Řada 742 v SLČ Horažďovice předměstí
v letech 1995-2003

Hlavní zátěží sobotní „dispečerky“ bývaly vozy z vápenky ve Velkých Hydčicích.
Nezájem Českých drah o místní přepravy, se však postupně projevil i zde.
V březnu 1999 však táhla 742.371 ještě pořádný vlak.
Jednou z mála služeben klatovského depa, u kterých došlo k výraznému poklesu výkonů lokomotiv řady 742 až začátkem dubna roku 2002 je právě středisko lokomotivních čet (SLČ) Horažďovice předměstí. Přestože byl klatovský uzel v 90. letech elektrizován zabezpečuje horažďovická služebna přes veškeré změny největší část výkonů nákladní dopravy motorovými lokomotivami řady 742 provozní jednotky (PJ) Klatovy. V Horažďovicích předměstí tyto lokomotivy, kterým se ve většině ostatních dep provozujících motorové lokomotivy řady 742 neřekne jinak než „tranzistor“, slouží již více než dvě desetiletí. Pro svojí spolehlivost, nenáročnost a především jednoduchost obsluhy, ale i údržby jsou horažďovickými strojvedoucími velmi oblíbené.
SLČ Horažďovice předměstí vzniklo 1. ledna 1995 jako odloučené pracoviště nově se tvořícího DKV Plzeň-západ s dislokací lokomotiv především na pracovišti v Klatovech. V souvislosti s těmito změnami přecházejí pod Klatovy také některé služebny dříve patřící pod depo Cheb. Z tohoto důvodu DKV Cheb předává do Klatov dne 1. 1. 1995 stroje 742.153, dne 3. 1. 1995 742.212 a dne 6. 1. 1995 742.200. Dne 11. 1. 1995 jsou předané poslední dvě lokomotivy 742.016 a 742.276. DKV Plzeň-západ nemělo však příliš dlouhého trvání. V rámci dalšího snižování počtu dep z ekonomických důvodů způsobených změnami u Českých drah dnem 31. 12. 1996 zaniká a dnem 1. 1. 1997 se klatovské depo stává Provozní jednotkou Klatovy nově vzniklého DKV Plzeň.
Historie depa v Horažďovicích předměstí čítající výtopnu o čtyřech stáních s administrativním budovou, točnou a přilehlou vodárnou, zasahuje až do poloviny roku 1888, kdy vrcholila výstavba Českomoravské transversální dráhy do Domažlic. Provoz motorových lokomotiv řady T 466.2 dnes 742 začíná v roce 1979 příchodem lokomotiv T 466.2015, 016, 017 a 018. Ty nahrazují v nákladní dopravě dosluhující oblíbené parní lokomotivy řady 534.03 „kremák“.
Hlavním vozebním ramenem horažďovických lokomotiv řady 742 je trať do Sušice a v omezené míře také dále do Klatov. Tato sklonově nenáročná trať vinoucí se z Horažďovic do Sušice při pravém břehu řeky Otavy má maximální sklon 9‰. Dále ze Sušice do Klatov dosahuje maximální sklon až 11‰ u stanice Malonice. Druhým vozebním ramenem lokomotiv řady 742 horažďovického depa je trať z Horažďovic předměstí do Plzně, kde zajišťují vozbu plzeňských manipulačních vlaků. Vlivem poklesu nákladní dopravy dnes zajíždí pár „manipuláků“ pouze do stanice Pačejov nebo jsou prováděné mimořádné postrky nákladních vlaků do žst. Pačejov. Dalším výkonem patřícím horažďovickým lokomotivám je staniční záloha v žst. Horažďovice předměstí, kde jeden z turnusových „tranzistorů“ dnem i nocí zpracovával zátěž od Sušice, Plzně a Českých Budějovic. Stálý pokles intenzity nákladní dopravy způsobil, že dnes zůstala pouze noční záloha.
Obsluha nákladiště v Malonicích bývala prováděna třikrát týdně, později dvakrát,
až po nějaké době ustala vůbec. Mn 87053 v čele se 742.219 opouští se zátěží
z Malonic žst. Hrádek u Sušice.
Prvním jízdním řádem pod hlavičkou SLČ Horažďovice předměstí je GVD 1995/96 platný od 28. 5. 1995. Ve třídenní TS 761 s denním proběhem HKV (hnací kolejové vozidlo) 126 km jsou nasazeny stroje evidenčních čísel 742.035, 033 a 384. Lokomotivy této turnusové skupiny vozí v pracovní dny ranní a odpolední páry Mn 87050/51/54/55 do Sušice. V pondělí, středu a pátek jsou posílené o polední pár Mn 87052/53. Zbývající část trati do Klatov obsluhuje klatovský „tranzistor“ jedním párem "manipuláků“. Pro odvoz ložených „rajek“ z vápenky ve Velkých Hydčicích je do stejnojmené stanice v pracovní dny zaveden noční spoj Lv 77002/Mn 87057. Obsluha vleček v Horažďovicích je prováděná každý den ranním párem Pv 97060/61 a mimo neděle také dopoledním párem Pv 97062/63. O víkendu je nákladní doprava na trati do Sušice prováděná dispečerským výkonem. Ve stanici Horažďovice předměstí slouží jeden stroj 742 k sestavování zátěže pro Sušici, Plzeň a České Budějovice, kterou každý den doplňuje i noční záloha. Zajímavým výkonem při noční záloze jsou ve středu a čtvrtek tzv. noční brzdy, kdy „tranzistor“ přistavuje na osvětlený kanál 16. koleje k výměně brzdových špalíků soupravy osobních vozů odstavených večer pro ranní vlaky do Plzně a Českých Budějovic. V úterý a sobotu odjíždí jedna lokomotiva přípřeží na Os 17504 k provoznímu ošetření do Klatov. Do Horažďovic předměstí se vrací ještě ten den přípřeží na Os 17511. Mezi klatovským a horažďovickým depem se jezdilo z provozních důvodů také přípřeží na Os 17516, 17519, 17512, 17508, 17515, 17514, 17517. Při větších opravách nebo neschopnostech turnusových „tranzistorů“ byly v Horažďovicích předměstí náhradou nasazované 742.229, 253, 371 a 243. Za lokomotivu 742.253 ve dnech 14.-17. 6. 1995 zaskakuje lokomotiva 742.420. Zajimavostí je nasazení "brejlovce" 753.331 ve dnech 17.-21. 10. 1995 za neschopnou 742.035 nebo ve dnech 3.-4. 11. 1995 za 742.397. Ještě před tímto grafikonem dne 31. 3. 1995 došlo na manipulačním vlaku ve Starém Plzenci k vykolejení a celkovému poškození bateriového vozu elektrické lokomotivy 210.046. Následkem toho došlo k odstavení celého „hybridu“. Náhradou za "žehličku" 210.046 s bateriovým vozem je na plzeňské páry Mn 87934/31 a Mn 87932/33 nasazený stroj 742.397. V personální části horažďovické TS 761 bylo zařazených celkem 14 turnusových strojvedoucích.
