Brněnské vlečky

Stejně jako každé průmyslové město, má i Brno systém vleček sloužících nejrůznějším podnikům. Některé vlečky již neexistují nebo nejsou provozovány, avšak na většině z nich je dodnes čilý provoz. Brněnské podniky i jejich vlečky mají zajímavou historii, stejně jako motorové lokomotivy, které na nich působí, či působily. Pojďme se tedy na dosud provozované vlečky a jejich lokomotivy podívat.

Pozn. autora: Článek byl aktualizován k 31. 10. 2008, změny jsou vyznačeny modře. Během doby od publikování článku v Dráze nastala na brněnských vlečkách řada změn, navíc se mi ozvali čtenáři s upřesňujícími informacemi a novými poznatky. Za to jim patří ode mě ještě jednou poděkování

Posvitavský vlečkový systém

Základem systému je bývalá tzv. Svitavská pobřežní dráha, která sloužila k jízdám nákladních vlaků ze „staré tišnovky“ do Brna dolního nádraží. Do dnešní podoby byl systém upraven v roce 1969 v souvislosti se stavbou nákladního průtahu z Brna - Horních Heršpic do Brna - Židenic. Výchozím bodem je výhybka č.2 odbočky Brno - Židenice, odkud pokračuje kolem vjezdového návěstidla klesáním podél trati Brno - Židenice – Brno hl.n. Za ocelovým mostem přes Šámalovu ulici odbočuje na levou stranu vlečka do společnosti ALSTOM Power, s.r.o., druhým směrem kolej pokračuje levotočivým obloukem přes řeku Svitavu a odtud podél řeky na obě strany. Směrem proti toku řeky vlečková kolej podejde trať Brno - Židenice – Brno hl. n., kde na konci je zaústěna vlečka Tepláren Brno, provozu Špitálka. Ve druhém směru odbočuje hned za výhybkou od spojovací koleje z Brna - Židenic vlečka firmy ŠMERAL BRNO, a.s., dále pokračuje silničním a zároveň tramvajovým křížením přes Olomouckou ulici, dalším přejezdem přes Hladíkovu ulici a podjezdem pod tratí Brno dolní nádraží – Brno - Židenice na předávkové kolejiště bývalých škrobáren. Uvedené přejezdy jsou vybaveny světelným zabezpečovacím zařízením bez závor a každý z nich je oboustranně kryt seřaďovacími návěstidly. Obsluhu provádí jeden ze zaměstnanců obsluhy vlaku přímo u přejezdu.
Obsluha vleček se provádí v pracovní dny 4. zálohou stanice Brno - Maloměřice, která jede jako vlak Mn 82821 až na předákové kolejiště škrobáren. Po předávce vozů lokomotiva objede zbytek soupravy a jede zpět. Po obsluze ŠMERALu obsluha nechá zbytek soupravy a pokračuje s vozy pro teplárnu, provede předávku a vrací se zpět. Poté připojí odstavené vozy a jede zpět jako vlak Mn 82820 do Maloměřic, případně ještě po cestě obslouží vlečku ALSTOM Power.

ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group Brno

Areál podniku, dřívější První brněnské strojírny (PBS), vlastní v současné době společnost ALSTOM Power s.r.o. Po vjezdu do areálu se po levé straně nachází tříkolejné kolejiště, které slouží k odstavovaní vozů. Z něj pokračuje kolej přes Šámalovu ulici do podniku Elektrozávody Brno a.s., avšak sem se již nejezdí z důvodu špatného stavu přejezdu přes zmíněnou ulici. Na druhou stranu vede kolejiště kolem plotu areálu, kde je i plechová remíza pro jednu lokomotivu a dále pokračuje devadesáti stupňovým levotočivým obloukem kolem továrních hal pod jeřábové dráhy, kde kolej končí. Z tohoto půlkruhu pak odbočují koleje do hal a na odstavné koleje, kde je vykládán materiál z vozů. Dříve kolejiště od jeřábové dráhy pokračovalo a tvořilo kolem hal kruh, ale toto uspořádání je už zrušeno. Na vlečce bývala také točna, která zde byla z důvodu nedostatku místa, aby se bylo možno dostat do jedné z výrobník hal.
Lokomotivní park tvoří motorové lokomotivy 702.554 (JLS 95-005), 702.669 (TSM 4400220/1969) a 703.658 (JLS 96-028). Firma s největší pravděpodobností dříve měla ve stavu i lokomotivu 701.735 (ČKD 4721/1960). Ta byla po remotorizaci z původní lokomotivy T211.0652 předána 20. 2. 1990 podniku První brněnská strojírna Brno (mohlo ale jít např. o závod v Třebíči, který v té době podléhal brněnskému závodu). Lokomotiva pak byla odprodána firmě Loko Trans s.r.o., ale byla odkoupena od firmy ABB První brněnská strojírna Brno, s.r.o. (dnešní ALSTOM Power), která však byla v Brně – a tedy se lze domnívat, že lokomotiva někdy v Brně skutečně jezdila. Další osud lokomotivy je nám znám, od Loko Transu byla odprodána na vlečku FERAMO Metallum International, s.r.o., kde dodnes jezdí.
Lokomotivy 702.554 a 703.658 již nejezdí v původním stavu, neboť obě prošly omlazovací kůrou v Jihlavské lokomotivní společnosti. První byla modernizována 702.554, která byla do Jihlavy přepravena na konci roku 1994. Zde byla lokomotiva odstrojena, dosazena nová kabina, řídící pult, kapota a brzda DAKO. Následně prodělala dne 30.5.1995 v Kolíně novou TBZ a byla předána zpět do ALSTOMu. Druhá lokomotiva byla modernizována stejným způsobem v roce 1996, TBZ absolvovala mezi Brnem a Tišnovem dne 14.10.1996. Třetí lokomotiva, 702.669, byla v roce 1998 nabízena k odprodeji, k němuž nakonec nedošlo. V provozu se tak střídají všechny 3 lokomotivy, často je některá z lokomotiv „zavřena“ v kusé koleji a tak se jezdí s jinou lokomotivou. Podnik taktéž vlastní vozový park, čítající 4 dvounápravové a 3 čtyřnápravové plošinové vozy, sloužících pro vnitropodnikové přepravy.
Předávka vozů probíhá uvnitř závodu, kdy sem lokomotiva provádějící obsluhu vleček vozy sune, podnikové lokomotivy tedy nejezdí mimo areál. I když se v areálu nachází více firem, jezdí se výhradně pro ALSTOM Power, obrat na vlečce tvoří především vozy s hutním materiálem pro výrobu. Dále jde také o expedici výrobků naložených na plošinových vozech.

