České dráhy a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Na snímku z 12. 10. 2003 se představuje "Šedý vlk" 560.028+027 jako
Os 4910 do Žďáru nad Sázavou ve stoupání nad Předklášteřím u Tišnova.
Nejzásadnějším jevem v brněnské příměstské dopravě je vznik integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK) k 1. 1. 2004 a zavedení taktové dopravy na vybraných tratích v okolí Brna.

Zásady IDS JMK

IDS JMK znamená integraci železniční, linkové autobusové a městské dopravy. Integrace se odvíjí jednak v rovině přepravně-tarifní (zavedení jednotného tarifu, vzájemné uznávání jednotného jízdního dokladu více dopravci) a jednak v rovině dopravní (přestupní vazby, čekací doby).
Na IDS JMK jsou zúčastněni dopravci: České dráhy, Dopravní podnik města Brna a řada autobusových dopravců, kteří na základě výsledků výběrového řízení provozují autobusové linky v integrované oblasti. Důležitým faktorem v IDS JMK je skutečnost, že České dráhy jsou pojmuty jako páteřní dopravce – od časových poloh příměstské dopravy jsou odvozeny návazné integrované autobusové linky. Tato skutečnost, která je pro ČD velkým přínosem, však na železnici klade rovněž odpovídající požadavky z pohledu koordinace dopravců IDS JMK. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků může výrazným způsobem ovlivnit rozhodování objednavatele regionální osobní dopravy v budoucích letech ve vztahu k Českým drahám.
Cílovým stavem IDS JMK má být zahrnutí celého Jihomoravského kraje do integrovaného dopravního systému. Ke dni 1. 1. 2004 je spuštěna tzv. 1. etapa IDS JMK. Ta je vymezena nepravidelně velikým územím kolem města Brna. Tratě ČD zaúsťující do Brna jsou zaintegrovány všechny a jejich úseky jsou vymezeny takto:
 • trať 240: Brno hl. n. – Omice
 • trať 244: Brno hl. n. – Silůvky
 • trať 250: Brno hl. n. – Tišnov a Brno hl. n. – Modřice
 • trať 260: Brno hl. n. – Dolní Lhota
 • trať 300: Brno hl. n. – Chrlice
 • trať 340: Brno hl. n. – Blažovice