Následující GVD 1996/97 platný od 2. 6. 1996 se mnoho neliší od předchozího grafikonu. Ve třídenní TS 761 s denním proběhem HKV 41/59 km slouží stále 742.033, 035 a 384. Dochází ke zrušení dopoledního páru Pv 97062/63 a ranního páru Pv 97060/61 jezdícího do Horažďovic jen v pracovní dny. Současně je také zrušený pár klatovský „manipuláků“, kterými byla obsluhovaná trať z Klatov do Sušice. Polední pár Mn 87052/53 je prodloužený do žst. Kolinec a dále jako Mn 87082 až do Malonic. Na provozní ošetření se již nejezdí přípřeží osobních vlaků, ale je prováděné dle dispozice klatovského strojmistra výměnou lokomotivy v žst. Sušice. Ta se provádí každé pondělí, úterý a čtvrtek mezi ranními vlaky Mn 87050 a 87051. Do Sušice je klatovskou četou v dané dny přípřeží Os 17507 z Klatov přivezený nový „tranzistor“ pokračující po převzetí horažďovickou četou dále do Horažďovic předměstí na Mn 87051. Ze Sušice se po předání vrací zpět klatovská četa přípřeží Os 17520 se strojem určeným k provoznímu ošetření přivezeným horažďovickou četou na ranním Mn 87050 z Horažďovic předměstí. Díky těmto výměnám se v Horažďovicích předměstí znovu objevují lokomotivy 742.229, 243, 371 a 253, ale také 742.193, 212, 231 a 069. Ve dnech 10.-15. 10. 1996 za turnusovou lokomotivu 742.384 zaskakuje klatovský „brejlovec“ 753.073. Lokomotiva 742.397 jezdí nadále jako náhrada za 210.046 na plzeňských párech denních a nočních Mn 87932/33 a Mn 87934/31 z Horažďovic předměstí do Plzně. Omezením výkonů byla snížená celková personální potřeba TS 761 na 13 turnusových strojvedoucích.
Koncem 90. let bylo zimní protáčení lokomotiv před výtopnou v Horažďovicích
jednou z mála možností, kdy bylo možno spatřit většinu horažďovických "tranzistorů"
pohromadě. 27.12. 1998 se na paprscích a točně sešly stroje 742.069, 219 a 371.
S GVD 1997/98 platným od 1. 6. 1997 dochází k rozdělení výkonů pro řadu 742 do tří turnusových skupin 767, 768 a 769 (plzeňská, sušická a záloha Horažďovice předměstí). V jednodenní TS 767 s proběhem HKV 171 km slouží lokomotiva 742.397. Ta vozí ve všední dny denní pár Mn 87932/33, mimo sobotu i večerní Mn 87934 a mimo neděle také noční Mn 87931, který je zkrácen pouze pro lokomotivy řady 742 pouze do žst. Starý Plzenec. Tímto grafikonem je turnus pro řadu 210, která z důvodu nehody bateriového vozu stejně nejezdila převedený na motorovou trakci. Lokomotiva 742.397 se tedy po dvou letech dočkala zařazení do turnusu. Na provozní ošetření se do klatovského depa jezdí strojově jako Lv 77000 každou sobotu ráno spolu s lokomotivou TS 769. Do Horažďovic předměstí se obě lokomotivy vracejí až v neděli odpoledne na Os 17513 kdy jede lokomotiva z TS 769 jako vlaková a druhý stroj z TS 767 jako přípřežní. Druhá dvoudenní TS 768 s denním proběhem HKV 73/60 km vozí bez výraznějších změn „manipuláky“ do Sušice a Kolince. Turnusově jsou znovu nasazené lokomotivy 742.033 a 384. Bohužel pro druhého „tranzistora“ je den 25. 6. 1997 na horažďovicku posledním. Lokomotiva 742.384 zasažená požárem strojovny nedaleko Malonic je odstavená a nahrazená lokomotivou 742.253. Ranní pár Mn 87050/51 je prodloužený až do Hrádku u Sušice a současně je zrušená nedělní „dispečerka“. Za lokomotivu TS 769 odjíždějící do klatovského depa na provozním ošetření provádí v sobotu horažďovickou denní a noční zálohu. Na provozní ošetření do Klatov jezdí „tranzistory“ každé úterý a čtvrtek také strojově jako Lv 77000 a ještě tentýž den se na závěsu pražského R 991 vedeného lokomotivou řady 749 DKV Praha vracejí do Horažďovic předměstí. Z provozních důvodů se místo závěsem pražského rychlíku jezdívalo také přípřeží na Os 17509, 17511 nebo Os 17551. Ve třetí jednodenní TS 769 s denním proběhem HKV 21/149 km je nasazená lokomotiva 742.069. Ta ještě před začátkem tohoto grafikonu nahradila stroj 742.035, který byl předán dne 26. 