ŠMERAL BRNO, a.s.

Společnost, podnikající ve strojírenské a slévárenské oblasti, vlastní krátkou vlečku, odbočující z posvitavského vlečkového systému dvěmi výhybkami, ze kterých vedou koleje do areálu firmy. Předávka vozů probíhá přímo na koleji před areálem firmy, kde je nechá lokomotiva z obsluhy, nebo jsou sunuty do areálu firmy. Poté jsou vlastní lokomotivou zavezeny na místo vykládky.
Podnik vlastní jedinou lokomotivu, tou je „prasátko“ 701.733 (ČKD 5397/1961). Původní lokomotiva T 211.0798 sem byla dodána v roce 1961. Na přelomu let 1989 a 1990 byla remotorizována v LD Jihlava a dostala nové označení T211.1733. Poté na vlečce opět převzala provoz, kde v pěkném červeném nátěru se žlutým pruhem kolem lokomotivy a šedým rámem slouží dodnes. Pro lokomotivu není v areálu remíza, a tak stojí pod širým nebem kousek za bránou.
Hlavním substrátem, který je sem přepravován, je slévárenský písek, přepravovaný ve výsypných vozech řady Faccs.

Bývalé škrobárny a jatka

Pod tímto názvem si lze dnes tyto provozy pouze představit, areály jsou po privatizaci a několika změnách majitelů rozprodány nebo pronajaty různým firmám. Hlavní výrobou škrobáren byla především výroba bramborového škrobu a potravinářských výrobků, přidružená byla výroba chemická. Pro tyto provozy byl zajišťován přísun surovin různých druhů pro výrobu a také odvoz výrobků. Největší nápor vlečka zažívala při podzimních kampaních, kdy se jednalo o neustálý přísun brambor a vlečka byla ze strany ČSD obsluhována několikrát denně. Dále se jednalo o vozy s dobytkem na porážku, které jezdily do zdejších jatek. Zpočátku si obsluhu vleček zajišťoval každý podnik sám, avšak od toho se později upustilo a veškerý provoz zajišťují dodnes náležitosti bývalých škrobáren.
V současné době vlečky vycházejí z dvoukolejného předávkového kolejiště. Z pokračování hlavní koleje předávkového kolejiště je přes úvrať zapojena kolej vedoucí podél silnice, která přes výhybku pokračuje do mrazíren nebo druhým směrem přes přejezd do areálu bývalých škrobáren. Zde se však již nachází cca 30 m úsek koleje, neboť zbytek byl v roce 2008 zlikvidován včetně remízy, kde byla lokomotiva deponována – ta teď stojí na zmíněném kousku koleje kousek za bránou. Zhruba uprostřed „výtažné“ koleje z kolejiště odbočuje krátká kusá kolej do Linde Gas, a.s, kde jsou vyprazdňovány přistavené kotlové vozy. Na vlečce se nachází několik přejezdů se světelnými výstražníky typu AŽD, které se však již nepoužívají.
Podle dostupných informací byla počátkem roku 1957 tehdejšímu podniku Brněnské škrobárny, n. p. dodána první motorová lokomotiva typu BN 60 (ČKD 3848/1956). V roce 1959 přijela T211.0634 (ČKD 4676/1959), jejímž odběratelem byl ale Středomoravský průmysl masný n.p., tedy sousední jatka. Jak již bylo uvedeno výše, provoz v jatkách nakonec převzaly škrobárny, a tak se lokomotiva nakonec stěhovala sem. V polovině roku 1966 ještě přišla do škrobáren T334.0726 (ČKD 6697/1966). Pro zvládnutí zvyšujícího se provozu především při kampaních byla v roce 1980 zakoupena T448.0687 (ČKD 11632/1980). Na konci 80. let došlo k úbytku dvou lokomotiv, kdy byla BN 60 přemístěna na pomník do lokomotivního depa Brno Maloměřice. Zde se nacházela až do 25.4.2007, kdy odjela na plošinovém voze spolu s exponáty 498.106 + 354.1217 + 771.069 + 230.050 + 850.008 do nového depozitáře NTM do Chomutova.
„Rosnička“ byla nejprve odstavena z důvodu poruchy a protože v tehdejších dílnách na opravu vozidel nebyla volná kapacita na opravu, byla taktéž odprodána, avšak do kovošrotu, kde byla zlikvidována. „Kocour“ 740.687 byl ve škrobárnách do prosince roku 2000, kdy byl pro nadbytečnost odprodán Železničným stavbám Košice. Zůstala zde tak 700.634, které na zdejších vlečkách zajišťuje posun dodnes. Během července 2006 ale došlo na lokomotivě k havárii motoru, a tak byla dne 14.7.2006 přepravena do dílny firmy Lokomont, s.r.o. na provedení opravy, odkud se vrátila 27. 2. 2007. Po dobu její opravy firma Lokomont , s.r.o. zapůjčila k zajištění posunu lokomotivu 701.777 (ČKD 4980/1960).
Hlavní činností pro místní lokomotivu je obsluha vlečky Linde Gas, a.s., která je jedním z nejvýznamnějších přepravců na posvitavském vlečkovém systému, ložené kotlové vozy se sem vozí téměř při každé obsluze. Kotlové vozy s louhem pro společnost Vodní sklo Brno, a.s., která se nachází v areálu bývalých škrobáren, již nejsou z výše uvedeného zrušení části vlečky přepravovány.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s. tvoří čtyři provozy, z nichž tři mají vlastní vlečku. Jedná se o provoz Špitálka, Brno sever a Červený mlýn. Jednotlivé provozy se nacházejí v různých částech města a proto má každá vlečka jinou přípojnou stanici.
