Výluková činnost na ČD v roce 19981. Přehled výluk za účelem komplexní modernizace a optimalizace

I. železniční tranzitní koridor


a) Děčín hl.n. - Děčín st. hr. DB

Jedná se o pokračování modernizace traťového úseku, zahájené v 10/96. V září 1998 bude zrušena výhybna Čertova Voda a budou následovat dokončovací práce. Aktivace traťového a staničního ZZ bude ukončena v 10/98.

b) Lovosice - Ústí n. L. jih

Předpokládá se zahájení stavby modernizací 2. TK Lovosice - Prackovice n. L. v 10/98. Porovnáním propustnosti výlukového GVD s potřebnou propustností bylo zjištěno, že denně bude nutno odklonit 30-35 vlaků. Tranzitní nákladní vlaky a ostatní vhodná zátěž bude vedena odklonem po rameni Kolín - Všetaty - Ústí n. L. Vzhledem k tomu, že přilehlé traťové úseky nejsou vystaveny vlivům modernizační výlukové činnosti, neočekávají se v r. 1998 na této stavbě žádné podstatné provozní problémy.

c) Poříčany - Kolín

Modernizace obou traťových kolejí v úseku Kolín - Velim by mělo být ukončeno zprovozněním 1. TK 12.6.98. Zahájení modernizace ŽST Pečky je podmíněno zprovozněním silničního nadjezdu. Ukončení stavby se předpokládá v roce 1999. Výluková činnost v tomto traťovém úseku byla v GVD zohledněna snížením počtu osobních vlaků ve vyloučeném úseku a odtížením trati od nákladní dopravy, která je vedena odklonem z Kolína přes Nymburk a Lysou n. Labem do Prahy, případně z Nymburka do Poříčan. V úseku je vedeno cca 180 vlaků/den a z důvodu omezené propustnosti je nutno odklonit denně cca 30-35 vlaků.

d) Přelouč

Výluky zde končí 21.8.98 vybudováním 104. staniční koleje, dále bude probíhat přezkušování a aktivace zabezpečovacího zařízení.

e) Pardubice - Uhersko

Předpokládá se zahájení stavby denními výlukami (6-8 hod.) pro rekonstrukci trakčního vedení v úseku Pardubice - Kostěnice v termínu 10/98. Tyto výluky podstatně neovlivní provozní situaci.

Stavba bude plně rozvinutá do nepřetržitých výluk až v r. 1999, tyto výluky si již vynutí větší rozsah odklonů, protože z finančních důvodů bylo upuštěno od původně projektované výhybny v úseku Pardubice - Kostěnice (při jednokolejném provozu v úseku 10,4 km dlouhém nebude provezeno cca 35 vlaků/den).

f) Česká Třebová - Skalice nad Svitavou

Stavební činnost zahájená v 7/96 je rozložena do konce roku s tím, že v úseku Březová n. Svitavou - Svitavy pokračuje do 15.9.98 (respektive do 30.9. pro práci na aktivaci automatického bloku a přejezdových ZZ) zastavení provozu. Do optimalizace byl dodatečně zařazen most "U labutě" v úseku Skalice n. Svitavou - Letovice, jehož rekonstrukce si navíc vyžadá nepřetržitou výluku 2. TK v termínu 1.8. - 30.9.98. Termín ukončení stavby není ohrožen.

g) Skalice nad Svitavou - Brno

Kolejové stavby byly ukončeny již v roce 1997, letos probíhají práce na instalaci a aktivaci staničního a traťového ZZ (termín ukončení 30.6.98) a elektrizaci (31.12.98). Celý úsek z České Třebové do Brna bude sjízdný od 1.10.98 pro vlaky s nezávislou trakcí.

h) Brno - Vranovice

Vlivem projektové nepřipravenosti a finančního nezajištění v r. 1996 a 1997 došlo u této stavby k dvouletému skluzu, který vyústil v r. 1998 v provozně neúměrné koncentraci požadavků na výluky. Původně plánovaný rozsah a objem stavební činnosti navíc přesahuje kapacitní možnosti monopolních zhotovitelů (EŽ Praha, AŽD Praha) a finanční možnosti investora.

Obsahem stavební činnosti v r. 1998 je modernizace ŽST Modřice (s nutností nepřetržitých výluk do Brna-Horních Heršpic a do Rajhradu při vypnutí staničního RZZ do 15.3.99), modernizace obou TK Rajhrad - Hrušovany u Brna a zahájení modernizace ŽST Hrušovany u Brna v posledním čtvrtletí (avšak za podmínky zapnutí definitivního staničního ZZ v Modřicích).