5. 1997 do PJ Česká Lípa. Dnem a nocí tak slouží lokomotiva 742.069 na posunu staniční zálohy v Horažďovicích předměstí, která je navíc v pracovní dny doplněná o ranní pár Pv 97060/61 na vlečky do Horažďovic. Provozní ošetření je prováděné v klatovském depu společně s „tranzistorem“ z TS 767. Dne 28. 9. 1997 dochází ve všech turnusových skupinách ke změně č. 1. Zkrácením pražského rychlíku jen do Sušice se horažďovický „tranzistor“ vrací z provozního ošetření v klatovském depu znovu přípřeží na Os 17511 jako tomu bývalo v GVD 1995/96. Denní záloha je vlivem poklesu nákladní dopravy omezená pouze na pracovní dny a tím se snižuje v TS 768 denní proběh HKV jen na 73/56 km. První měsíce tohoto grafikonu nebyly lokomotivní řadě 742 příliš nakloněné. Zvýšený správkový stav všech klatovských lokomotiv řady 742 měl za následek, že do Horažďovic předměstí začaly zajíždět také lokomotivy řady 750. Lokomotivy 750.078, 134 a 252 byly nasazované na všechny druhy výkonů, díky kterým se tak naskytoval zajímavý pohled na „brejlovce“ vezoucího manipulační vlak, posunujícího na staniční záloze nebo přistavujícího soupravy osobních vozů na „noční brzdy“. Pro porovnání stavu je dále uvedené provozní nasazení této trojice lokomotiv ve SLČ Horažďovice předměstí. Lokomotiva 750.078 sloužila ve dnech 26. 6.-8. 7., 5.-14. 8., 15.-21. 8., 24. 8.- 2. 9., 21.-25. 9. 1997 a byla tak nejdéle sloužícím zástupcem této řady v Horažďovicích předměstí. Druhým „brejlovcem“ vypomáhajícím ve dnech 26. 6.-1. 7., 2.-18. 9. 1997 byla lokomotiva 750.134. Trojici pak ve dnech 15.-19. 8. 1997 doplňuje stroj 750.252, který jako jediný neprováděl výkony na denní ani noční záloze. Začátkem září se správkový stav začal stabilizozovat a vládu nad všemy výkony opět přebírala lokomotivní řada 742. Za turnusové „tranzistory“ v případě potřeby zaskakují lokomotivy 742.212 a 153. Po první změně jsou posílené také o 742.231, kterou ve dnech 14. 10.-6. 11. 1997 doplňuje 742.371. Naopak sem přestává zajíždět lokomotiva 742.212. Za turnusový stroj 742.069 odjíždějící na hlavní opravu do ŽOS Česká Třebová je v období od 6. 1. do 10. 5. 1998 nasazená lokomotiva 742.154. V případě mimořádné neschopnosti nebo poruchy se horažďovický „tranzistor“ vyměňoval přímo v klatovském depu mezi přípřeží Os 17504, 17509 a 17511 nebo také v Sušici mezi přípřežemi na Os 17551 a 17552, ale také mezi vlaky Mn 87050 a 87051, Mn 87052 a 87053, Mn 87054 a 87055. S koncem tohoto grafikonu končí horažďovickým lokomotivám ř. 742 veškeré pravidelné přípřeže osobních vlaků vedené klatovskými motorovými vozy řady 831, ale také pravidelné strojové jízdy „tranzistorů“ mezi klatovským a horažďovickým depem. Zároveň je tento grafikon poslední, ve kterém řada 742 jezdí z Horažďovic předměstí na Sušici „motorem dopředu“. Od následujícího grafikonu jezdí lokomotivy do Sušice až na výjimky pouze obráceně. Současně je naposledy možné vidět ve SLČ Horažďovice předměstí čtyři „tranzistory“ najednou. V srpnu roku 1996 nebo o rok později v srpnu a září roku 1997 sloužily pro větší počet neschopností a nedostatku klatovských lokomotiv řady 742 ve SLČ Horažďovice předměstí jenom tři ze čtyř turnusových lokomotiv 742. Celkový personální stav TS 767, 768 a 769 se v tomto grafikonu znovu zvyšuje na 14 turnusových strojvedoucích. Se změnou č. 1 platnou od 28.9. 1997 dochází k opětovnému celkovému snížení na předchozích 13 turnusových strojvedoucích (TS 769 je snížená ze čtyř na tři turnusové strojvedoucí).
Sobotní dispečerka vedená lokomotivou 742.016 míjí 22. 6. 2002 bývalý
přejezd u Rosenauerova mlýna ve Velkých Hydčicích.