Zajímavostí vlečky teplárny Špitálka jistě je, že její část u řeky Svitavy a bývalého předávkového kolejiště leží na místě původní trati „staré tišnovky", která tudy vedla do roku 1962. Vlečka je napojena úvratí do posvitavského vlečkového systému. Z předávkového místa také odbočuje kolej do bývalého podniku Mosilana, která se již nepoužívá. Do teplárny kolej pokračuje přes tříkolejné kolejiště, které se nachází vedle náspu tratě Brno hl.n. – Brno - Židenice. Těsně za kolejištěm je další kolejové rozvětvení a přes tříkolejný světelný přejezd ulice Špitálka vjede do areálu teplárny. Dále koleje pokračují přes zhlaví na ruční točnu, za kterou se nachází remíza pro lokomotivu. Zátěž tvoří kotlové vozy s louhem a kyselinou chlorovodíkovou, které se z vozů přečerpávají a dále slouží k úpravám vody.
Teplárna Brno sever má přípojnou stanici Brno - Maloměřice. Ze stanice vede výtažná kolej souběžně s vjezdovou kolejí od Adamova, odkud je přes úvrať vlečka napojena. Pod mostem přes trať Brno – Havlíčkův Brod se nachází kolejové rozvětvení, odkud vychází koleje do teplárny a také do sousední zrušené cementárny. V minulosti zajišťovaly posun v obou provozech náležitosti cementárny, po zrušení cementárny si ale začaly teplárny zajišťovat provoz vlečky sami. Z tohoto důvodu mají teplárny v areálu cementárny pronajatou remízu pro svou lokomotivu. Přepravovaným substrátem je mazut v kotlových vozech, jezdící sem velmi nepravidelně především v ucelených vlacích. Zajímavostí je také deponování parní lokomotivy 475.194 soukromého majitele, která je zde odstavena před rozkradením.
Vlečka teplárny Červený mlýn je zaústěna do předávacího kolejiště vedle Královopolských strojíren. Z něj dále pokračuje stoupáním přes dvoukolejné kolejiště, které sloužilo pro odstavování vozů během vykládky, a končí v jednomístné remíze. Do teplárny dříve směřovaly ucelené vlaky s uhlím, avšak po rekonstrukci teplárny na plynové vytápění, ukončené v roce 1996, byla vlečka využívána sporadicky. Posledními přepravami byly návozy materiálu pro stavbu vedlejšího supermarketu, s čímž souviselo zrušení kolejiště, kde docházelo k vykládkám vozů a také vybudování dvou světelných přejezdů. V současnosti zde neprobíhá žádná nakládka ani vykládka vozů.
Teplárny vlastní tři lokomotivy, nejstarší z nich, T334.0687 (ČKD 6603/1966), byla z výroby zřejmě dodána na Červený mlýn, druhá „rosnička“ T334.0796 (SMZ 0529/1967) byla podle dostupné dokumentace dodána na Špitálku. Slova „zřejmě“ a „podle dostupné dokumentace“ jsou na místě, neboť je možné, že lokomotivy byly dodány naopak, tedy T334.0687 na Špitálku a T334.0796 na Červený mlýn. Autorovi se zatím ani jedna z variant nepodařila věrohodně prokázat, navíc docházelo k výměnám lokomotiv mezi provozy, a tedy dohledat údaje o působení lokomotiv je obtížné.
Protože na Červený mlýn jezdily těžké vlaky s uhlím a vlečka je ve značném stoupání, přijela sem v roce 1982 z výrobního závodu nová lokomotiva T448.0709 (ČKD 11762/1982), která byla na posun oproti „rosničce“ vhodnější. „Rosnička“ T334.0796 se na Červeném mlýně však nacházela podle knihy „110 let Brno – Tišnov a 90 let Tišnov – Ždár“ i v roce 1995, a tedy až někdy poté byla přesunuta na Špitálku.
Kvůli problému na teplárně Brno sever, kdy nebyla zajištěna obsluha vlečky po zrušení cementárny, sem byla poslána ze Špitálky 710.687, zprovozněná po předchozím odstavení. Počátkem roku 2005 došlo opět k dalším výměnám lokomotiv mezi jednotlivými provozy. V té době došlo z důvodu špatného technického stavu a menšího požáru k odstavení 710.796 a protože 740.709 nebyla na Červeným mlýně provozována, bylo rozhodnuto o přesunu této lokomotivy na Špitálku. Pro lokomotivu 710.796 však nebylo v remíze místo, a tak byla přepravena do teplárny Brno sever, kde byla odstavena spolu s provozní 710.687. Nakonec bylo rozhodnuto o opravě 710.796, která byla dne 3.5.2006 přepravena do firmy Lokomont, s.r.o. v Brně dolním nádraží, kde se podrobila opravě a po dokončení se dne 9.8.2006 vrátila zpět na Špitálku. Poté byla provedena další výměna, tím bylo předání lokomotivy 710.687 v posledním srpnovém týdnu roku 2006 na Červený mlýn, kde je odstavena v remíze jako záložní a v případě potřeby schopná provozu. Provoz na teplárně Brno sever převzala 740.709 přesunutá ze Špitálky dne 1.9.2006.
Jako zajímavost lze uvést, že lokomotiva 740.709 byla v polovině 80. let jako téměř nová podrobena dílenské opravě v ŽOS Zvolen. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by se vrátila ve stavu odpovídajícímu dílenské opravě. Místo toho však přišla lokomotiva „postavená“ z jiných lokomotiv, původní motor i kabina byly vyměněny z jiných „kocourů“ a tak paradoxně místo opravené lokomotivy přišla lokomotiva v horším stavu…

