Za napěťové výluky v úseku Dětmarovice - Bohumín vjíždí
jednotka 460.014+013 tažená "čmeláky" 771.153 a 771.139
do zastávky Dolní Lutyně (18. 5. 2002).

Současnost "čmeláků"
na Ostravsku


Přestože nasazování lokomotiv řad 770 a 771 je u Českých drah (a nejen u nich) stále sporadičtější, Ostravsko je stále oblastí, kde lze i dnes spatřit v provozu poměrně velké množství "čmeláků". To se netýká jen lokomotiv ČD, ale i soukromých dopravců.
Nejvíce "čmeláků" na Ostravsku zatím stále vlastní České dráhy. Depo kolejových vozidel (DKV) Ostrava již sice žádnou lokomotivu řady 770 nebo 771 turnusově nenasazuje, přesto mělo toto DKV v jarních měsících přímo v Ostravě stále provozní tři stroje řady 770 (046, 078 a 111) a 12 lokomotiv řady 771 (030, 046, 048, 049, 105, 107, 109, 118, 123, 139, 153 a 193). "Čmeláci" byly ze svých obvyklých výkonů (přetahy po ostravském uzlu, dispečerské výkony aj.) vytlačeny teprve v nedávné době - po příchodu lokomotiv řady 751, které je na těchto výkonech nahradily. Je však diskutabilní, zda byla tato změna dostatečně promyšlená, neboť zejména na sklonově náročných tratích OKD, Dopravy nejsou "zamračené" z hlediska normativu hmotnosti adekvátní náhradou "čmeláků".
Místní zajímavostí je lokomotiva 770.111: jedná se o původní stroj T 669.0509 (ČKD 11222/1979), který jezdil dlouhá léta v Severočeských hnědouhelných dolech Komořany pod číslem 235. V majetku ČD (resp. tehdy ČSD) je od 7. 1. 1992. Podobně ČSD
Vlak IC 122 Odra vedený "pershingem" 163.109 byl 23. 4. 2002 z důvodu
napěťové výluky v Ostravě hl.n. přepraven v úseku Bohumín - Ostrava
Svinov přípřežní lokomotivou 771.107. Snímek zachycuje tento vlak
za mostem přes Odru mezi hlavním nádražím a Svinovem.
získaly stroj 770.110 (původně T 669.0505 - SMZ 0666/1968), který byl dislokován v DKV České Budějovice a v závěru loňského roku byl předán k sešrotování.
Dnes lze stroje 770/771 spatřit na Ostravsku především jako náhrady lokomotiv řady 751 a to na všech jejich výkonech. Tak se lze s nimi setkat prakticky na všech tratích ČD v ostravsko-karvinském regionu, ale také v čele uhelných a vyrovnávkových vlaků na tratích OKD, Dopravy Louky nad Olší - Karviná Doly, Doubrava - Bohumín a Prostřední Suchá - Havířov.
Dalšími významnými výkony ostravských "čmeláků" jsou přípřeže vlaků vedených elektrickými hnacími vozidly při napěťových výlukách, kterých je nyní v souvislosti s výstavbou II. tranzitního koridoru ČD nemálo. Při napěťových výlukách, kdy jsou lokomotivami nezávislé trakce vedeny vlaky v celých traťových úsecích (nejedná se pouze o vysunutí vlaku ze stanice apod.), bývá vystavováno obvykle šest lokomotiv a zároveň mohou být dieselovou lokomotivou nahrazeny některé dispečerské stroje řad 181 a 182. Ale například při napěťových zkouškách v úseku Dětmarovice - Bohumín, které se konaly 26. a 27. května 2002, bylo nasazeno dokonce osm výlukových lokomotiv a na dispečerských výkonech jezdily další dvě (resp. druhý den jedna). Výjimečně se v čele vlaků při napěťových výlukách objeví i lokomotivy řady 751 (nebo i jiné), přesto jsou tyto výluky doménou především "čmeláků".