Vzhledem ke kumulaci výluk na poměrně krátkém rameni Břeclav - Modřice bude výrazně narušena plynulost i pravidelnost dopravy a ČD tak nedostojí závazkům v mezinárodní tranzitní dopravě a výrazně poškodí i dopravu vnitrostátní s celosíťovým dopadem. Proto byly dodatečně akceptovány požadavky na ústřední obsluhu nejdůležitějších výhybek v ŽST Modřice a ŽST Hrušovany u Brna, které by vliv výluk alespoň částečně eliminovaly a zvýšily propustnost stanic. Zvýšení propustnosti jednokolejného GVD bude zabezpečováno svazkováním vlaků a vedením Lv vlaků na přípřeži vhodných nákladních vlaků. Vzhledem ke snížené propustnosti ŽST Modřice je nutno očekávat narušení GVD vlaků osobní dopravy, především v ranní a odpolední špičce.

i) Vranovice - Břeclav

Ve snaze dokončit kolejové výluky v r. 1998 dochází také u této stavby ke koncentraci požadavků na výluky. Předmětem stavební činnosti v tomto roce je dokončení modernizace ŽST Podivín (zapnutí definitivního staničního ZZ k 30.7.1998), dokončení modernizace úseku Šakvice - Zaječí (modernizace 2.TK), modernizace obou TK v traťovém úseku Vranovice - Šakvice, modernizace ŽST Šakvice (vypnutí staničního RZZ od 8.8.98 a zapojení do definitivního staničního ZZ k 31.5.99) a v případě finančního pokrytí také modernizace ŽST Zaječí (vypnutí RZZ od 1.8.98 do 31.3.99). Nadále bude jednáno s AŽD Praha o zkrácení doby vypnutí staničního RZZ s nutností používání přechodného způsobu zabezpečení "na klíče" se všemi z toho plynoucími negativy (propustnost, počet provozních pracovníků, náklady na trakční energii, možnost ohrožení bezpečnosti).

II. železniční tranzitní koridor

a) Břeclav - Hodonín

Předmětem harmonogramu roku 1998 jsou tyto akce: modernizace liché skupiny v ŽST Hrušky a modernizace sudé skupiny v ŽST Hodonín se zahájením od 1.11.98 (po ukončení stavby podjezdu "Velkomoravská"). S ohledem na plánovanou kumulaci výluk byl do podmínek výběrového řízení uplatněn požadavek na řešení způsobu provizorního staničního ZZ pomocí elektromotorických přestavníků u vybraných výhybek.

b) Hodonín - Moravský Písek

Harmonogram roku 1998 předpokládá dokončení modernizace úseku Hodonín - Rohatec (modernizace 1. TK), modernizace ŽST Rohatec (rekonstrukce obou staničních skupin, zapnutí definitivního staničního ZZ do 07/99), modernizace ŽST Moravský Písek (rekonstrukce obou staničních skupin, zapnutí definitivního staničního ZZ do 05/99) a modernizace obou TK v úseku Bzenec přívoz - Moravský Písek. Výluková propustnost úseku Hodonín - Rohatec činí 111 vlaků/den při stupni obsazení 0,81. Dle GVD je v tomto úseku vedeno 131 vlaků/den, z toho 5 Lv. Neprovezená zátěž relací Ostrava - Brno Maloměřice a Horní Dvořiště - Brno Maloměřice - Prostřední Suchá bude odkláněna přes Kyjov. Zvýšení propustné výkonnosti bude dosaženo také jízdou Lv vlaků na přípřeži vhodných nákladních vlaků a změnou polohy vlaků do doby s přebytkem propustnosti. Vzhledem ke kumulaci výluk je nutno zabezpečit trasy pro nákladní dopravu s tím, že vybrané osobní vlaky budou nahrazeny autobusy. Obdobná opatření budou aplikována pro výluku traťového úseku Bzenec přívoz - Moravský Písek.

c) Huštěnovice - Otrokovice

Předpokládá se zahájení stavby v 11/98 dennímí výlukami na stavbu stožárů trakčního vedení v úseku Napajedla - Otrokovice a v ŽST Otrokovice, které si nevyžádají žádná zvláštní provozní opatření.

2. Přehled ostatních provozně důležitých výlukových akcí

- Předelektrizační kolejové úpravy na rameni České Budějovice - Horní Dvořiště s potřebou nepřetržitých výluk v celkovém rozsahu 57 dní, plánováno celkem 5 etap, z toho dvě etapy (srpen a září) v souběhu s výlukami ÖBB.

- Rekonstrukce automatického bloku v úseku Cheb - Plzeň od března do října, požadavky na kolejové nepřetržité výluky v tomto úseku byly koncentrovány do dvou 5-tidenních a dvou denních výluk.