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost

Společnost vlastní bývalou cementárnu, která se nachází mezi maloměřickým nádražím a teplárnou Brno sever. Zajímavostí je, že část kolejiště vlečky leží na bývalém úseku tratě Česká Třebová – Brno, která byla přeložena na konci padesátých let při stavbě nového seřaďovacího nádraží v Maloměřicích.
V provozu zde sloužilo několik lokomotiv řady T334.0, jednou z nich byla T334.0928 (TSM 41600075/1971), zakoupená v roce 1985 z ČKD Blansko. Cementárna zřejmě vlastnila také stroj T334.0578 (ČKD 6353/1965), která nyní funguje v podobě posunovadla MPZ 40M.006 v cementárně v Mokré. Z dosud zjištěných poznatků je pravděpodobné, že zde také jezdila T211.1600. Cementárny tuto lokomotivu vlastnily, avšak přesvědčivé důkazy o provozu této lokomotivy v Maloměřicích chybí.
Poslední „rosničkou“, která zde sloužila, byla T334.0662 (ČKD 6578/1965). V roce 1992 bylo zakoupeno cementárnou nové „lego“ T238.0030 (ČKD 16863/1992), které zde zajišťovalo provoz, zatímco „rosnička“ byla používána jako záloha za tuto lokomotivu. Pro nevhodné umístění cementárny ve městě a také pro energeticky náročný, tzv. mokrý způsob zpracovávání suroviny, byla dne 31.12.1997 výroba ukončena a následně zrušena i vlečková doprava. „Lego“ se přestěhovalo do Mokré, kde po remotorizaci slouží dosud a „rosnička“ byla odprodána. Na vlečce zůstalo pouze několik odstavených vozů řady Uacs. Remízu, jak bylo uvedeno výše, začaly využívat teplárny k deponování své lokomotivy a cementárna nebyla obsluhována. Tento stav ale netrval dlouho, neboť areál začal být využíván jako sklad strusky, která byla ve velkém množství výhodně nakoupena v hutích. Z tohoto důvodu sem bylo předisponováno na krátko vždy jedno z „leg“ z Mokré, aby zde posunovalo s vozy Falls při vykládce nebo naopak později při nakládce materiálu. Naposledy sem zavítala v létě 2005 lokomotiva 704.531 (ČKD 16864/1992), kdy byly odvezeny poslední zbytky strusky. Poté bylo „lego“ vráceno zpět do Mokré a v současnosti se areál opět neobsluhuje. Na vlečce se už nenacházejí ani odstavené vozy, neboť některé z nich byly přímo v areálu na podzim roku 2003 sešrotovány a nakonec poslední tři byly na podzim 2006 přesunuty do Mokré.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Historie známé strojírenské firmy, která se zabývala také výrobou tramvají a motorových vozů se datuje od roku 1889. Za socialismu podnik neustále zvětšoval výrobní kapacity a zabýval se především výrobou zařízení pro chemický a petrochemický průmysl. V současnosti se v objektu nachází několik firem, vzniklých z bývalých provozů Královopolských strojíren při privatizaci, které využívají vlečkovou dopravu.
Přípojnou stanicí pro vlečku, která má celkem 8 km kolejí, je stanice Brno - Královo Pole. Odtud vede kolej ve 23 promilovém klesání na kolejiště, které se nachází vedle strojíren. To leží na místě původního nádraží Brno - Královo Pole trati Brno – Tišnov, tzv. „staré tišnovky". Až do konce osmdesátých let zde stála i původní budova nádraží a nacházel se tu i přejezd s mechanickými závorami, avšak oboje bylo odstraněno při stavbě vedlejší silnice a nadjezdu této silnice. V kolejišti začíná vlastní vlečka, kde je vyčleněna jedna kolej pro předávku vozů a z druhé, kde jsou odstaveny podnikové vozy, jsou zapojeny koleje do dvoumístná remízy. Z pokračování předávkové koleje pak odbočují koleje do podniku. Zbývající tři koleje jsou využívány pro deponování správkových vozů ČD. V minulosti zde také začínala vlečka vedoucí přes město do tzv. „mundúrdepa“, což byl výstrojní sklad armády. Ta je od poloviny sedmdesátých letech zrušena, avšak pozůstatky včetně částí kolejí u Palackého třídy jsou vidět dodnes.
Většina motorových lokomotiv Královopolských strojíren byly zakoupeny jako nové z výroby. Motorizaci zahájila T211.0790 (ČKD 5389/1961) v roce 1961, poté přišla „rosnička“ T334.0671 (ČKD 6587/1965), avšak obě se v provozu střídaly spolu s parní 312.007. Protože objem výroby nadále stoupal, byla zakoupena výkonná lokomotiva T448.0692 (ČKD 11637/1980), původně určená pro polského odběratele, díky čemuž měla polské popisy v kabině strojvedoucího. Z důvodu koupi této lokomotivy byla odstavena dne 29.9.1980 (!) lokomotiva 312.007, která byla postupně rozebírána a poté přímo v podniku sešrotována. Po roce 1989 a postupném snižování výroby byly lokomotivy stále méně využívány, až došlo v roce 2000 z důvodu nadbytečnosti k odstavení 740.692. Ta pak postávala v areálu podniku a byla nabídnuta k odprodeji. V současné době se nachází v PBS Třebíč, a.s., provozovna Moravský Krumlov, kam se dostala v červenu 2002 po dílenské opravě v ŽOS Nymburk náhradou za dva stroje řady 716.5.
Po odchodu „kocoura“ se situace stabilizovala a v provozu byly využívány obě zbývající lokomotivy. V poslední době se však začalo uvažovat o náhradě „prasátka“, které bylo pro své stáří ve špatném technickém stavu, jinou lokomotivou. Tento scénář se naplnil v dubnu 2007, kdy sem 19.4.2007 zavítal stroj 701.430 (ČKD 5439/1961) s modernizovanou kabinou a modrým nátěrem se žlutým pruhem kolem lokomotivy. Lokomotiva 700.790 však nakonec nebude odprodána a bude dále sloužit v Královopolské.
„Rosnička“ déle spolehlivě slouží, o její náhradě se neuvažuje. Je nasazována zejména při těžším posunu, nebo v zimním období pro lepší adhezní vlastnosti. Honosí se slušivým zelenobílým nátěrem se žlutými proužky na čelech, kterým ji opatřili místní zaměstnanci v polovině devadesátých let. Předávka vozů probíhá v ranních hodinách. Zátěž tvoří především vozy s hutním materiálem a také otevřené vozy pro nakládku železného šrotu. Po železnici jsou expedovány i některé hotové výrobky, v poslední době se jedná především o přepravy rozmontovaných jeřábů, určené zákazníkovi do Ruska. Dále slouží vlečková doprava jako důležitý prvek technologie výroby, kdy jsou mezi halami převáženy rozpracované součásti výrobků během výroby. Pro tento účel podnik vlastní 17 vozů různých typů. Při vzpomínkách zaměstnanců nejen z vlečky, ale i ostatních, kteří v Královopolské pracovali, má vždy „prim“ pes, který se jmenoval Žalman. O něj se v osmdesátých letech starali zaměstnanci vlečky, a byl z něj skutečný železničář – uměl naskakovat na vozy, jezdil na plošinových vozech, nebo se vozil se strojvedoucím na lokomotivě.