Nový GVD 1998/99 platný od 24. 5. 1998 znamená pro SLČ Horažďovice předměstí další změny ve výkonech. Hlavní a nejdůležitější změnou je provádění provozního ošetření lokomotiv nyní přímo v plzeňském depu. Současně dochází k rozdělení personálního a lokomotivního turnusu. Ve čtyřdenní TS 711 s denním proběhem HKV 76/83 km jsou nasazeny lokomotivy 742.069, 219, 371 a 397. V Horažďovicích předměstí, ale jezdí jenom tři. Čtvrtá lokomotiva zabezpečuje s plzeňskými četami výkony na nákladních vlacích z Plzně do Chlumčan, Pňovan resp. Cebivi a pár odpoledního osobního vlaku do Nýřan. Pro úbytek nakládky vozů ve stanicích na plzeňské trati je zrušený denní pár Mn 87932/33. Nově je v neděli ráno zavedená relace Mn 87056/Lv 77001 pro návoz prázdných „rajek“ do žst. Velké Hydčice sousedící s přilehlou vápenkou. Provozní ošetření je prováděné výměnou lokomotivy ve stanici Starý Plzenec. Výměna se provádí mezi večerním Mn 87934 a nočním Mn 87931, které jsou pro motorovou trakci prodloužené znovu až do Plzně. Změnou č. 1 platnou od 27. 9. 1998 dochází v plzeňské části turnusu ke zrušení páru nákladního vlaku do Chlumčan a tím také k snížení denního proběhu HKV na 69/83 km. Při větších opravách nebo neschopnostech turnusových lokomotiv zaskakují v Horažďovicích předměstí lokomotivy 742.231, 154, 212, 372, 350, 194 a 243, které jsou ve dnech 13.-16. 6. 1998 posílené lokomotivou 742.152 a ve dnech 4.-6. 9. 1998 taktéž lokomotivou 742.294. V Horažďovicích předměstí slouží také stroj 742.253 ve dnech 18.-24. 3., 13.-15. 4. 1999 nebo lokomotiva 742.207 ve dnech 20.-22. 4., 24.-26. 4., 28.-30. 4. 1999. Dne 13. 1. 1999 nahrazuje značně neoblíbenou lokomotivu 742.069 předanou do PJ Domažlice bývalý bezdružický „bizon“ 742.016. Personální stav TS 767, 768 ve SLČ Horažďovice předměstí je znovu snížený tentokrát o dva turnusové strojvedoucí a celkový počet tedy klesá pouze na jedenáct turnusových strojvedoucích.
GVD 1999/2000 platný od 30. 5. 1999 nepřináší žádné výraznější změny. Ve čtyřdenní TS 709 s denním proběhem HKV 48/98 km jsou nasazené osvědčené lokomotivy 742.371, 219, 397 a 016. Den 13. 1. 2000 je pro nejhezčího horažďovického „tranzistora“ 742.219 bohužel tím posledním. Při posunu ve stanici Velké Hydčice došlo k „přeběhnutí“ naftového motoru a tím jeho celkovému poškození. Lokomotiva byla stažená do dílen plzeňského depa a náhradou je nasazovaná lokomotiva 742.372. Čtvrtý „tranzistor“ je zařazený znovu přímo v Plzni na posun nočního POLu a navíc také každý pátek odpoledne provádí postrk manipulačního vlaku ze žst. Kaznějov do Plzně. Večerní Mn 87934 do Plzně je přečíslovaný na Mn 87932. Nedělní ranní Lv 77001 vracející se z Velkých Hydčic od Mn 87056 je pro změnu zavedený jako Lv 77003. Se změnou č. 1 platnou od 1. 7. 1999 je zkrácená denní záloha v Horažďovicích předměstí o jednu hodinu. Za turnusové stroje v případě potřeby slouží lokomotivy 742.154, 231, 253, 350 a 207. Ve dnech 4.-6. 9. 1999 zaskakuje za turnusového „tranzistora“ 742.219 lokomotiva 742.194. Následující změnou č. 2 platnou od 26. 9. 1999 dochází k úplnému zrušení horažďovické denní zálohy. Pár poledního Mn 87052/53 do Kolince prodlouženého o Mn 87082 do Malonic je omezený pouze na pondělí a čtvrtek. Do stanice Pačejov je z důvodu špatného osvětlení kolejiště v nočních hodinách zavedený nový polední pár Pv 97014/15, který jezdí pouze v pracovní dny. Noční „manipulák“ z Plzně pak Pačejovem jen projíždí. S touto změnou je denní proběh HKV snížený na 51/79 km. Za turnusové vozidla ř. 742 dle potřeby zajíždějí do Horažďovic předměstí lokomotivy 742.372, 212, 350, 207, 253 a ve dnech 8.-13. 10. 1999 také znovu lokomotiva 742.152. Neznámá je pro Horažďovice předměstí také plzeňská lokomotiva 742.349, která zde slouží ve dnech 4.-6. 2. 2000. Dne 25. 5. 2000 nahradila spolehlivého turnusového „tranzistora“ 742.371 další velmi pěkná dříve bezdružická lokomotiva 742.036. Po této změně do Horažďovic předměstí již nezajíždějí stroje 742.154 a 231. Personální potřeba pro TS 767 a 768 je nadále 11 turnusových strojvedoucích. S druhou změnou platnou od 1. 10. 1999 je TS 768 z důvodu zrušení denní zálohy vedená pouze letmo. Celkový počet strojvedoucích tak klesl na osm turnusových a jednoho vedeného letmo v nezařazené TS 768.
Na snímku z 11. září 2000 je zachycen Mn 87051 jedoucí z Velkých Hydčic
v čele s 742.036 nedaleko stanice Horažďovice.
