Výluková činnost na I. a II. tranzitním koridoru ČD v roce 2000

      V jarních měsících roku 2000 je na síti Českých drah realizováno celkem 7 koridorových staveb a další 2-3 stavby se připravují k zahájení ve druhé polovině a ke konci roku. Dochází sice k urychlení výstavby I. koridoru, avšak již nyní je nutno vyjádřit vážné pochybnosti o ukončení výstavby v roce 2002, reálněji se jeví až rok 2003. V současné době totiž ještě 5 staveb nemá vypracován a schválen projekt stavby (Ústí n. L. - Děčín, Kralupy n. V. - Vraňany, Praha Bubeneč - Kralupy n. V., Přelouč - Kolín a Č. Třebová - Ústí n. O.) a u 3 staveb ještě nebyly ani zahájeny práce na projektu stavby (Ústí n. L. - Děčín, Praha Bubeneč - Kralupy n. V., Přelouč - Kolín a Č. Třebová - Ústí n. O.). Proto je prakticky vyloučeno, aby bylo fyzicky možné během dvou let dokončit 8 dosud nezahájených staveb během dvou let. Z čistě stavebního hlediska by sice bylo možné tyto stavby do roku 2001 ukončit, byla by však zásadním způsobem narušena přijatelná kvalita osobní i nákladní dopravy.
      Při výstavbě II. koridoru došlo k rychlému postupu stavebních prací a to zejména na méně zatížené jižní části (Přerov - Břeclav). Momentálně jsou zde v realizaci celkem 4 stavby a další stavba se připravuje k zahájení v polovině roku 2000.
      Výstavba koridorů se poměrně významně promítne do kvality osobní i nákladní dopravy. Provozní problémy na I. tranzitním koridoru se očekávají při souběhu výluk Pardubice - Přelouč, Uhersko - Pardubice a Ústí nad Orlicí - Choceň (mosty). Provozní komplikace budou umocněny od počátku GVD 2000/2001, kdy bude 7 párů vlaků EC převedeno z trati Brno - Havlíčkův Brod - Kolín na I. koridor (Brno - Česká Třebová - Kolín). Pro úsek Česká Třebová - Kolín bylo dle výlukového nákresného jízdního řádu (pro situaci v měsíci dubnu) vypočteno u vlaků typu R (EC, IC, R, Sp) vypočteno průměrné zpoždění 11,39 min, u vlaků typu Nex 20,63 min. V letních měsících je nutno očekávat, že hodnoty zpoždění budou daleko vyšší a to zejména z důvodu intenzivnější výlukové činnosti, ale i zvýšením počtu vlaků osobní dopravy (již zmiňované vlaky EC). Poměrně dobrá situace bude v úseku Břeclav - Brno, kde bude výluková činnost na stavbě Vranovice - Brno ukončena 21. 4. (zrušení žst. Rajhrad) a poté bude probíhat pouze přestavba žst. Vranovice. Negativní vliv na plnění GVD bude mít též výluková činnost v úseku Brno Maloměřice - Blansko, kde bude probíhat dosazování stříšek pro krytí trakčního vedení v tunelech č. 4, 7, 8/2a 9, což nebylo součástí stavebních úprav v rámci budování koridoru.
      Na II. koridoru vychází pro směr Břeclav - Přerov (počítáno k dubnu 2000) průměrné zpoždění vlaků typu R pouze 4,93 min, u vlaků Nex 23,91 min. Horší situace je v opačném směru, kdy průměrné zpoždění vlaků Nex činí již 63,20 min, u vlaků typu Pn 88,28 min. Zřejmě největší provozní problémy lze očekávat v úseku Hranice na Moravě - Přerov, neboť se jedná o nejzatíženější úsek na síti ČD (podle počtu vlaků). Ve špičkových dnech tímto úsekem projede až 260 vlaků za 24 hodin, ve dnech přepravního sedla pak 230 vlaků/24 h. Průměrné zpoždění vlaku typu R zde činí cca 10 min. Vzhledem k souběhu výluk na I. a II. koridoru lze u vlaků osobní dopravy v relaci Ostrava - Praha či Břeclav - Přerov - Praha očekávat zpoždění cca 20 až 25 min.