Zetor, a.s. a ZKL Brno, a.s

Světoznámé traktory značky Zetor se začaly vyrábět v roce 1946, jejímž výrobcem byl koncern Zbrojovka Brno. Další významný milník nastal v roce 1952, kdy byla převedena část výroby traktorů do závodu v Brně Líšni. Mezitím byl také k 1.1.1950 líšeňský podnik přejmenován ze Zbrojovky Brno na Závody přesného strojírenství Brno - Líšeň. V roce 1953 následovalo přejmenování na ZKL (Závod kuličkových ložisek) a k 1.11.1976 na Zetor. Hlavní produktem byla výroba traktorů, současně probíhala také výroba kuličkových ložisek.
Po roce 1989, kdy došlo k postupnému snižování výroby i ke změnám majitelů, došlo v rámci Zetoru k oddělení traktorové výroby od ložiskové a později k ustavení samostatných subjektů pro výrobu traktorů – Zetor, a.s, a výrobu ložisek – ZKL Brno, a. s.
Vlečka líšeňského závodu byla původně napojena do železniční (později tramvajové) dráhy Brno – Líšeň, kde se tak běžně cestující setkávali s vlečkovými nákladními vlaky. V říjnu 1963 ale byla zprovozněna nová vlečka do stanice Brno - Slatina, která je přípojnou stanicí dodnes. Ze stanice odbočuje kolej na bývalé předávkové kolejiště, které leží po pravé straně při výjezdu ze stanice směrem na Brno. Odtud pokračuje klesáním souběžně s tratí č. 340, a dále se pravotočivým obloukem odklání do areálu, kde se kolejiště rozvětvuje a vede do jednotlivých hal a k rampám. Celková délka kolejí měří přibližně 15 km a jde tak o nejrozsáhlejší vlečkový systém, provozovaný na území města Brna. Stoupání na vlečce dosahuje hodnoty 22 promile.
Po spuštění výroby byl podnik obsluhován dvěmi parními lokomotivami. Ty byly nahrazeny motorovou trakcí, první zástupkyní byla „karkulka“ T444.0514 (TSM 4000076/1963). Po ní následoval nákup nejvýkonnější lokomotivy, která kdy sloužila na vlečce, T669.1502 (SMZ 0785/1970). Ta byla podniku dodána přímo z výroby v roce 1970. Ani tyto dvě lokomotivy zdejšímu sílícímu provozu nepostačovaly, neboť objem výroby stále stoupal, a tak bylo rozhodnuto o koupi dalšího stroje. Protože ČKD nebyla schopna z důvodu vytížení výrobou lokomotiv pro ČSD a SSSR dodat v přijatelné lhůtě potřebnou lokomotivu, byl zakoupen v roce 1979 od Turčianských strojáren v Martině velice zajímavý stroj – „pielstick“ T466.0504 (TSM 44230302/1979). Nakonec po dalších pěti letech přijela z ČKD poslední posila, konkrétně „kocour“ T448.0800 (ČKD 12257/1984). Mezitím bylo také zakoupeno pro lehký posun ze Závodu mieru v Bratislavě „prasátko“ T211.510 (ČKD 3949/1957).
V době největší slávy byl na vlečce nepřetržitý provoz a obrat byl 32000 vozů ročně. Po železnici putovalo do podniku velké množství materiálu, potřebného pro výrobu, opačně směřovaly v ucelených vlacích legendární traktory. Prvním úbytkem v parku motorových lokomotiv byl odchod T444.0514, která byla odprodána Agrostroji v Roudnici nad Labem. Po roce 1989, kdy se postupně začala snižovat výroba a zbylá přeprava se čím dál více přesouvala na silnice, provoz vlečky začal slábnout. Už v roce 1990 byla jako první odstavena lokomotiva 735.504, přestože prošla v roce 1988 hlavní opravou v ŽOS Česká Třebová. Pro nadbytečnost bylo na konci roku 1995 sešrotováno „prasátko“ T211.510, i přes nabídku k odprodeji nebylo nikým odkoupeno a bylo bohužel sešrotováno. V provozu se střídaly dvě zbývající lokomotivy, používána byla většinou 740.800, „čmelák“ 771.502 však jezdil zejména při těžkých přepravách nebo opravách „kocoura“. „Pielstick“ mezitím dále postával v kolejišti, než se v roce 1999 dostal do ŽOS Nymburk, kde se ve zbědovaném stavu nachází dodnes, jako součást úhrady za provedení dílenské opravy lokomotivy 740.800.