Grafikon 2000/2001 platný od 28. 5. 2000 je z hlediska výkonů poměrně příznivější než minulý a zároveň přináší výraznější časové posuny u nočních manipulačních vlaků na plzeňské trati. Ve čtyřdenní TS 709 jsou nasazené lokomotivy 742.016, 033, 036 a 397 s denním proběhem HKV zvýšeným na 88/91 km. Čtvrtý stroj slouží nadále v Plzni na posunu nočního POLu a zároveň každý pracovní den zajíždí s dopoledním párem manipulačních vlaků do žst. Blatno u Jesenice. Z důvodu dalšího poklesu nákladní přepravy na plzeňské trati jezdí noční pár Mn 87932/31 pouze od úterý do pátku a v neděli. Zrušením dopoledního Mn 87052 je ranní pár Mn 87050/51 prodloužený až do Kolince a časová poloha Mn 87053 je zcela změněná. Z Kolince je Mn 87051 zavedený v úterý, středu a pátek pouze do Velkých Hydčic odkud po dvouhodinové přestávce pokračuje dále do Horažďovic předměstí jako Mn 87053. V pondělí a čtvrtek je nadále obsluhovaná malonická vlečka párem Mn 87082, kvůli kterému z Kolince do Horažďovic předměstí resp. Velkých Hydčic jezdí v nové poloze k Mn 87051 o hodinu a půl pozdější Mn 87053. Polední pár Pv 97014/15 je nahrazený párem Pv 97912/13 jezdící z důvodu poklesu nakládky ve stanici Pačejov pouze v úterý, středu a pátek. Pro odvoz plných „rajek“ z Velkých Hydčic je v pondělí a čtvrtek vytvořená nová dopolední relace Lv 77008/Mn 87051. Za turnusové lokomotivy dle potřeby zaskakují osvědčené stroje 742.213, 212, 372, 253. Změnou č. 1 platnou od 1. 7. 2000 jsou omezené „noční brzdy“ pouze na středu. Tím je snížen denní proběh HKV na 88/89 km. Mimo již uvedené letmé lokomotivy tu slouží také 742.350. Se změnou č. 2 platnou od 1. 10. 2000 dochází pouze k úpravě personálního obsazení v plzeňské části oběhu. Za turnusové stroje dle potřeby stále slouží lokomotivy 742.212, 213, 350, 372 a 253. Turnusový „tranzistor“ 742.036 je ve dnech 30.-31. 10. 2000 nahrazený dnes domažlickou lokomotivou 742.420, která tak po pěti letech znovu zavítala do Horažďovic předměstí. Změna č. 3 platná od 1. 1. 2001 a doplněná k 2. 1. 2001 je pro SLČ Horažďovice předměstí první předzvěstí výraznějšího úbytku výkonů pro řadu 742. Turnusová potřeba je zrušením večerního Mn 87932 a druhého Mn 87931 zavedeného pouze z Plzně do Nepomuka snížená jen na tři lokomotivy. Dva stroje slouží přímo v Horažďovicích předměstí. Třetí je nadále v Plzni na posunu nočního POLu, dopoledne zajíždí s párem manipulačních vlaků do Blatna u Jesenice a v nočních hodinách zavítá s manipulačním vlakem také do stanice Nepomuk. Touto změnou se naopak zvyšuje denní proběh HKV na 95/88 km. Z turnusu tak vypadává 742.036, která nyní provádí výkony v okolí Plzně. Provozní ošetření se provádí nyní výměnou lokomotivy již ve stanici Nepomuk. Ve čtvrtek a pátek navečer je jeden ze dvou „tranzistorů“ odvážený na závěsu Pn 67738 nebo také Pn 67812 z Horažďovic předměstí do Nepomuka. Z provozních důvodů se na výměnu jezdilo také strojově jako Lv 78940. V Nepomuku stroj převzala plzeňská četa, která s ním pokračovala do Plzně. Plzeňští naopak přivážejí v dané dny do Nepomuka k předání na zkráceném večerním Mn 87931 lokomotivu po provzním ošetření, která po odvěšení zátěže a předání horažďovické četě pokračovaje dále strojově jako Mn 87931 nebo Lv 78945 do Horažďovic předměstí. Díky těmto výměnám se v Horažďovicích předměstí s turnusovými vozidly střídají podle potřeby také stroje následujících inventárních čísel 742.212, 350, 372 a 213, které jsou čas od času posílené o lokomotivy 742.385, 207, 230, 231, 193 nebo ještě donedávna turnusovým „tranzistorem“ 742.036-7. Velkým překvapením byla ve dnech 2.-9. 3. 2001 již opravená nyní chebská lokomotiva 742.384 zaskakující za turnusovou 742.033. Na začátku tohoto grafikonu je nezařazená TS 768 zrušená. V TS 767 je nadále osm turnusových strojvedoucích. Změnou platnou od 1. 7. 2000 je TS 767 snížená jen na šest turnusových strojvedoucích a v znovu zavedené nezařazené TS 768 jsou dva strojvedoucí letmo. S velkou změnou platnou od 1. 1. 2001 je nezařazená TS 768 snížená pouze na jednoho strojvedoucího letmo.
Odpolední Mn 87054 do Sušice vedený 742.016 opouští 20. 12. 1999 stanici
Velké Hydčice. Dnes v tomto místě nespatříme ani tento vlak, ani les v pozadí.