Takt v brněnské příměstské dopravě

Na neelektrizovaných tratích zahrnutých do IDS JMK se budeme i nadále
setkávat s brněnskými 754. Fotografie Jana Palána zachycuje stroj
754.076 se soupravou vozů řady Bdmtee ve stanici Brno hl. n. před
odjezdem osobního vlaku do Střelic a Hrušovan nad Jevišovkou.
Do vozby osobních vlaků IDS na neelektrizovaných tratích zasahují
také lokomotivy řady 742, které jsou turnusovány jako náhrada za
vozy ř. 850. Na snímku pořízeném 28. 10. 2003 mezi zastávkami Troubsko
a Střelice dolní projíždí stroj 742.044 v čele Os 4812 do Jihlavy.
"Plecháč" a vozy řady Bdmtee jsou dalším typickým obrázkem z elektri-
zovaných tratí zahrnutých do IDS JMK. Na snímku ze 7. 5. 2003 opouští
lokomotiva 242.268 v čele vlaku Os 4617 stanici Modřice.
V GVD 2003/2004 se nově v okolí Brna na vybraných tratích uplatňuje takt v regionální osobní dopravě. Na rozdíl od let minulých je takt uplatněn daleko razantněji a nese s sebou velké nároky na organizaci provozu.
Pro pochopení, proč jsou časové polohy v taktové dopravě zvoleny tak, jak zvoleny jsou, uvádíme několik slov s popisem okolností, za kterých taktová doprava vznikala.
Ještě před uplatněním požadavku objednavatele regionální osobní dopravy – Krajského úřadu Jihomoravského kraje – se na vzájemných pracovních setkáních zástupců ŽST Brno hl. n. a OPŘ Brno vyjasňovaly záměry a možnosti obou stran zúčastněných na přípravě GVD. V okamžiku zadání požadavku na taktovou dopravu objednavatelem regionální osobní dopravy tak bylo v podstatě možno okamžitě nabídnout model, který byl následně objednavatelem regionální osobní dopravy s určitými úpravami přijat.
Výsledkem vzájemných jednání Českých drah a objednavatele regionální osobní dopravy jsou tyto zásady taktové dopravy:
 • uplatnění taktu na tratích 250 Žďár nad Sázavou – Brno – Břeclav – Kúty, 260 Brno – Letovice (- Česká Třebová) a na odbočných tratích
 • jednotný interval 60 minut (případně 120 minut mimo špičky) od 4 do 22 hodin, doplněný na vybraných úsecích ve špičkách pracovních dnů na 30 minut (případně na 60 minut), v úseku Tišnov – Brno jsou v ranní špičce vlaky vedeny ve 20minutovém intervalu (na tomto úseku bude docházet k přestupům na železniční dopravu ze zaintegrovaných úseků nejvíce)
 • pravidelné rozložení příjezdů a odjezdů vlaků do ŽST Brno hl. n. dle požadavků ŽST Brno hl. n. s ohledem na staniční technologii, intervaly postupných vjezdů a odjezdů apod.
 • provážení souprav vlaků Os na trati 250 trs ŽST Brno hl. n. (tedy bez přestupu) v obou směrech v maximální možné míře
 • návaznost z tratí 250 a 260 na spoje na tratích 251, 252, 262, 253, 254, 255 a 246
 • vedení tras vlaků na tratích 250 a 260 tak, aby bylo co nejméně kolizních bodů s vlaky sítě H (vlaky EC)
 • na tratích 250 Žďár nad Sázavou – Brno – Kúty a 260 Brno – Česká Třebová řazení osobních vlaků soupravami 5 Bdmtee (o víkendech 4 Bdmtee) a el. jednotkami ř. 560.
Schéma regionální osobní dopravy na tratích 250 a 260 bylo následně rozkresleno dle zadání ŽST Brno hl. n., dle možných přípojů v odbočných stanicích a dle známých tras vlaků sítě H. Dané schéma je nejméně kolizní s vlaky sítě H; na trati 260 dochází k předjíždění pouze v pracovní dny u několika vlaků v Rájci-Jestřebí, na trati 250 v lichém směru k předjíždění nedochází vůbec, v sudém směru je předjížděno několik vlaků v pracovní dny v Podivíně nebo Modřicích. Jedině za předpokladu tohoto stavu bylo možno utvořit přípoje z těchto hlavních tratí na tratě odbočné.
Po stanovení poloh vlaků v taktové dopravě došlo k dodatečnému vložení variantních, případně zcela nových tras vlaků expresní sítě, v jejichž polohách začnou v průběhu platnosti GVD 2003/2004 jezdit soupravy ř. 680. Tyto vlaky jsou rušící, tzn. vlaky regionální osobní dopravy vyčkají ve vhodné stanici.
Výrazné změny nastaly rovněž na tratích 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou / Moravské Bránice – Oslavany a 246 Znojmo – Břeclav. Ve Znojmě jsou časové polohy vlaků koordinovány s návaznou autobusovou dopravou.

Schéma taktové dopravy

ŽST Brno hl. n.

Rozložení pravidelných příjezdů a odjezdů vlaků regionální osobní dopravy
ze směrupříjezd odjezdsměrem
Letovice05   
Vranovice2025Tišnov
Tišnov2028Vranovice
   29Letovice
Letovice35   
Vranovice5055Tišnov
Tišnov5058Vranovice
   59Letovice
Vlaky základní hodinové sítě jsou vyznačeny tučně a podbarveny, vlaky doplňkové sítě ve špičkách pracovních dnů jsou vyznačeny normálním písmem bez podbarvení. Pravidelné průjezdy Brnem hl. n. jsou vyznačeny šipkou.

"Pantograf" 560.022+021 posílený o jeden vůz řady 060 zastavuje
s vlakem Os 4908 ve stanici Brno-Královo Pole (18. 11. 2003).
Výjimky z tohoto schématu jsou zřejmé z Knižního jízdního řádu. Jedná se zejména o případy požadované objednavatelem regionální osobní dopravy (20minutový interval v ranní špičce pracovních dnů, popůlnoční doprava v sobotu a neděli, případně první ranní vlaky) a dále o případy navázání přípoje (např. Os 4931 odjíždí nikoli ve 20:28 hod, ale až v 20:38 hodin po přípoji od R 904), vyosení večerních vlaků ze směru Břeclav – předjíždění vlaky vyšší kategorie a navazování přípojů v nácestných stanicích.