Zásadním datem pro další vývoj bylo 1.10.2004, kdy zde začal působit nový provozovatel vlečky, firma Loko Trans s.r.o. Lokomotivy ale zatím zůstaly v majetku dceřiné společnosti Zetoru, firmy Zetor Služby, s.r.o., která do té doby zajišťovala provoz. Ta dne 23.11.2004 odprodala „čmeláka“ na Slovensko, poslední den zde strávil 30.5.2005, kdy definitivně projel bránu domovského Zetoru naposledy a přes Slovensko, kde byl opraven a nalakován, nakonec zamířil do Srbska. Na vlečce tak zbyl poslední původní stroj vlečky – „kocour“ 740.800. Ten byl od léta 2005 využíván firmou Loko Trans k vedení vlaků na síti SŽDC a ŽSR a nakonec byla firmě odprodán.
Od konce července 2005 byla na vlečce kmenovou lokomotivou 721.553 (ČKD 8015/1971) firmy Loko Trans, s.r.o., která bez potíží zvládala zdejší provoz. Od roku 2008 však nastala další změna, pro malé vytížení byla zrušena deponie lokomotivy v Zetoru (či spíše ZKL), včetně přechodu zaměstnanců do areálu firmy OHL ŽS, a.s. v Brně – Slatině, který má Loko Trans, s.r.o. částečně pronajat. Obsluha se dnes tedy provádí podle potřeby některou z lokomotiv, která se právě nachází v areálu OHL ŽS.
Úpadek vlečky Zetoru lze charakterizovat následovně: v roce 1998 se obraty na vlečce pohybovaly například v denním přísunu 20 vozů, odvozu 30 vozů apod., na vlečce sloužil dispečer, který organizoval práci, vozy, do práce se chodilo na ranní a odpolední směny. Ještě při poslední jízdě čmeláka dne 20. 8. 2004 došlo 15 vozů, předáno bylo 6. V dnešní době jsou toto všechno fantastická čísla …
V minulosti bylo plánováno předávat nákladní vlaky v předávkovém kolejišti, kde si je měly přebírat lokomotivy Zetoru. Podle pamětníků se však předávka uskutečňovala zřejmě vždy ve stanici (minimálně v roce 1981 již určitě ve stanici), a tak je tomu dodnes – pro zátěž jezdí lokomotiva přímo do stanice Brno Slatina. Zátěž tvoří vozové zásilky určené pro několik přepravců, kteří využívají místní železniční dopravy. Pro společnost ZKL Brno je nepravidelně přepravován hutní materiál pro výrobu ložisek, ze Zetoru se vyváží železný šrot v otevřených vozech. Ucelené vlaky traktorů byly naposledy vypraveny v dubnu 2004 zákazníkovi do Polska, nyní jsou po železnici traktory přepravovány minimálně, a to pouze v krytých vozech. Velmi nárazově jezdí také kotlové vozy s mazutem do vedlejší spalovny odpadů SAKO Brno, a.s. V případě zátěže lokomotiva taktéž obsluhuje vlečky, vycházející z bývalého předávkového kolejiště, například pro společnost E.ON byly přepravovány cívky s navinutými dráty elektrického vedení.
Díky vedlejší spalovně odpadů Sako se naskýtá trochu světlejší budoucnost vlečky. V současné době probíhá rekonstrukce zmíněné spalovny, která má být ukončena v roce 2010. Poté by měl být zahájen dovoz odpadu železniční dopravou. Lze jen doufat, že se záměr podaří dotáhnout až do konce a ke zvýšení obratu vozů na vlečce skutečně dojde.

SD Kovošrot, s.r.o.