Plán modernizačních a optimalizačních výluk na síti ČD v roce 2000

I. tranzitní koridor

1. Lovosice (mimo) - Ústí nad Labem jih (mimo):
Hlavní zhotovitel: ŽS Praha
Dokončení stavby: I. Q roku 2001
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) obě TK v úseku Prackovice n. L. - výhybna Chválov
     b) obě TK v úseku výhybna Chválov - Ústí nad Labem jih
     c) rekonstrukce 3. staniční koleje v žst. Prackovice n. L.
      d) v 10/2000 zrušení výhybny Chválov v úseku Prackovice n. L. - Ústí nad Labem jih.
Modernizace úseku Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem jih si vzhledem ke konfiguraciterénu vyžaduje velké zemní práce na těžení. Těžba bude realizována v nočních výlukách cca od 0.30 do cca 3.00 v období 03/2000 až 08/2000 včetně zavedení nickolejného provozu, cožsi mj. vyžádá posunutí dvou vlaků RoLa.
Stavba bude v závěru roku kolejově ukončena.

2. Vraňany (mimo) - Hněvice (včetně):
Hlavní zhotovitel: ŽS Praha
Dokončení stavby: I. Q roku 2001
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce 2. TK v úseku Dolní Beřkovice - Hněvice
      b) rekonstrukce žst. Hněvice - náročné výluky při jízdách přes seřaďovací nádraží - rekonstrukce mostu na středním zhlaví
     c) rekonstrukce obou TK v úseku Vraňany - Dolní Beřkovice
V roce 1999 vlivem neukončeného výběrového řízení stavby Pardubice - Uhersko a nutnéhopřesunu a přerozdělení vyčleněných finančních prostředků do ostatních staveb (Pardubice - Přelouč a Vraňany - Hněvice) došlo u této stavby ke změně náplně - rozšíření objemu prací - roku 1999 (navíc rekonstrukce 1. TK v úseku Dolní Beřkovice - Hněvice). Tím došlo k urychlení prací a stavba bude kolejově ukončena již v roce 2000.

3. Pardubice (mimo) - Přelouč (mimo):
Hlavní zhotovitel: ŽS Praha
Dokončení stavby: listopad 2000
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce 1. TK v úseku Pardubice - výhybna Opočínek
     b) rekonstrukce obou TK v úseku výhybna Opočínek - Přelouč
     c) v 11/2000 zrušení výhybny Opočínek
V roce 1999, vlivem neukončeného výběrového řízení stavby Pardubice - Uhersko a nutného přesunu a přerozdělení vyčleněných finančních prostředků mj. i do této stavby, došlo ke změně náplně - rozšíření objemu prací - roku 1999 (navíc rekonstrukce 2. TK v úseku Pardubice - výhybna Opočínek).
Stavba bude kolejově ukončena v 11/2000.

4. Uhersko (mimo) - Pardubice (mimo):
Hlavní zhotovitel: sdružení SSŽ Hradec Králové + ŽS Brno
Dokončení stavby: září 2001
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce obou TK v úseku Uhersko - Moravany
      b) rekonstrukce obou TK v úseku Moravany - Kostěnice
      c) rekonstrukce žst. Moravany
      d) rekonstrukce žst. Kostěnice
Vlivem neukončeného výběrového řízení stavby (odvolání účastníka řízení DS Praha k Úřadu pro hospodářskou soutěž) došlo k posunutí termínu zahájení stavby (12/99, avšak mimo výluk). Tím dochází k celkové změně etapizace stavby. Původně se uvažovalo o postupu směrem od Pardubic, vzhledem ke zpoždění stavby by však došlo k souběhu výluk v úseku Kostěnice - Pardubice a Pardubice - Přelouč, což by mělo za následek kritickou provozní situaci. Proto bude modernizace úseku Kostěnice - Pardubice probíhat až v roce 2001.

5. Ústí nad Orlicí - Choceň (mosty):
Hlavní zhotovitel: SSŽ Praha
Dokončení stavby: říjen 2000
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) zřízení (4/2000) a zrušení (9/2000) odbočky Bezpráví
      b) rekonstrukce 3 větších a 2 menších mostních objektů v úseku odbočka Bezpráví - Brandýs nad Orlicí
      c) rekonstrukce mostního objektu v km 270,366 (na ústeckém záhlaví žst. Choceň)
Při rekonstrukci mostu v km 270,366 (přes Tichou Orlici) bude v žst. Choceň vhodně využito výtažné koleje č. 8a při použití přesmyku kolejí. Tak bude vždy zachován dvoukolejný provoz. Po ukončení rekonstrukce mostu v obou kolejích bude snesen most výtažné koleje a tato kolej bude ukončena před přemostěním Tiché Orlice. Pro zvýšení propustné výkonnosti úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí bude po dobu rekonstrukce mostů v provozu provizorní odbočka Bezpráví.

