Mezi Svinovem a Opavou

Tato trať vyniká počtem stanic: na 28 km je 5 mezilehlých stanic, přičemž dva nejdelší mezistaniční úseky (Děhylov - Háj ve Slezsku a Háj ve Slezsku - Štítina) mají délku přes šest kilometrů. Pouze úsek Háj ve Slezsku - Štítina je rozdělen hláskou Lhota u Opavy na dva traťové oddíly, prakticky stejně dlouhý úsek Děhylov
Ovládací pult TESTu 14 v žst. Opava-Komárov (26.7.1999).
- Háj ve Slezsku však bohužel ne. To přináší komplikace při mimořádnostech, zejména při neprůjezdnosti trati mezi Ostravou a Přerovem, kdy je tudy vedena část odkloněné dopravy (posledně se tak stalo například po nehodách v Prosenicích na podzim 1998 a v červenci 1997).
Na přelomu 80. a 90. let bylo započato s instalací nových staničních zabezpečovacích zařízení a také traťových zabezpečovacích zařízení, neboť do té doby byla v celé trati jízda vlaků zabezpečována telefonickým dorozumíváním. Pro jednoduché provozní poměry (jednokolejná trať, 2 nebo 3 dopravní koleje), ale hustý provoz bylo zvoleno staniční zařízení TEST (typové elektrické stavědlo) 14, což je zařízení s elektromotorickými přestavníky a světelnými návěstidly. Kolejiště je souvisle odizolováno a vlakové i posunové cesty jsou zabezpečené a ústředně stavěné.
Jako traťové zabezpečovací zařízení bylo použito automatické hradlo AH83, což je obousměrné zařízení, kde volnost a obsazení mezistaničního úseku je kontrolována souvislými izolovanými úseky (kolejovými obvody), resp. počítači náprav.

Stavědla St1 a St2 v Háji ve Slezsku (28.10.1999).