Kovošrot se nachází v městské části Horní Heršpice a vlečka je zaústěna do heršpického zhlaví stanice Brno dolní nádraží. Zapojení vlečky do stanice bylo v srpnu 2008 rekonstruováno v souvislosti se stavbou nového odstavného nádraží a přeložkou nákladního průtahu v Brně - Horních Heršpicích. To si vyžádalo také několikadenní úplnou výluku provozu a zrušení výtažné koleje směrem k bráně podniku.
Původní areál kovošrotu byl rozprodán různým firmám a vlastní kovošrot je uvnitř areálu zvlášť oplocen. Čtyřkolejné předávkové kolejiště se nachází uvnitř areálu, avšak mimo vlastní kovošrot. Sem zajíždí lokomotiva s vozy určené k předávce a po odstavení vozů si je přebírá místní lokomotiva, která je přes dvě úvratě je zaveze do kovošrotu. Z kolejiště také vychází několik kolejí do hal a provozů, avšak ty již nejsou využívány a postupně chátrají. Obrat vozů představují otevřené vozy se šrotem, který se sem sváží, nebo ložené vozy směřované do hutí. Dále se také jedná o lokomotivy a vozy určené k likvidaci, v poslední době se zde likvidovali především „čmeláci“ řad 770 a 771 ČD.
Od roku 1976 zde sloužila z výroby dodaná lokomotiva 740.531 (ČKD 9543/1975), v poslední době jezdící v zeleném nátěru se žlutými „V“ na čelech. Pro zvyšování provozu na vlečce a také potřeby zálohy byla na konci října 1987 zakoupena od ČSD z LD Ostrava lokomotiva T435.0114 (ČKD 5110/1961). V poslední době ale nebyl „hektor“ příliš využíván, a tak bylo uvažováno o jeho prodeji či šrotaci. V polovině listopadu 2005 nakonec lokomotivu odkoupil soukromý dopravce DBV-ITL, s.r.o., a tak se dne 20.11.2005 „hektor“ stěhoval do DYKA Kolín. Zde se podrobil drobným opravám a úpravám a obdržel pěkný původní nátěr. Lokomotiva byla vystavena ve dnech 10. a 11. června 2006 na akci Jede, jede mašinka aneb Dětská pouť v Pečkách a poté začala být využívána k vedení pracovních vlaků při stavbě koridorů.
Na přelomu roku 2007/2008 došlo také na “kocoura“, který byl odprodán firmě CZ LOKO, a.s. Lokomotiva byla z vlečky odeslána 19.2.2008, o provoz se začala starat lokomotiva 704.514 (ČKD 16846/1992), která byla v rámci podniku přesunuta ze závodu ve Svitavech, kde se nachází pobočka firmy. Přesun proběhl dne 15.2.2008 samostatnou jízdou jako Lv 76681. „Lego“ se zde však dlouho neohřálo, neboť na něm došlo k poruše motoru, a proto bylo přesunuto do Lokomontu, kde proběhla oprava a v září se vrátilo provozní zpět. Na vlečku proto byla z Lokomontu zapůjčeno „prase“ 701.742.
V kovošrotu také údajně jezdila i 740.775 (ČKD 12232/1983), která se nyní nachází na vlečce firmy METALŠROT Tlumačov a.s. O lokomotivě se mě nepodařilo nalézt nic o provozu v Brně, je možné, že byla administrativně vedena v Brně, avšak od dodání jezdila v Tlumačově, nebo také může jít o chybu v evidenci lokomotiv a v Brně nebyla ani administrativně, ani fyzicky.

FERAMO Metallum International, s.r.o.

Společnost, zabývající se výrobu odlitků ze šedé litiny, se nachází v městské části Komárov. Vlastní nejkratší vlečku v Brně, kde je k posunu využívána lokomotiva, celková délka všech kolejí je pouhých 600m. Vlečka je zapojena do dvoukolejného předávkového kolejiště, které se nachází mimo podnik a odtud přes úvrať vede do stanice Brno dolní nádraží.
Obsluhu provádí místní staniční záloha, zátěž tvoří vozy se surovým železem, koksem a dalšími surovinami, potřebné pro zdejší výrobu. Opačným směrem putuje odpad z výroby.
Na vlečce jezdila z výroby dodaná vzácná polská lokomotiva Ls150-7131 (FABLOK Chrzanów 7131/1966). I přes problémy, především se spalovacím motorem, byla lokomotiva, díky úsilí místních mechaniků, stále udržována v provozu až do roku 1992, kdy došlo k jeho celkové havárii. Ten byl nakonec nahrazen motorem Tatra T928.32 a v tomto stavu jezdila lokomotiva do konce roku 1996, kdy byla definitivně odstavena pro špatný technický stav a problémy s údržbou. Lokomotivu nahradilo „prasátko“ 701.735 (ČKD 4721/1960), pořízené od firmy Loko Trans s.r.o., které zde jezdí s nálepkami Loko Transu na budce lokomotivy dodnes. „Fabloka“ odkoupil v únoru 1997 spolek KPKV Brno, který lokomotivu zařadil do své sbírky hnacích vozidel a v budoucnosti počítá s jeho zprovozněním. K „fablokovi“ se podařila nalézt ještě jedna zajímavá věc, a to zápis z knihy, kde se evidovaly základní prostředky podniku ke dni 31.12.1970. Zde je doslova napsáno toto: "Lokotraktor typ IS 150 výrobce FATTON Chrzenov, inv. č. 93358, poř. cena 292.392 Kčs".

Ferona, a.s.