Poslední GVD 2001/02 platný od 10. 6. 2001 je jen pokračováním lednové změny předchozího grafikonu. Ve třídenní TS 762 s denním proběhem HKV 51/38 km nadále slouží osvědčené lokomotivy 742.016, 033 a 397. Jeden z „tranzistorů“ obsluhuje nově s klatovskými četami pár manipulačních vlaků z Klatov do Železné Rudy a současně slouží v PJ Klatovy jako provozní záloha pro SLČ Horažďovice předměstí. Provozní ošetření je zavedené také výměnou lokomotivy, kterou znovu po čtyřech letech provádí klatovské depo. Výměna lokomotivy se provádí každou středu a čtvrtek mezi ranními vlaky Mn 87050 a 87051 ve stanici Kolinec. Do Kolince je v dané dny klatovskou četou přivezený strojově jako Lv 77003 na předání ošetřený stroj, který pak dále do Horažďovic předměstí pokračuje s horažďovickou četou na Mn 87051. Z Kolince do Klatov se klatovská četa vrací po převzetí "starého tranzistora“ přivezeného ráno na Mn 87050 také strojově jako Lv 77000. Znovu jsou tedy po delší době k vidění strojové jízdy lokomotiv zkrácené byť jen na úsek z Klatov do Kolince. Při větších závadách nebo neschopnostech jsou lokomotivy s klatovským depem vyměňované na přípřeži Os 17514, 17519, 17517 a 17501 nebo strojově jako Lv 77004 a 77005. V oběhu dochází k časovému posunu odjezdu ranního Mn 87050 z Horažďovic předměstí o hodinu a půl později. Pro obsluhu Velkých Hydčic je dopolední Lv 77008 přečíslovaný na Lv 77002 a naopak večerní Lv 77002 jezdí jako Lv 77004. Ze středeční na čtvrteční noc jsou přesunuté „brzdy“ prováděné při noční záloze ve stanici Horažďovice předměstí. Změnou č. 1 platnou od 1. 10. 2001 je zrušená večerní relace Lv 77004/Mn 87057 do Velkých Hydčic pro odvoz „rajek“ z přilehlé vápenky. Tím samozřejmě dochází ke snížení denního proběhu HKV na 47/38 km. Podle potřeby zaskakuje za turnusové stroje letmo vedená lokomotiva 742.230. Se změnou č. 2 platnou od 27. 1. 2002 je z turnusu vyjmutý celý klatovský oběh na Železnou Rudu a strojové jízdy mezi stanicemi Klatovy a Kolinec. Ve dvoudenním oběhu nadále zůstávají pouze lokomotivy 742.016 a 033 s denním proběhem HKV 44/33 km. Horažďovický „tranzistor“ 742.397 spolu s lokomotivou 742.230 je dále vedený již jako letmý. O necelý měsíc později je den 21. 2. 2002 úplnou tečkou ve SLČ Horažďovice předměstí za nejdéle působícím strojem 742.397. Třetí změnou platnou od 1. 4. 2002 dochází k nejvýraznějšímu útlumu výkonů horažďovických „tranzistorů“. Turnusová potřeba je pouze jedna lokomotiva řady 742 s denním proběhem HKV 63/161 km. Je úplně zrušený odpolední pár Mn 87054/55 do Sušice, dopolední Lv 77002/Mn 87051 do Velkých Hydčic a vlečkový Mn 87082 do Malonic. Ranní pár Mn 87050/51 je zkrácený pouze do Hrádku u Sušice. Ranní Mn 87050 odjíždí z Horažďovic předměstí o další hodinu později. Současně mimo páru Mn 87050/51 zůstává v pracovní dny také ranní pár Pv 97060/61 na vlečky do Horažďovic, sobotní „dispečerka“, nedělní ranní Mn 87056/Lv 77003 do Velkých Hydčic, čtvrteční noční „brzdy“ a celotýdenní noční záloha ve stanici Horažďovice předměstí. Každé úterý, středu a pátek zajíždí lokomotiva ř. 742 s poledním párem Pv 97912/13 do Pačejova. Náhradou za zrušený odpolední pár Mn 87054/55 do Sušice je zavedený zkrácený pár Mn 87058/59 do stanice Velké Hydčice. V turnusu nadále slouží 742.033 a 742.230 se vrací z horažďovického depa na kratší dobu zpět do Klatov dne 1. 4. 2002 přípřeží Os 17514. Výměna lokomotiv za účelem provozního ošetření se provádí nyní dle dispozice klatovského strojmistra, který výměnu lokomotivy „nařizuje“ většinou každý čtvrtek mezi ranním Mn 87050 a Mn 87051 ve stanici Hrádek u Sušice. Dne 10. 5. 2002 opouští horažďovické depo také jeden z nejlepších „tranzistorů“ lokomotiva 742.033. Náhradou je osvědčená 742.016. Své kilometry tak v Horažďovicích předměstí najíždí 742.016, kterou střídá o pět let mladší kolegyně 742.230. Čas od času si dominantní postavení těchto lokomotiv dovolí narušit jen nepříliš oblíbená lokomotiva 742.229. Překvapením byl v týdnu od 17. 10. do 24. 10. 2002 ještě donedávna horažďovický stroj 742.397 sloužící za turnusové lokomotivy 742.016 a 742.230. Personální TS 767 je znovu pro šest turnusových strojvedoucích a v nezařazené TS 768 je jeden strojvedoucí letmo. Změnou platnou od 1. 10. 2001 je nezařazená TS 768 zcela zrušená. Se změnou platnou od 1. 4. 2002 je TS 767 snížená pouze na čtyři turnusové strojvedoucí a v znovu zavedené nezařazené TS 768 je jeden strojvedoucí letmo.
Údržba horažďovických lokomotiv probíhala v domovském depu v Klatovech.
Návoz a návrat lokomotiv do/z Klatov probíhal strojově nebo na pravidelných
osobních vlacích. V GVD 1997/98 byl dokonce zaturnusován pravidelný nedělní
návrat z Klatov na Os 17519. Na tomto vlaku se vracely stroje nasazované na
staniční zálohu v Horažďovicích předměstí a na manipulační vlaky do
Starého Plzence. Na snímku ze dne 17. 5. 1998 je zachycen poslední takto
vedený vlak v čele se stroji 742.069 a 253.
