SIMULÁTOR DOPRAVNÍ KANCELÁŘE

1. ÚVOD

Aplikace Simulátor dopravní kanceláře je zcela nové, čistě softwarové komplexní řešení, které má v budoucnu doplnit dosavadní sálové simulátory, výrazně rozšířit jejich stávající možnosti a zlepšit dostupnost. Současné dopravní sály prošly vývojem, na jehož konci jsou propracovaná řešení v podobě reálných zařízení řízených počítačem. Avšak kromě toho, že technická vyspělost odpovídá době jejich vzniku, jsou řešením velice nákladným a náročným na údržbu. Budování nových je neperspektivní nejen z ekonomického hlediska, vycházíme-li ze současných možností výpočetní techniky a vývoje softwaru. Simulátor dopravní kanceláře může studentům nahradit chybějící dopravní sály a dále rozšířit jejich možnosti. Jakákoliv změna v konfiguraci stanic, typu zabezpečovacího zařízení je pouze otázkou úpravy software. Právě možnost průběžné aktualizace je hlavní předností oproti dopravním sálům, které rychle zastarávají.

2. POPIS SIMULÁTORU

Třebaže lze aplikaci provozovat lokálně, její hlavní předností je možnost síťové komunikace ve struktuře řídící počítač lektora a přihlášená pracoviště studentů. Spojení je realizováno standardně pomocí protokolu TCP/IP a řídícím počítačem může být jakákoliv běžná pracovní stanice, jejíž konfigurace se od stanice studenta liší pouze spuštěným řídícím modulem. Přihlášením studentů k řídícímu počítači vznikne simulovaná železniční síť. Zobrazí se schematický model sítě, kde jsou zobrazeny objekty představující jednotlivé železniční stanice. Tyto jsou barevně rozlišeny podle toho, jedná-li se o stanici určenou pro výuku (řízenou přihlášeným studentem) nebo stanici řízenou programem. Dále jsou znázorněny spojnice mezi stanicemi graficky odlišené podle typu traťového zabezpečovacího zařízení - např. telefonické dorozumívání, hradlový poloautomatický blok.
Celý proces je plně pod kontrolou lektora, který ovládá řídící počítač. Přiděluje jednotlivé stanice studentům a může na svém počítači v oddělených oknech sledovat činnost několika studentů zároveň.
Výuka se odvíjí od předem připraveného scénáře, kde je možné naplánovat automaticky řízené předdefinované činnosti - od automatické předávky služby nebo vyvolání poruch v určitém čase a pro určitou stanici až po nemožné dorozumění a jízdu vlaků s použitím povolenek jak pro jednokolejnou, tak pro dvoukolejnou trať. Stav a seznam činností scénáře jsou opět k dispozici v samostatném okně. Scénář lze také kdykoliv pozastavit nezávisle na běhu výuky samotné. Simulátor umožňuje změnit rychlost plynutí času na simulované železnici. Řídící počítač obsahuje modul automat, který zajišťuje automatické činnosti koncových stanic traťového úseku simulované železnice.
Simulátor obsahuje kromě obsluhy zabezpečovacího zařízení také modul telefonu, modul dopravní dokumentace. V modulu telefon je možné nabízet a přijímat vlaky, komunikovat se sousedními stanicemi, příp. signalisty. Modul dokumentace obsahuje základní dopravní dokumentaci potřebnou pro práci výpravčího (dopravní deník, odevzdávka služby, všeobecný rozkaz, rozkaz k opatrné jízdě, všeobecný rozkaz pro PMD, záznamník poruch atd.), obdobně i pro signalistu. Systém také umožňuje simulaci provádění údržby zabezpečovacího zařízení, sejmutí či zavěšení plomb, odpovídající zápisy do příslušných záznamníků. Simulátor umožňuje řešit také základní posunové jízdy ve stanici.
Dalším typem zabezpečovacího zařízení, které se připravuje pro simulaci, je cestový systém reléového zabezpečovacího zařízení a reléový poloautomatický blok. Simulátor dopravní kanceláře je koncipován modulárně s možným doplněním dalších typů zabezpečovacího zařízení jak ve stanici tak na trati.

3. ZÁVĚR

Projekt zadal odbor informatiky Českých drah na základě požadavku Ústavu podnikového vzdělávání Praha. Řešitelem celého projektu je DATIS, odštěpný závod Českých drah. Přínosem simulátoru je prohlubování a získávání odborných znalostí a tím i zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu progresivní formou výuky. Vývoj simulátoru dopravní kanceláře neustále pokračuje.

Text Stanislav Šafranko

Obr.1: Poruchové volby lektora pro příslušnou stanici
 
Obr.2: Základní prostředí pracoviště výpravčího
 
© SPŽ