Společnost Ferona, zabývající se obchodem hutním materiálem, má jednu z poboček v Brně Horních Heršpicích. Ze stanice Modřice vede souběžně s tratí do Brna kolej, ze které nejprve odbočuje vlečka do kovošrotu Remet s.r.o., a dále přes přejezd pokračuje na předákové kolejiště s pěti kolejemi. Odtud z modřického zhlaví pokračuje kolej do haly Ferony, kde probíhá vykládka vozů. Na protějším zhlaví se nachází remíza pro lokomotivy. Z vlečky vychází několik kolejí do dalších podniků, ty však už nejsou využívány a postupně chátrají.
Na vlečce se v současnosti nacházejí dvě provozní lokomotivy. První je 702.613 (TSM 4400133/1968), druhým „prasátkem“ je 703.671 (TSM 4310223/1979), obě lokomotivy sem byly dodány z výroby. Na vlečce také jezdila od roku 1981 dnes již vzácná východoněmecká lokomotiva 716.505 (KLEW 17422/1981). Protože však nebyla v poslední době příliš využívána pro své vysoké provozní náklady, byla v říjnu 2003 prodána společnosti Railtrans s.r.o. Nyní se v provozu používá více 703.671, druhá lokomotiva je odstavena jako záložní v remíze a jezdí spíše sporadicky.
Vozy na předákové kolejiště veze obsluha v brzkých ranních hodinách. Místní lokomotiva zajišťuje posun kromě domovské vlečky i ve výše uvedeném kovošrotu Remet, který je jedním z nejvýznamnějších přepravců v okolí. Sem směřují jak prázdné otevřené vozy, tak i ložené vozy se šrotem, který se zde dále zpracovává. Pro společnost Ferona jezdí vozy výhradně s hutním materiálem.

ZZN POMORAVÍ, a.s., středisko Brno - Chrlice

Vlečka do sila ZZN Pomoraví a.s. odbočuje na jižním zhlaví stanice Chrlice výhybkou S2. Odtud pokračuje stoupáním přes odvratnou výhybku do areálu, kde se nachází tříkolejné kolejiště se dvěma velmi vzácnými trojcestnými výhybkami.
Ze čtvrté staniční koleje žst. Chrlice vychází ještě jedna vlečka. Kolej vede přes odvratnou výhybku a levotočivým obloukem obchází silo, a poté pravotočivým obloukem se dostane do areálu bývalé Prefy. Provoz na obou vlečkách zajišťuje firma SEP, spol. s r.o., která je ještě provozovatelem vleček Šrot-Gebeshuber, s.r.o. v Sokolnicích u Brna a sila ZZN POMORAVÍ, a.s., středisek Ivančice a Rohatec.
Lokomotivní park v Prefě dříve tvořily lokomotivy T334.0943 (TSM 41600090/1971) a V60-17647 (KLEW 17647/1982), v silu jezdila V60-17539 (KLEW 17539/1981). Všechny lokomotivy ale byly nakonec pro své vysoké provozní náklady postupně nahrazeny „prasátky“, nyní se v silu, kde je provozní zázemí pro zdejší lokomotivy, nachází stabilně trojice lokomotiv obsluhující obě zdejší vlečky. Konkrétně se jedná o stroje 701.698 (ČKD 4981/1960), 702.538 (TSM 4400038/1967) a 703.663 (TSM 43100194/1979), všechny natřené v pěkných červenožlutých nátěrech, které se podle potřeby v provozu střídají. Společnost SEP, spol. s r.o. vlastní vedle výše uvedených „prasátek“ také lokomotivy 700.636 (ČKD 4678/1959), 701.060 (ČKD 4973/1960) a 703.652 (TSM 4310170/1978), které jsou nasazeny v Sokolnicích u Brna a 700.837 (ČKD 5447/1961), která jezdí v Ivančicích. Při poruchách nebo dalších okolnostech jsou možné výměny lokomotiv mezi těmito provozy.
Zátěž pro vlečky v Chrlicích jsou řazeny v Mn 82220, který sem zajíždí ve večerních hodinách. Vozy jsou na vlečku převzaty druhý den ráno a v odpoledních hodinách jsou po nakládce nebo vykládce vráceny zpět. Provoz v silu je velmi nárazový, jezdí sem výhradně prázdné vozy pro nakládku obilí, ze kterých jsou následně povětšinou tvořeny ucelené soupravy, které směřují k odběratelům. V areálu bývalé Prefy působí několik odběratelů využívajících kolejové dopravy, jezdí sem především vozy s hutním materiálem a otevřené vozy pro nakládku šrotu.

Na úplný závěr lze jako raritu uvést „prasátko“ 700.689 (ČKD 5030/1960), nyní ve vlastnictví soukromých majitelů, které se nacházelo v autobazaru (!) v Brně Komárově. Nejednalo se ani o neznámou lokomotivu, železniční fandové o lokomotivě věděli, neboť ji bylo možno vidět odstavenou mezi auty při jízdě vlakem na tratích 300 a 340. Lokomotiva byla z výroby dodána do Zbrojovky Brno, kde jezdila do roku 1995 společně s T211.0636 (ČKD 4678/1959). Protože neměla průkaz způsobilosti, byla odstavena a postupně chátrala, než byla v roce 2001 přemístěna do zmíněného autobazaru. Zde stála až do 4. 10. 2004, kdy byla dvěma jeřáby naložena na návěs a přepravena do areálu sousedícího kovošrotu, kde byla posazena opět na koleje a přepravena do bývalého depa Brna dolní nádraží. Zde byla zprovozněna, opatřena pěkným modročerveným nátěrem s šedým pojezdem a od září 2005 je využívána k vedení zvláštních vlaků.

Text a neoznačené foto Radek Čupr

Velké poděkování za spolupráci patří především p. Antonínovi a p. Baďurovi, ale i dalším zaměstnancům podniků, bez jejichž pomoci a vzpomínek by nemohl tento článek vzniknout. Dále bych chtěl poděkovat také Pavlovi Čápovi, Leoši Tomančákovi, Jiřímu Ambrosovi, Martinu Elstnerovi, Michalu Dvořáčkovi, Michalu Kozukovi, Prokopu Čuprovi, Radku Čuprovi st. a dalším za pomoc při ověřování údajů k tomuto článku.
 
 
© SPŽ 2008