Odb Brno-Židenice z

Nově zde dochází k okamžitým přípojovým vazbám ve směru Blansko - Tišnov. Aby bylo možno při zadaných provozních intervalech ŽST Brno hl. n. přípoje na Odb Brno-Židenice z vytvořit, mají vlaky relací Letovice - Brno a Brno - Tišnov několikaminutové pobyty na Odb Brno-Židenice z. U vlaků směru Letovice - Brno bude dle dispozic traťového výpravčího ŽST Brno hl. n. v maximální možné míře sjednávána z Odb Brno-Židenice jízda s náskokem. V opačném směru, tzn. ve směru Tišnov - Blansko je přípoj zpravidla 17minutový.
Rozložení pravidelných příjezdů a odjezdů vlaků regionální osobní dopravy
ze směrupříjezd odjezdsměrem
Letovice5701Brno hl. n.
Vranovice5901Tišnov
Brno hl. n.0202Letovice
Tišnov1516Vranovice
Letovice2731Brno hl. n.
Vranovice2931Tišnov
Brno hl. n.3232Letovice
Tišnov4546Vranovice
Vlaky základní hodinové sítě jsou vyznačeny tučně a podbarveny, vlaky doplňkové sítě ve špičkách pracovních dnů jsou vyznačeny normálním písmem bez podbarvení. Pravidelné průjezdy Brnem hl. n. jsou vyznačeny šipkou.

Čekací doby, návaznost na autobusovou dopravu

Motorové vozy řady 850 zůstávají i po zahájení provozu IDS
na svých tradičních výkonech. Snímek zachycuje motorový vůz
850.010 v km 145,4 mezi zastávkami Troubsko a Střelice dolní.
Včlenění železnice do IDS JMK a přiznání role páteřního dopravce zavazuje ČD k dodržení pravidelnosti a včasnosti jízdy vlaků v nejvyšší možné míře. Do tradičního vyčkávání přípojných vlaků k umožnění přestupu cestujících od zpožděných vlaků přistupuje nový faktor – povinnost ČD jako páteřního dopravce zajistit dopravu cestujících k návazným autobusovým spojům IDS JMK. Je třeba si uvědomit, že v řadě případů nemají nově obyvatelé určitých obcí jinou možnost spojení než použitím vlaku a přestupu na autobusy. Čekací doby, zejména v ŽST Brno hl. n., Odb Brno-Židenice z, ŽST Tišnov, Skalice nad Svitavou, Vranovice, Šakvice, Zaječí a Břeclav, jsou kompromisem mezi umožněním přestupu cestujících mezi vlakovými spoji navzájem a mezi zajištěním přestupu na návaznou autobusovou dopravu v rámci IDS JMK včasnou jízdou těchto vlaků.
Obecně lze konstatovat, že v daleko vyšší míře byla v knižním jízdním řádu u osobních vlaků použita značka "Vlak nečeká na žádné přípoje". Je tak učiněno v ŽST Brno hl. n., Brno-Horní Heršpice, Tišnov, Vranovice a na Odb Brno-Židenice z. Dále je mnohem větší počet případů, kdy je nařízeno mimořádné zastavení na zastávkách Střelice dolní a Troubsko v případě zpoždění osobních vlaků.