Dalším významným dopravcem na Ostravsku je společnost OKD, Doprava. Ta vlastní celkem 14 "čmeláků" a všechny jsou provozní. Mimo Ostravsko jsou dlouhodobě pouze stroje 770.514, používaný na posunu v elektrárně Mělník, a 770.534, který se
"Švermovský" stroj 770.532 v exportním nátěru projíždí
s vyrovnávkovým vlakem úsekem Odbočka Rychvald - Orlová
na bývalé Košicko-bohumínské dráze (3.5.2002).
podílí na vozbě stavebních vlaků na koridorech a zároveň je zatím jediným "čmelákem" této společnosti, který obdržel jednotný firemní nátěr (kombinace žluté a modré). Na dispečerské výkony po rozsáhlé vlečkové síti OKD, Dopravy a přilehlých tratích ČD je pravidelně vystavováno sedm strojů: 770.506 (dislokována ve vlečkové stanici Paskov), 770.508 (elektrárna Třebovice), 770.520 (Doubrava), 770.532 (koksovna Šverma v Ostravě), 770.533 (Odra uhelná služba v Ostravě), 771.036 (Karviná Doly) a 771.701 (elektrárna Dětmarovice). Pro posun ve stanici Karviná Doly a vozbu přestavných jízd mezi ní a kolejištěm dolu Darkov je určen stroj 770.014 a lokomotiva 771.507, která je pronajatá od První železářské Kladno. Záložními stroji jsou 770.507, 770.518, 770.525 a 770.614. Hlavním úkolem dispečerských lokomotiv je přeprava uhelných vlaků (resp. vyrovnávková přeprava prázdných vozů) přímo jednotlivým odběratelům resp. na vlečku Odra uhelná služba, kde do čela dálkových vlaků nastupují vlastní elektrické lokomotivy 181.024 nebo 181.040. Vzhledem k tomu, že vlečka Odra není elektrizována, zajišťuje oderská "dispečerka" R2 také vytažení vlaku pod trakční vedení osobního nádraží v Ostravě hl. n.
Zajímavým strojem je 771.701: jedná se o prototypovou lokomotivu se zvýšeným výkonem (později upravena na standardní výkon), kterou v únoru 1970 dodaly Strojárske a metalurgické závody (SMZ) Dubnica nad Váhom dopravnímu závodu Nové huti Klementa Gottwalda (NHKG; dnes jen Nová huť) v Ostravě Kunčicích. Tento stroj byl z výroby označen jako T 669.2001, ale ihned po příchodu do NHKG získal označení T 669.2501. Na vlečce NHKG pak v roce 1977 proběhly zkoušky dálkového ovládání této lokomotivy zařízením Theimeg, které bylo zapůjčeno od stejnojmenné firmy ze Spolkové republiky Německo. Zařízení bylo úspěšně odzkoušeno a nastálo bylo instalováno na lokomotivě T 669.1507 (viz níže). Na stroji T 669.2501 byl Theimeg instalován v roce 1980, ale v roce 1993 byla tato unikátní lokomotiva prodána OKD, Dopravě.
Lokomotiva T 669.1504 (771.504) Nové hutě právě přijela s "kolibami"
se žhavou vysokopecní struskou na odval Lihovarská (3. 5. 2002).
Zajímavý osud má také zmíněná lokomotiva 771.507. Ta byla v roce 1970 pod označením T 669.1507 dodána ze SMZ (technicko-bezpečnostní zkoušku absolvovala 27. 5. 1970) k západnímu okruhu Československé lidové armády a v roce 1973 ji zakoupila NHKG. Na tuto lokomotivu byl instalováno první dálkové ovládání Theimeg ve vlastnictví NHKG. Zkušební provoz dálkového ovládání byl zahájen 3. 4. 1978 a v pravidelném provozu bylo ovládání "Theimegem" zahájeno 12. 4. 1978. Jednalo se o vůbec první použití dálkového ovládání lokomotivy v Československu a podle tehdejšího prohlášení zástupců dodavatelské firmy zároveň první nasazení tohoto dálkového ovládání na tak výkonném stroji. Lokomotiva však nakonec Novou huť opustila, ale na Ostravsku ji najdeme stále (viz výše).
