (na původním stožáru „mechaniky“) jsou všechna návěstidla mechanická. Slouží zde dvouramenná vjezdová návěstidla od Borohrádku a Újezdu u Chocně, mechanická předvěst od Újezdu u Chocně (v původním stavu se svítilnou), dvě odjezdová návěstidla na borohrádeckém zhlaví a tři na újezdském, kde jsou i dálkově ovládané mechanické závory. Ty jediné dostaly v letošním roce nový nátěr, na „mechaniky“ se zatím bohužel nedostalo, i když by opravu potřebovaly jako sůl.
Naopak v sousedním Borohrádku, kde najdeme krycí návěstidlo s předvěstí ve směru od Čermné nad Orlicí, dostaly nový nátěr již před časem.
Druhou elektrifikovanou tratí s mechanickými návěstidly u nás je hlavní trať z Prahy do Českých Budějovic. První najdeme hned na území Prahy a to na odbočkách Železný most a Záběhlice. Další jsou v Říčanech u Prahy, kde slouží dvouramenná vjezdová návěstidla (doplněná o přivolávací návěst) a na každém zhlaví tři odjezdová. Další „mechaniky“ na této trati najdeme již v úseku se střídavou soustavou - a to ve Voticích, Heřmaničkách a Sudoměřicích u Tábora. Vzhledem k tomu, že některá návěstidla na této trati dostala v nedávné době nový nátěr, dá se předpokládat, že zde vydrží v provozu pravděpodobně až do zahájení výstavby čtvrtého koridoru.
Velkou zajímavostí je i deset uzávěr koleje, které najdeme v Sokolově. Tato stanice je jediným místem u nás, kde tato zajímavá návěstidla, v Polsku i Německu běžně používaná, stále slouží. Bohužel jejich stav není zrovna nejlepší.
Stroj 749.187 u hlásky Verměřovice (foto Vít Blahovec 1. 8. 2002).
Lokomotivy 751.184 a 751.161 míjejí v čele nákladního vlaku oddílová
návěstidla hlásky Deštnice (foto Vít Blahovec 24. 8. 2002).

Hradla a hlásky s mechanickými návěstidly

Hradla a hlásky, zvyšující propustnost tratí, bývala v minulosti běžnou součástí naší železniční sítě. S poklesem železniční dopravy v posledních letech se pomalu stávají nadbytečnými a tak se dnešních dnů dochoval již jen zlomek toho, co jsme mohli najít ještě před několika lety. Řada z nich slouží již jen díky tomu, že se z nich ovládají i závory na přejezdech, z dopravního hlediska by byly nepotřebné.
Hned několik hlásek bylo ještě počátkem 90. let na trati mezi Plzní a Žatcem. V posledních několika letech zde najdeme již pouze jedinou - hlásku Ovčín mezi stanicemi Žatec západem a Žabokliky. Právě i ona patří k těm, které se dočkaly dnešních dnů jen díky tomu, že jsou z této hlásky ovládány závory na blízkém přejezdu. Až zde bude vybudováno automatické přejezdové zabezpečovací zařízení, stane se minulostí i tato hláska, stejně jako například Hl. Jezero, Hl. Valov a další na této trati.
Také na nedaleké trati Praha - Žatec bylo ještě nedávno poměrně dost hlásek s mechanickými (ale i světelnými) návěstidly. Dnešních dnů se dožily již pouze hlásky v Pavlově (se světelnými návěstidly), Kačicích, Merkovce a Deštnici. Poslední zmíněná měla být zrušena již v roce 2000, ale zatím se tomu tak nestalo. Jedná se o poslední hlásku u nás na dvojkolejné trati (nyní provozované jednokolejně). Zrušení hlásek Merkovka a Kačice v nejbližší době zatím nehrozí. Hláska Merkovka je velmi oblíbena mezi železničními fotografy navštěvující nedaleké železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a na malebnosti ji přidává i krásná poloha uprostřed hlubokých lesů. Ještě nedávno byla zdejší oddílová návěstidla osvětlována petrolejovými svítilnami, ale v létě byla i zde osazena reflexní ramena a svítilny se tak staly nepotřebnými.
I na trati 200 bývalo v minulosti mnohem více hlásek než nyní, kdy zde najdeme s mechanickými oddílovými návěstidly již jen Čenkov (mezi Jincemi a Bratkovicemi) a Dušníky (mezi Bratkovicemi a Příbramí). Z obou dvou hlásek se ovládají i závory a zvláště hláska Čenkov patří k velmi romantickým místům naší železniční sítě, mezi fotografy zatím nepříliš doceněným.
Zelená Lhota na trati Plzeň - Železná Ruda bývala původně stanicí - nyní zde mechanická návěstidla plní funkci návěstidel oddílových.
Další hlásky s mechanickými návěstidly najdeme u nás také v Bartoušově (trať Jičín - Nymburk; i zde se jedná o bývalou stanici, kde ve funkci oddílových návěstidel plní původně vjezdová návěstidla), Verměřovicích (trať Letohrad - Hanušovice; tato hláska by měla být v budoucnu zrušena bez náhrady), Vyšném (trať České Budějovice - České Velenice) a Holasovicích (trať Krnov - Opava východ; hláska by měla být zrušena po nahrazení mechanických závor automatickým zabezpečovacím zařízením.)
Hradel s mechanickými návěstidly je u nás ještě méně než hlásek - najdeme u nás už pouze tři. Na trati 226 se jedná o Hr. Vlkov nad Lužnicí a Hr. Majdalena (nespojovat se stejnojmennou zastávkou a závorářským stanovištěm, které leží v poněkud odlišné poloze) a Hr. Papírny, ležící poblíž zastávky Bělá pod Bezdězem zastávka, známé především díky nedaleké úzkorozchodné drážce v přilehlých papírnách.