- Rekonstrukce mostu v km 261,607 v úseku Ústí n. Orlicí - Brandýs n. Orlicí, kdy vzhledem k neprovezení 40-60 vlaků/den přes vyloučený úsek a uzavření odklonové tratě Česká Třebová - Brno byla do podmínek výběrového řízení uplatněna podmínka maximální doby trvání výluky 14-21 dní nepřetržitě pro každou kolej. Tato výluka velmi nepříznivě ovlivní tah zátěže na ose východ - západ a provozně rozdělí síť ČD.

- Čadca ŽSR - Mosty u Jablunkova (oprava tunelu dlouhodobé nepřetržité výluky traťových kolejí).

- Výstavba podchodu v Poděbradech na odklonové trati pro I. koridor v úseku Poříčany - Kolín.

- Dokončení rekonstrukce ŽST Lysá n. Labem, včetně staničního RZZ.

- Oprava mostů po loňských povodních: Uhersko - Zámrsk (zvýšení rychlosti na 160 km/h), Zábřeh na Moravě - Třebovice v Čechách, Polom - Suchdol n. Odrou, Štěpánov - Olomouc hl.n. atd.

- Praha hl.n. - Výh Vítkov: oprava mostu v km 1,220 (skluz z roku 1997), která vyžaduje 22-denní nepřetržitou výluku.

- Dlouhodobá výluka 2. TK v úseku Výh Vyšehrad - Praha Smíchov za účelem rekonstrukce mostu "Výtoň".

- Rekonstrukce výhybek a vybraných kolejí v ŽST Břeclav.

3. Shrnutí

a) Vzhledem ke snaze o vyrovnání skluzu z let 1996-97 a o zkrácení výstavby segmentu Břeclav - Vranovice na I. tranzitním koridoru došlo k extrémní provozní kumulací požadavků na výluky, což se projeví ve zhoršení plnění GVD vlaků osobní dopravy (u vlaků kategorie EC a IC se předpokládá zpoždění 15-20 minut) a v omezení tranzitní nákladní dopravy, kterou nelze z důvodu souběhu stavebních činností na odklonovém ramení Břeclav - Přerov, v požadovaném rozsahu odklonit.

b) Vlivem postupu při přípravě a projednávání projektové dokumentace a problémů s přípravou a vlastní realizací staveb, dochází také v roce 1998 k situaci, že v úseku Děčín - Praha - Česká Třebová nebude plně rozvinutá žádná nová stavba. Důsledky tohot trendu, který pokračuje již od roku 1996 se velmi negativně projeví již v letech 1999-2000, kdy lze očekávat provozně nepříznivý souběh prací na tomto rameni. Pro vyrovnání skluzu a splnění termínu pro ukončení modernizace I. tranzitního koridoru navrhuje investor provozně neuskutečnitelné souběhy prací, a proto je možno již dnes konstatovat, že i při dostatečném pokrytí staveb finančními prostředky a stavebními kapacitami se komplexní dokončení modernizace I. tranzitního koridoru stává z provozního hlediska pouze teoretickou záležitostí. Z výše uvedených důvodů také nedojde v nejbližší době k využití optimalizačních parametrů traťového segmentu Brno - Česká Třebová pro mezinárodní rychlíkovou dopravu, protože modernizační činnost v úseku Kolín - Česká Třebová v letech 1999 až 2001 by si vyžádala dlouhodobé odklony přes Havlíčkův Brod s nutností tyto vlaky v pravidelné trase nahrazovat.

c) Provozně nepříznivou situaci znásobuje souběh modernizačních prací v traťovém úseku Břeclav - Brno a Břeclav - Přerov s pokračujícími předelektrizačními úpravami na rameni České Budějovice - Horní Dvořiště (vedení odklonové vozby uhelných vlaků do Linze, zatížení ramene Brno - Břeclav odkláněnou rychlíkovou dopravou atd.).

d) Provozně nevhodná kumulace plánovaných akcí na odklonové trati Kolín - Nymburk (podchod v Poděbradech) v době modernizace segmentu Kolín - Poříčany si vyžádala regulaci požadavků a došlo k úpravě technologie výstavby podchodu, kdy dojde pomocí mostních provizorií k zabezpečení sjízdnosti ŽST Poděbrady oběma směry.

e) Vzhledem ke kumulaci požadavků na výluky na jednokolejném rameni České Budějovice - Morava a z ní vyplývající nežádoucí dvojí i trojí přestupy u některých dálkových rychlíků (především R 662 a 663) byla přijata varianta vedení těchto vlaků v úseku Brno - Jihlava pravidelně dle GVD odklonem přes Havlíčkův Brod.

Podle materiálů ČD zpracoval Petr Štefek.  

© SPŽ