Nový GVD 2002/03 platný od 15. 12. 2002 navazuje na dubnovou změnu předešlého grafikonu. Dochází mimo Lv 77001 u všech ostatních vlaků ke změně druhého čísla ze 7 na 8 (např. Mn 87050 na Mn 88050). V jednodenní TS 763 s denním proběhem HKV sníženým na 63/95 km je nasazená 742.016. Drobnou úpravou turnusu je přečíslování odpoledního páru Mn 87058/59 do Velkých Hydčic na pár Mn 88054/55, který je zároveň časově posunutý o 20 minut později. Ranní nedělní Lv 77003 z Velkých Hydčic od Mn 88056 je znovu přečíslovaný na Lv 77001 a polední pár Pv 97912/13 do Pačejova jezdí jako Pv 98910/11. Za turnusového „tranzistora“ budou v případě potřeby nadále zaskakovat lokomotivy 742.230 a 229. Lokomotiva 742.229 je po celkové opravě naftového motoru, takže nyní je to výkonově nejlepší horažďovická 742. Naopak lokomotivy 742.016 a 230 začínají "zlobit", přičemž nejčatější poruchou jsou přeskoky na trakčních motorech. Provozní ošetření se provádí výměnou lokomotivy přímo v klatovském depu. Nově zajíždějí z Prahy do Horažďovic předměstí na pátečním rychlíku R 1596 pražské „zamračené“ řady 749.181, 182 a 135, které tu do neděle zůstávají, aby odvezly rychlík “Otava“ zpět. Personální TS 767 je opětovně zavedená pro čtyři turnusové strojvedoucí a nezařazená TS 768 je nadále obsazená jedním strojvedoucím letmo.
GVD 2002/03 je pro horažďovické depo po dlouhých šesti letech prvním, v kterém během jeho trvání nedošlo k žádné změně v nasazování lokomotiv řady 742. SLČ Horažďovice předměstí nasazuje v GVD 2002/03 v jednodenní TS 763 s denním proběhem HKV 63/95 km stroje 742.016 a 230. Lokomotivy se střídají zhruba po týdnu „služby“ ve SLČ Horažďovice předměstí. Lokomotivy stále vozí pár manipulačních vlaků číslo 88050/51/53 malebnou pošumavskou tratí do Sušice a Hrádku u Sušice. Třikrát týdně jezdí s párem „manipuláků“ číslo 98910/11 po plzeňské trati do Pačejova a v pracovní dny s ranní „vlečkou“ číslo 98060/61 do nedalekých Horažďovic. Každý pracovní den odpoledne zajíždí také s párem vlaků Mn 88054/55 do Velkých Hydčic pro návoz a odvoz „rajek“ z nedaleké vápenky Hasit. K tomuto návozu je též vytvořený nedělní ranní výkon Mn 88056/Lv77001. Zbylé výkony jako „brzdy a dispečerka“ zůstaly ponechány beze změny. Výměna lokomotivy se prováděla v zimním období každou neděli přímo v klatovském depu mezi vlaky Lv 77004/05. S příchodem jara se „tranzistor“ znovu měnil mezi vlaky Mn 88050/53 ve stanici Hrádek u Sušice nebo Kolinec vždy koncem pracovního týdne. Začátkem července se lokomotivy vyměňují ráno přímo ve stanici Horažďovice předměstí mezi Os 17511 a 17550. "Nový tranzistor“ po převzetí odjíždí s Mn 88050 do Sušice. Druhý „tranzistor“ vozí Os 17550, 17553 a 17552 mezi Horažďovicemi předměstí a Sušicí, aby pak s Os 17516 odjel do Klatov. Po tomto výkonu je přistavený k provoznímu ošetření a zároveň slouží jako provozní záloha pro horažďovickou služebnu. Řada 742 je díky těmto výměnám k vidění po několika letech znovu na osobních a lokomotivních vlacích v celé trati do Klatov. Jedinou lokomotivou dovolující si narušit zaběhnutý rytmus těchto dvou „tranzistorů“ je 742.229, která zde sloužila ve dnech 9.-14. 8., 9.-18. 10. a 11.-21. 12. 2003. Tento stav je dokladem toho, že o lokomotivy 742.230 a 016 je dobře postaráno nejen v klatovském depu, ale též kusem poctivé práce horažďovických strojvůdců. Samozřejmě i v tomto grafikonu patří horažďovické stroje nadále k nejvytíženějším klatovským lokomotivám řady 742. Hmotnost „manipuláků“ v úseku Velké Hydčice-Horažďovice předměstí dosahovala v měsících květen až listopad díky přepravě dřeva z šumavských lesů a vápna z hydčického Hasitu skoro půldruhého tisíce tun a některé vlaky měly přes tisíc tun již ze sušického nádraží. Nad rámec svých turnusových výkonů vypomáhá horažďovický „tranzistor“ též klatovským motorovým vozům řady 831 nebo pražským motorovým vozům řady 853, 854 při případných neschopnostech. Zvláštní kapitolou pro horažďovickou služebnu je v tomto grafikonu zajíždění pražských „zamračených“. Vršovické depo nasazuje na páteční R 1596 do Horažďovic předměstí „zamračenou“ řady 749 nebo 751, která po tomto výkonu do nedělního poledne odpočívá v horažďovickém depu, aby pak odvezla Os 17520 do Sušice a s R 991 „Otava“ se vrátila zpět domů do Prahy. S příchodem nového grafikonu je R 991 přečíslován na R 791 a Os 17520 do Sušice je nahrazený Sv 17590. V Horažďovickém depu se objevují „zamračené“ 749.135, 180, 181, 182 patřící již ke stálicím tohoto výkonu. S příchodem srpna posiluje tuto čtveřici nově nalakovaná lokomotiva 749.146. Na víkendy 21.-23. 11. a 12.-14. 12. 2003 se zde objevuje „zamračená“ 749.162 zaskakující již počátkem listopadu za neschopnou 749.146. Na víkend 16.-18. 5. a 11.-13. 7. 2003 se z Prahy vyrazila „vyluftovat“ 749.006 patřící do pětikusové ověřovací série lokomotiv T 478.1 z ČKD Praha. Koncem dubna si na tento výkon „vyšlápla“ dokonce bývalá českobudějovická „zamračená“ 751.032, která si sem vyjela ještě o měsíc později a začátkem srpna. Lokomotiva 751.032 není na rozdíl od svých kolegyní řady 749 „zatlumená“ což dovoluje si plně vychutnat klasické „chrochtání šestiválce“ tolik typického pro tyto lokomotivy. Víkend 5.-7. 9. 2003 patří v horažďovickém depu bývalé táborské 751.232 v novém červenobílém laku, která byla do Prahy předána koncem srpna výměnou za 742.198 pro českobudějovické depo. Po dobu výluk na „Posázavském pacifiku“ zajížděla do Horažďovic předměstí na víkendy 4.-6., 11.-13., 18.-21. 4. 2003 lokomotiva 749.100 zapůjčená do Prahy z Českých Budějovic. Ostatně českobudějovické „zamračené“ se zde objevují ještě od poloviny září do poloviny října z důvodu výluk na trati Protivín-Zdice. Na víkend 19.-21. 9. 2003 se zde objevuje „zamračená“ 749.100. Lokomotivě 749.134 patří víkendy 26.-28. 9. a 10.-12. 10. 2003. Lokomotivě 749.241 pak zbývají už jen víkendy 12-14.9. a 3-5.10. 2003. Tyto „zamračené“ jsou také „nezatlumené“ a tak bylo možné každou neděli si vychutnat jejich „chrochtání“ v čele osobního vlaku a rychlíku údolím řeky Otavy. Jedinou pražskou „zamračenou“, která se do Horažďovic předměstí ještě nestačila přijet „vyluftovat“ zůstává už jen lokomotiva 749.218.