Odbočky s mechanickými návěstidly

Současnosti se na síti Českých drah dožilo i sedm odboček osazených mechanickými návěstidly. Nejvíce ohrožena byla před časem návěstidla na Odb. Skochovice, kde se dělí trať od Prahy na Dobříš a Čerčany. Dokonce zde stála připravena i nová světelná návěstidla, ale byla odstraněna, „mechaniky“ opraveny a kromě předvěsti od Vraného nad Vltavou, která je světelná, zde slouží dále.
Osobní vlak 9161 z Prahy do Benešova míjí mechanické návěstidlo
odbočky Záběhlice (foto Tomáš Bareš 22. 9. 2003).
Další odbočkou, kde se již před časem chystala náhrada mechanických návěstidel světelnými, ale dosud k tomu nedošlo, je Odb. Pasečnice, kde odbočuje z trati Plzeň - Česká Kubice lokálka na Poběžovice. Zajímavostí je návěstidlo od Poběžovic, jedná se o patrně nejmenší hlavní mechanické návěstidlo u nás (mírně odbočím a pro zajímavost doplním, že naopak největším je skupinové odjezdové návěstidlo z Podbořan na Kaštice).
Dvě odbočky jsme již zmínili v kapitole o mechanických návěstidlech na elektrifikovaných tratích - jedná se o Prahu Záběhlice a Prahu Železný most. Stejně jako Záběhlice by měl i Železný most dostat v blízké budoucnosti nový nátěr (pokud se tomu tak nestalo v posledních týdnech).
Hned dvě „polozapomenuté“ odbočky jsou na trati Nymburk - Jičín. Na odbočce Obora odbočuje ze zmíněné trati lokálka do Městce Králové na odbočce Kamensko lokálka do Dolního Bousova. Obě odbočky jsou kompletně osazeny mechanickými návěstidly a z obou jsou ovládány i mechanické závory - v Kamensku pouze na požádání.
Jedinou odbočkou s „mechanikami“ na Moravě a ve Slezsku je Odb. Moravice, kde se dělí trať od Opavy na Hradec nad Moravicí a Svobodné Heřmanice (dříve pokračovala tato lokálka až do Horního Benešova, koncový úsek trati byl zrušen v důsledku poddolování). Před časem byly ze všech návěstidel na této odbočce odstraněny svítilny a nahradila je reflexní ramena.

Mechanická seřaďovací návěstidla

Za mechanickým seřaďovacím návěstidlem na lískoveckém zhlaví
žst. Frýdek-Místek vjíždí do stanice manipulační vlak v čele
se strojem 742.378 (foto Jiří Vaněk 13. 4. 2002).
Poslední skupinou mechanických návěstidel, patřící k nejzajímavějším a nejvzácnějším, jsou mechanická seřaďovací návěstidla, dříve neoddělitelná součást řady velkých a malých stanic i vleček. V nedávné době zmizela z Rakovníka, Střelic, Kaznějova, Prahy-Dejvic a Žďárce u Skutče a tak jich u nás zůstává již pouze několik pár exemplářů.
Hned čtyři seřaďovací mechanická návěstidla můžeme obdivovat v Martinicích v Krkonoších, železničním fotografům je určitě zbytečné tuto stanici blíže představovat. Navíc zde prošla před nedávnem všechna návěstidla opravou, takže snad vydrží i do dalších let.
Čtyři „seřaďovačky“ jsou již jen v Hrušovanech nad Jevišovkou - i zde se zatím neplánuje jejich náhrada světelnými návěstidly. Také tuto stanici lze fotografům jen doporučit.
Dvě mechanická seřaďovací návěstidla najdeme v Janovicích nad Úhlavou, Bylnici a Uherském Ostrohu. Po jednom v Moravských Budějovicích, Kunovicích a Frýdku-Místku. Mechanická návěstidla ve Frýdku-Místku jsou již nějaký čas ohrožena a pravděpodobně již v příštím roce budou nahrazena světelnými. Padla by tak i další mechanická „seřaďovačka“, která se používá již jen minimálně, její zatím poslední větší použití bylo v důsledku výluk ve stanici, kdy se nevyjíždělo z depa do stanice přes jižní nýbrž přes severní zhlaví.
Dvě mechanická seřaďovací návěstidla stojí i na vlečce vycházející z Bohuslavic nad Vláří (cca 1 km od stanice), kde se vlečka dělí na dva různé směry. Poměrně nedávno dostala nový nátěr, bohužel však mají přerušený drátovod, tudíž je nemožné měnit jejich návěst. Ještě jedno mechanické seřaďovací návěstidlo je i na vlečce vycházející z Pelhřimova, avšak je již zneplatněné křížem.

Text Pavel Bureš

© SPŽ