První stanicí, kde byl TEST 14 zprovozněn, se v prosinci 1991 stal Děhylov. Do té doby byla tato stanice jedním z místních skvostů, neboť byla vybavena německým zabezpečovacím zařízením Einheit, které zde bylo instalováno v období 2. světová války, kdy se celá trať nacházela na území Velkoněmecké říše. Stanice byla kompletně osazena mechanickými návěstidly německého typu, přičemž návěstidla na třebovickém zhlaví byla stavěna ze závislého stavědla.
Souběžně s modernizací Děhylova probíhala instalace TESTu i v žst. Ostrava-Třebovice. TEST 14 v této stanici byl spuštěn v lednu 1992. Do té doby byla tato stanice zabezpečena "na klíče". Zvláštností této stanice je velký počet zaústěných vleček i poměrně rozsáhlé manipulační kolejiště. Proto zde zůstalo obsazeno stavědlo na děhylovském zhlaví, kde sídlí výhybkář odpovědný za obsluhu ručně stavěných výhybek na manipulačních kolejích.
Poslední TEST na této trati byl spuštěn 23. 4. 1992 v Opavě-Komárově. Komárov byl do té doby pouze hláska, která navíc kryla odbočnou výhybku na vlečku Galena. V souvislosti s výstavbou nové vlečky do podniku Barvy a laky (dnes Balakom) a plány na přestavbu opavského uzlu došlo k výstavbě nové stanice, která je umístěna blíže k Opavě než budova původní hlásky. Tato stanice byla postavena přednostně pro obsluhu výše zmíněných vleček, proto zde jsou pouze dvě dopravní koleje (kolem ostrovního nástupiště s podchodem) a východní zhlaví je vybaveno pomocným stavědlem. Na tomto zhlaví jsou všechny výhybky vybaveny elektromotorickými přestavníky, na opačném zhlaví se výhybky na manipulačních kolejích přestavují ručně.
Vnitřní část stavědla Einheit v dopravní kanceláři žst. Štítina
(foto David Krásenský 1.5.1997, sbírka autora).
Období 90. let je však typické především nedostatkem financí a tak již nedošlo k vybudování TESTů v Háji a Štítině. Háj ve Slezsku byl v době německé okupace také vybaven stavědlem Einheit, dnes je však toto zařízení pouze na závislých stavědlech. V dopravní kanceláři dnes již stojí klasický rank, který je zde od února 1957. Také návěstidla doznala značných změn: německé mechaniky jsou pouze na vjezdech z obou směrů, odjezdová návěstidla jsou rakouského typu. Po vybudování staničního osvětlení byla mechanická návěstidla L1 a S2 v zákrytu za stožáry osvětlení, a proto byla tato dvě návěstidla nahrazena návěstidly světelnými.
Opravdovým skvostem této trati je však stanice Štítina, kde přežilo stavědlo Einheit téměř beze změn. Všechna návěstidla zde jsou německé mechaniky (vjezdová návěstidla jsou dvouramenná), pouze vjezdové návěstidlo S (od Komárova) je českého (rakouského) typu. Zvláštností této stanice je stavění všech návěstidel z dopravní kanceláře (srovnej s Děhylovem), která je umístěna na východním zhlaví, pouze vjezdové návěstidlo S se staví ze stavědla St 2. Zvláštností je zde však tolik, že by vydaly na samostatný článek.
Odjezdová návěstidla S1 (v poloze
volno) a S2 ve Štítině (8.5.1998).
Samostatný článek by si zasloužil i popis zabezpečovacího zařízení v koncových stanicích této trati, a proto se o nich zmíním jen krátce. Ostrava-Svinov je dnes vybavena paskvilem, který patří do skupiny TEST C, přičemž řídící stavědlo je elektromechanické. Návěstidla jsou světelná (zčásti skupinová) a výhybky jsou přestavovány elektromotoricky. Také Opava východ je vybavena světelnými návěstidly a elektromotorickými přestavníky, ale staniční zabezpečovací zařízení je elektromechanické s ústředním stavědlem na východním zhlaví (opačné - kusé - zhlaví je používáno pouze pro objíždění a jsou zde ručně přestavované výhybky) a jedním závislým stavědlem. Toto zařízení je v provozu od listopadu 1970, do té doby zde bylo německé elektromechanické zařízení typu Stahlmach (obdoba Einheitu), které bylo vybudováno v období 2. světové války.
Vjezdové návěstidlo L do Háje ve Slezsku
(28.10.1999).
Traťové zabezpečovací zařízení typu AH83 s kolejovými obvody je dnes instalováno v úsecích Ostrava Svinov - Ostrava Třebovice a Ostrava Třebovice - Děhylov. Tato jednooddílová automatická hradla byl zprovozněna v lednu 1993. Na vybudování dalších automatických hradel již nebyly peníze, pouze v úseku Opava Komárov - Opava východ je od 11. 7. 1996 v provozu počítač náprav, který se používá pro zjišťování volnosti trati, není však navázán na zabezpečovací zařízení.
V polovině 90. let bylo pro tuto trať nabídnuto firmou AK signal vybudování systému dálkového ovládání a diagnostiky zabezpečovacího zařízení typu Remote 96. Umístění řídící stanice se předpokládalo v žst. Opava Komárov. Instalace tohoto zařízení by si vyžádala vybudování TESTů v Háji a Štítině, automatických hradel v celé trati (včetně oddílových návěstidel v prostoru zastávek Jilešovice a Lhota u Opavy) a samozřejmě také instalaci počítačových nástaveb na staniční, traťová a přejezdová zabezpečovacího zařízení. Byť byla ze strany AK signalu učiněna velmi zajímavá cenová nabídka, k realizaci projektu pro nedostatek finančních prostředků nedošlo.
Přes nedostatek finančních prostředků však byla v druhé polovině 90. let provedena pokládka optického kabelu v celé trati, do té doby totiž bylo telefonní vedení v této trati z větší části rozkradeno. Stanice byly také vybaveny počítači se zařízením pro záznam telefonních hovorů dopravních zaměstnanců. Posledním významným modernizačním počinem bylo zprovoznění traťového rádiového systému v trati Ostrava Svinov - Jindřichov ve Slezsku na jaře 1999.

Text Petr Štefek, neoznačené foto autor

  • Prameny:
    [1] databáze ČD - SDC Ostrava, pracoviště Opava
    [2] archiv autora
© SPŽ