5.9. 2003 vyrazila novým lakem vonící 751.232 na pátečním rychlíku R 1596
do Horažďovic předměstí. Objektiv ji zachytil při příjezdu do Berouna.
Nový GVD 2003/04 je pro SLČ Horažďovice předměstí pokračováním toho předešlého. V jednodenní TS 763 s denním proběhem HKV 54/81 km je nasazená osvědčená dvojice střídajících se „tranzistorů“ 742.230 a 016. Dochází pouze ke zrušení nedělního ranního výkonu Mn 88056/Lv 77001 do Velkých Hydčic, který nebyl stejně moc využívaný a dále pak jen k časové úpravě vlaků či úpravě výkonů na určité dny. Výměna lokomotivy za účelem provozního ošetření se provádí opět každou neděli mezi Lv 77004/05 přímo v klatovském depu a s příchodem jara se bude znovu měnit ve čtvrtek ráno přímo ve stanici Horažďovice předměstí mezi osobními vlaky číslo 17511 a 17550. Výkon pražských „zamračených“ je v novém grafikonu zatím v plné režii lokomotivy 749.146. Na závěr je nutné také připomenou, že v průběhu tohoto grafikonu opustily plzeňské depo další kdysi horažďovické lokomotivy řady 742. Dne 15.12. 2002 byla lokomotiva 742.212 předaná do Rakovníka a 742.372 do depa Most. Lokomotiva 742.219 se přesunula dne 18. 04. 2003 do nedalekého protivínského depa.
Závěrem nezbývá nic jiného než se ohlédnout za dosavadním devítiletým působením horažďovických „tranzistorů“. SLČ Horažďovice předměstí mělo v období 28. 5. 1995 až 31. 12. 2003 celkem 12 lokomotiv řady 742 zařazených v turnusu a 16 lokomotiv řady 742 zařazených letmo. Mezi nejdéle nasazované „tranzistory“ patřily bezesporu lokomotivy 742.397, 033, 253, 371, 212 a dlouhé kilometry čekají na stroje čísel „šestnáct a dvěstětřicet“. Naopak nejkratší dobu jezdily v Horažďovicích předměstí lokomotivy 742.420, 349, 385, 152 a 294. Některé z těchto lokomotiv byly v průběhu těchto let předané do jiných dep. Horažďovickou 742.035 předanou do České Lípy následovala dne 2. 6. 2000 klatovská lokomotiva 742.276, která putovala do PJ Protivín. O deset dní později přibyly k již protivínské 742.276 také stroje evidenčních čísel 154 a 200. Do PJ Rakovník odcházejí dne 26. 1. 2002 společně 742.153 a 213. Dne 15. 12. 2002 putovala stejným směrem i lokomotiva 742.212 a 742.372, která byla předána do depa Most. 742.219 se přesunula 18. 04. 2003 do nedalekého protivínského depa. Horažďovické lokomotivy vypomáhají po celou dobu provozu v případě neschopností klatovským motorovým vozů řady 831 nebo nově pražským motorovým vozům řady 853 a 854 vozícím rychlík „Otava“ mezi Prahou Sušicí. To, že horažďovickým strojvedoucím slouží řada 742 jen ku prospěchu je zásluhou nejen jich samotných, ale především kvalitním prováděním oprav a prohlídek plzeňskou resp. klatovskou správkárnou. Škoda je, že v poslední době není stejná pozornost věnována také vnějšímu vzhledu horažďovických „tranzistorů“ jejichž skříně včetně pojezdů by si určitě zasloužily větší péči. Díky velkému pochopení a vstřícnosti vedoucích pracovníků PJ Klatovy, ale také poctivé práci všech horažďovických strojvedoucích je nákladní doprava na malebné pošumavské trati zvládaná ku prospěchu všech zúčastněných stran. Bohužel nikdy se již nevrátí ty časy, ve kterých horažďovickou výtopnu vystřídalo i deset lokomotiv řady 742 v jednom měsíci nebo jinak v průměru pět až šest lokomotiv řady 742 za jeden měsíc. Se všemi změnami, kterých bylo v uplynulých letech více než dost jsou horažďovické stroje na svých výkonech stále nejvytíženějšími ze všech klatovských lokomotiv řady 742. Vždyť kde je na dvacetikilometrovém vozebním rameni k vidění manipulační vlak o hmotnosti téměř tisíc tun.


Text Karel Houdek a foto Jan Hrabáček


© SPŽ