Řízení provozu na Báňské dráze


OKD, Doprava je sice soukromý provozovatel dráhy a drážní dopravy, používá však pro řízení dopravy v plném rozsahu předpisy Českých drah, základem jsou tedy předpisy ČD D1 a D2. Samozřejmě zde existují výjimky, které jsou vyjádřením místních specifik, je však nutno dodat, že výjimky z předpisových ustanovení existují i u ČD.
Z výše uvedených důvodů zde existuje i podobné členění funkcí na nižších článcích jako u ČD. Ve stanicích (zde se užívá název provozní stanice) je vedoucím směny výpravčí, který také zastává funkci směnového mistra. To znamená, že kromě dopravních povinností organizuje vlakotvornou činnost a posunovací práce, ve spolupráci s dispečery a tranzitéry přiděluje ložný prostor a zajišťuje obsluhu manipulačních míst. Musí též sledovat stav pohotové zátěže na nakládkových místech pro maximální urychlení oběhu vozů. Významné jsou jeho povinnosti jako organizátora práce posunovacích lokomotiv, podle pokynů vlakového dispečera též organizuje práci traťových (dispečerských) lokomotiv.
Ve stanicích je obvykle jediný výpravčí, podle druhu zabezpečovacího zařízení jsou ve stanici případně další dopravní zaměstnanci (signalisté, výhybkáři). Ve velkých stanicích jsou případně výpravčí dva (např. Doubrava). Poněkud odlišná je situace ve stanicích Karviná-Doly a Darkov, které jsou ovládány z dopravní kanceláře v Darkově. V této dopravní kanceláři je společné pracoviště těchto výpravčích: dispoziční výpravčí, výpravčí 1 (ovládá stůl 1 - Darkov) a výpravčí 2 (ovládá stůl 2 - Karviná-Doly). Přímo v Karviné-Dolech je pouze zátěžový výpravčí.
Dorozumívání mezi výpravčími probíhá v souladu s předpisy ČD (traťové, hláskové spojení), navíc mají výpravčí k dispozici telefon ČD, OKD a Telecom, případně i fax. Kromě toho jsou všechny lokomotivy (i speciální hnací vozidla) vybavena vysílačkou, která umožňuje spojení mezi vozidly, spojení s výpravčími a dispečerem.
Dopravní kancelář ve stanici Josefova jáma
(foto Petr Nohel 15.1.1999 - archiv Petr Štefek)
Všechny vlaky (kromě lokomotivních - Lv) jezdící pouze po tratích OKD,Dopravy jsou označena jako vlečkové Vleč, vlaky jedoucí na nebo ze sítě ČD jsou vedeny jako vyrovnávkové (Vn), průběžné (Pn), lokomotivní (Lv) a přestavovací (Pv). Vlaky, které jsou vedeny náležitostmi OKD,Dopravy mají ve svém čísle na druhé pozici cifru 9. Přidělování čísel vlaků provádí výpravčí dle listu GVD, u vlaků jedoucích na polohu ČD je přidělování čísel v pravomoci vlakového dispečera.

Text a foto Petr Štefek

Báňská dráha

© SPŽ