Návazné autobusové spoje na železnici

Návaznost mezi spoji ČD a spoji autobusových dopravců je v IDS JMK v následujících stanicích a zastávkách (upozornění – v době uzávěrky tohoto materiálu nebyla vyřešena otázka návazností v Kuřimi z důvodu nesouhlasu města Kuřimi, skutečné údaje se v tomto případě mohou lišit!):
Linka č.Trasa návazné autobusové linky
Trať: 250     ŽST MODŘICE
510Modřice, Olympia – MODŘICE, ŽEL. ST. – Želešice – Hajany – Ořechov – Silůvky
Trať: 250     zastávka ČESKÁ
41(Brno -) Brno, Ivanovice – Česká – ČESKÁ, ŽEL. ST. – Lelekovice – Vranov
310Podlesí – Kuřim – Česká – ČESKÁ, ŽEL. ST. – Lelekovice – Vranov
Trať: 250     ŽST KUŘIM
152KUŘIM, ŽEL. ST. – Kuřim – Lipůvka – Svinošice – Šebrov-Kateřina – Blansko
302Kuřim, TYCO – KUŘIM, ŽEL. ST. – Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky – Brno, Bystrc ZOO
310Podlesí – Kuřim – KUŘIM, ŽEL. ST. – Česká – Lelekovice – Vranov
311Kuřim, TYCO – KUŘIM, ŽEL. ST. – Malhostovice – Drásov – Tišnov
312Kuřim, Prefa – KUŘIM, ŽEL. ST. – Moravské Knínice – Chudčice – Veverská Bítýška – Lažánky – Maršov – Braníškov – Svatoslav – Deblín – Tišnov
Trať: 250     zastávka ČEBÍN
320ČEBÍN, ŽEL. ST. – Čebín – Drásov – Malhostovice – Lipůvka
321ČEBÍN, ŽEL. ST. – Čebín – Drásov – Všechovice – Skalička
330Tišnov – Hradčany – ČEBÍN, ŽEL. ST. – Čebín – Sentice
Trať: 250     zastávka HRADČANY
153Tišnov – HRADČANY, ŽEL. ST. – Hradčany – Sentice – Chudčice – Veverská Bítýška – Hvozdec – Veverské Knínice – Ostrovačice – Říčany – Rosice u B. – Zastávka u B.
330Tišnov – HRADČANY, ŽEL. ST. – Hradčany – Čebín – Sentice
331Tišnov – HRADČANY, ŽEL. ST. – Březina – Heroltice – Vohančice – Pejškov
Trať: 250     ŽST TIŠNOV
153TIŠNOV, ŽEL. ST. – Tišnov – Hradčany – Sentice – Chudčice – Veverská Bítýška – Hvozdec – Veverské Knínice – Ostrovačice – Říčany – Rosice u B. – Zastávka u B.
311TIŠNOV, ŽEL. ST. – Tišnov – Drásov – Malhostovice – Kuřim
312TIŠNOV, ŽEL. ST. – Tišnov – Deblín – Svatoslav – Braníškov – Maršov – Lažánky – Veverská Bítýška – Chudčice – Moravské Knínice – Kuřim
330TIŠNOV, ŽEL. ST. – Tišnov – Hradčany – Čebín – Sentice
331TIŠNOV, ŽEL. ST. – Tišnov – Hradčany – Březina – Heroltice – Vohančice – Pejškov
Trať: 260     zastávka BÍLOVICE NAD SVITAVOU
75BÍLOVICE NAD SVITAVOU, ŽEL. ST. – Bílovice nad Svitavou – Brno, Obřany – Brno, Židenice (- Brno)
210BÍLOVICE NAD SVITAVOU, ŽEL. ST. – Řícmanice – Kanice – Babice nad Svitavou / Ochoz u Brna
Trať: 260     ŽST ADAMOV
157ADAMOV, ŽEL. ST. – Adamov – Josefov – Křtiny – Bukovina – Bukovinka – Račice-Pístovice – Drnovice – Vyškov
Trať: 260     zastávka ADAMOV ZASTÁVKA
157Adamov, žel. st. – ADAMOV, ŽEL. ZAST. – Adamov – Josefov – Křtiny – Bukovina – Bukovinka – Račice-Pístovice – Drnovice – Vyškov
Trať: 260     zastávka ŽST BLANSKO
152BLANSKO, AUT. ST. – Blansko – Šebrov-Kateřina – Svinošice – Lipůvka – Kuřim
167BLANSKO, AUT. ST. – Blansko – Lažánky – Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Krásensko – Podomí – Ruprechtov – Ježkovice – Drnovice – Vyškov
226BLANSKO, AUT. ST. – Blansko – Blansko, Skalní Mlýn
230BLANSKO, AUT. ST. – Blansko – Klepačov – Olomučany
231BLANSKO, AUT. ST. – Blansko – Lažánky – Rudice – Jedovnice – Vilémovice – Krasová – Kotvrdovice – Senetářov – Lipovec – Rozstání – Kulířov – Studnice
232BLANSKO, AUT. ST. – Blansko – Lažánky – Vilémovice – Ostrov u Macochy – Holštejn – Lipovec / Šošůvka – Vysočany
Trať: 240, 244     zastávka STŘELICE DOLNÍ
404Brno, Starý Lískovec – Ostopovice – Troubsko – STŘELICE DOLNÍ, ŽEL. ST. – Střelice – Radostice
Trať: 340     zastávka PONĚTOVICE
710Šlapanice – Ponětovice – PONĚTOVICE, ŽEL. ST. – Jiříkovice – Blažovice
Název autobusové zastávky nejblíže železniční stanici nebo zastávce je uveden velkým písmem.