Tím jsme se dostali k dalšímu dopravci, který na Ostravsku provozuje "čmeláky". Nová huť Ostrava-Kunčice nyní vlastní šest těchto strojů. Jeden z nich, stroj 771.506, je však neprovozní, stojí odstaven v blízkosti depa a je používán jako zdroj náhradních dílů. Ostatní stroje, 770.033, 770.521, 771.504, 771.510 a 771.511, jsou provozní a jejich současné nasazení vypadá takto: jeden stroj je nasazen na posun na svážném pahrbku třídícího nádraží v Bartovicích (tzv. "kutálka"), dva obsluhují Vysoké pece Ostrava (tj. především vozba přesunů "kolib" se struskou od vysokých pecí na odval Lihovarská, výjimečně se však podílejí i na přesunech "veronik", tedy pojízdných mísičů železa, mezi areálem Nové hutě a Vítkovicemi, přičemž tento výkon je doménou řady 729), jeden stroj pak posunuje v obvodu severního nádraží a jeden zajišťuje obsluhu koksovny.
Poměrně zajímavým strojem je zde lokomotiva 770.033: ta byla zakoupena od ČSD (LD Ostrava) 22. 9. 1981 za 1.058.077 korun a na vlečce NHKG byla ihned přeznačena z T 669.0033 na T 669.0533. Toto označení jí zůstalo, k 3. 8. 1995 pak
Lokomotiva 770.612 SMD odstavená 30. 3. 2002
ve výhybně Polanka nad Odrou
přibylo nové označení 770.033. Vzhledem k tomu, že na vlečku Nové huti zajíždějí i lokomotivy OKD, Dopravy, může tak dojít k paradoxní situaci, kdy se zde setkají dvě lokomotivy T 669.0533: jedna patřící OKD, Dopravě (nově 770.533) a jedna domácí (nově 770.033).
Dalším ostravským hutním podnikem, který provozoval "čmeláky", jsou VÍTKOVICE. V minulosti sloužily na zdejší vlečce celkem tři tyto lokomotivy, nakonec zde zůstal pouze stroj 770.524. Jedná se o lokomotivu s výrobním číslem 12362, kterou v roce 1982 vyrobila lokomotivka ČKD pro irácké železnice, ty však tento stroj neodebraly, takže byl nakonec zakoupen Vítkovickými železárnami. Tento stroj byl v pravidelném provozu naposledy nasazen v roce 1997. 9. července 2002 se pak tento stroj vydal ve společnosti dalších sedm vítkovických lokomotiv na svoji poslední cestu k sešrotování u soukromé firmy působící v areálu Dolu ČSM ve Stonavě.
Ostatní dva původně vítkovické stroje získala ostravská společnost Slezskomoravská dráha (SMD). Jedná se o stroj 770.609 (ex T 699.0509), který SMD zakoupila v roce 1998, a 770.612 (ex T 669.0512), který je majetkem SMD od roku 1999. Dne 4. července 2001 se stroj 770.609 společně s lokomotivou 771.117 ČD stal účastníkem nehodové události na levém nádraží stanice Ostrava hl. n. Zatímco "čmelák" Českých drah vyvázl z této nehody bez výraznější újmy (byť je dosud neprovozní), rozsah poškození lokomotivy 770.609 byl tak velký, že musela být zrušena a následně sešrotována. Jako náhradu získala SMD k 19. dubnu 2002 stroj 770.016 (ex DKV Ostrava, PJ Přerov). "Čmeláci" SMD jsou nasazováni především na stavební vlaky na II. tranzitním koridoru ČD.

Text a foto Petr Štefek

© SPŽ