6. Vranovice (mimo) - Brno (mimo):
Hlavní zhotovitel: Dopravní stavby Holding Prostějov a AŽD Praha
Dokončení stavby: duben 2000
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) zrušení žst. Rajhrad
V jarním období 2000 bylo realizováno zrušení spojek mezi hlavními kolejemi v žst. Rajhrad (přebudování stanice na zastávku včetně sanace spodku v prostoru spojek a přípojů), vypnutí staničního zabezpečovacího zařízení a přepojení automatického bloku v úseku Hrušovany u Brna - Modřice.

7. žst. Vranovice:
Hlavní zhotovitel: Dopravní stavby Holding Brno a AŽD Praha
Dokončení stavby: prosinec 2000
Na této stavbě dochází k urychlení: podle původního plánu měla být rekonstrukce žst. ukončena až v březnu 2001. Po ukončení kolejových úprav (11/2000) bude již v prosinci 2000 zapnuto definitivní staniční zabezpečovací zařízení.

II. tranzitní koridor

8. Hodonín (včetně) - Břeclav (mimo):
Hlavní zhotovitel: ŽS Brno
Dokončení stavby: březen 2001
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce žst. Lužice
      b) rekonstrukce obou TK v úseku Lužice - Moravská Nová Ves
      c) rekonstrukce obou TK v úseku Hodonín - Lužice
      d) aktivace staničního zabezpečovacího zařízení ESA v žst. Hodonín, Lužice a Moravská Nová Ves
Na této stavbě dochází k posunu aktivace ESA v žst. Moravská Nová Ves (z 03/2000 na 08/2000) a Hodonín (z 05/2000 na 06/2000).
Stavba bude kolejově ukončena v roce 2000.

9. Huštěnovice (včetně) - Moravský Písek (mimo):
Hlavní zhotovitel: IPS, závod Třinec
Dokončení stavby: říjen 2000
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce žst. Staré Město u Uherského Hradiště
      b) rekonstrukce obou TK v úseku Nedakonice - Moravský Písek
V tomto roce bude nejnáročnější stavbou tohoto úseku rekonstrukce žst. Staré Městou U. H.

10. Otrokovice (včetně) - Huštěnovice (mimo):
Hlavní zhotovitel: Tchas Orlová
Dokončení stavby: 2001
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce žst. Napajedla
      b) dokončení rekonstrukce žst. Otrokovice včetně definitivního staničního ZZ
      c) rekonstrukce obou TK v úseku Napajedla - Huštěnovice

11. Přerov (mimo) - Otrokovice (mimo):
Podrobnosti budou dohodnuty až po uzavření výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané zahájení stavby v 06/2000.
Obsah stavební činnosti roku 2000 (plán):
      a) rekonstrukce žst. Tlumačov
      b) rekonstrukce obou TK v úseku Hulín - Tlumačov
      c) započetí rekonstrukce žst. Hulín

12. Hranice na Moravě (včetně) - Přerov (mimo):
Hlavní zhotovitel: ŽS Brno
Dokončení stavby: únor 2003
Obsahem stavební činnosti roku 2000 je:
      a) rekonstrukce předmětné části žst. Hranice na Moravě
      b) rekonstrukce 2. TK v úseku Prosenice - Přerov a koleje 1S v úseku Prosenice - Dluhonice
      c) rekonstrukce žst. Prosenice
      d) rekonstrukce obou TK v úseku Hranice na Moravě - Drahotuše
      e) pokračuje rekonstrukce jezernického viaduktu
Harmonogram roku 2000 byl rozšířen o rekonstrukci žst. Hranice na Moravě. Pro akce zahajované počátkem roku 2001 bude probíhat nultá etapa (mj. zřízení provizorních odboček Osek A a Osek B).


Stavby I. koridoru připravované k zahájení v roce 2000:
      1) Hrobce - Lovosice
      2) Kralupy nad Vltavou - Vraňany
      3) Přelouč - Kolín
      4) Česká Třebová - Ústí nad Orlicí
Stavby I. koridoru připravované k zahájení v roce 2001:
      1) Praha Bubeneč - Kralupy nad Vltavou
Stavby II. koridoru připravované k zahájení v roce 2001:
      1) Studénka - Hranice na Moravě
      2) Ostrava - Studénka
      3) Petrovice u Karviné - Ostrava

Podle materiálů ČD zpracoval Petr Štefek  


© SPŽ