Oběhy elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno

Jednou z nosných řad na elektrizovaných tratích jsou elektrické
jednotky řady 560. Na snímku z 22. 9. 2003 přijíždí "pantograf"
560.023+024 jako vlak Os 4615 do stanice Brno-Horní Heršpice.
Jednotky ř. 560 již nezajíždějí z Břeclavi do Hodonína, naproti tomu ve zvýšené míře zajišťují vozbu v úseku Břeclav – Kúty; v pracovní dny se jednotka ř. 560 objevuje nově na trati 300 na vlacích Brno – Holubice a Brno – Křenovice horní nádraží.
Elektrické jednotky ř. 560 („pantografy“) jsou zařazeny do dvou turnusových skupin. V 6denní turnusové skupině 501 jezdí 6 souprav jednotek ř. 560 se 4 vloženými vozy ř. 060, tedy ve skladbě 560 + 4x060 + 560 s kapacitou 416 míst k sezení.
Z oběhů turnusové skupiny 501 (tzn. soupravy 560/6) upozorňujeme na některá specifika:
 • ve 4. turnusovém dni v pracovní dny se jednotka ř. 560 urychleně vrací po vlaku 4756 ze Skalice nad Svitavou do Brna hl. n. jako Sv 4793, aby odtud pokračovala jako 4629 do Vranovic; vjezd do uzlu Brno dle dispozic výpravčího Brno hl. n.
 • v 6. turnusovém dni v pracovní dny se využívá jednotky ř. 560 po vlaku 4743 z Březové nad Svitavou k jízdě do Tišnova na páru vlaků 4606/4609, čímž je možno v ranní špičce vykonat objednaný 20minutový interval
Sedmá souprava jednotky ř. 560 je vedena v turnusové skupině 502 a je sestavena ze 3 vložených vozů ř. 060, tzn. v řazení 560 + 3x060 + 560 s kapacitou 336 míst k sezení. Vykonává jednodenní oběh, který lze charakterizovat takto: po technickém ošetření vyjíždí z Brna hl. n. po 14. hodině na odpolední vlaky do Holubic, resp. Křenovic horního nádraží (páry vlaků 4073/4092, 4075/4072 a 4077/4074). Následně míří do Žďáru nad Sázavou a vrací se do Brna a dále na technické ošetření, ... a tak stále dokola. O víkendu jezdí odchylně na osobních vlacích mezi Žďárem nad Sázavou a Kúty.

Oběhy souprav osobních vozů domovské stanice Brno hl. n. v regionální osobní dopravě

Do vozby osobních vlaků IDS zasahují také oba prototypy řady 263, s nimiž
se v rámci IDS budeme moci setkat pouze na trati 250. Snímek Jana Palána
zachytil stroj 263.002 před odjezdem osobního vlaku ze stanice Letovice.
Na tratích 250 Žďár nad Sázavou – Kúty a 260 Brno – Letovice (- Česká Třebová) jsou Os vlaky v zásadě sestaveny ze souprav vozů klasické stavby v síle 5 Bdmtee s cílem minimalizace posunových úkonů (odpojování či připojování vozů) takto sestavené soupravy.
Soupravy vozů Bdmtee jsou řazeny v těchto obězích:
 • souprava 5 Bdmtee složená z VO 33051 + 33052 + 33053 (3 + 1 + 1 Bdmtee); základní 7-denní oběh (VO 33051), po jednom vozu Bdmtee (VO 33052 a VO 33053) je oběh 7-denní a 8-denní; tato souprava zajišťuje rovněž tzv. pohotovostní soupravu, která je nasazena v případě potřeby za naschopnou jednotku řady 560 nebo jinou soupravu vozů Bdmtee
 • souprava 5 Bdmtee složená z VO 33054 + 33055 + 33056 (3 + 1 + 1 Bdmtee); 2-denní oběh
 • souprava 5 Bdmtee složená z VO 33057 + 33058 (4 + 1 Bdmtee); 2-denní oběh
 • souprava 4 Bdmtee – VO 33059
 • posilová souprava 1 Bdmtee – VO 33060
Na víkendy se základní pětivozové soupravy Bdmtee zpravidla redukují na čtyřvozové soupravy (nižší poptávka cestujících, poplatky za použití dopravní cesty, úspora vlakových čet).
Na trati 340 se budeme moci setkávat v čele vlaků v úseku zahrnutém
do IDS také s lokomotivami PJ Veselí nad Moravou. Snímek Jana
Palána zachytil stroj 754.037 s vozy řady Bdmtee na osobním vlaku
do Bučovic za zastávkou Křenovice dolní nádraží.

Soupravy vozů klasické stavby – oběhy „mimo IDS JMK“

Tyto soupravy se pohybují převážně na tratích jiných, než jsou tratě 250 a 260. Jsou jednak tvořeny dalšími vozy řady Bdmtee, zejména se zde ale objevují soupravy řazené z vozů řady Bt (Studénka 1972 – 1975), Bg a B250. Jedná se o oběhy označené jako VO 33061 až VO 33086.

Označovače jízdenek

Označovače jízdenek, ve kterých si cestující označují jízdenku pro jednotlivou jízdu, jsou v podmínkách ČD umístěny nikoli ve vozidlech, nýbrž na nástupištích všech železničních stanic a zastávek, které se nachází na území IDS JMK.
Část označovačů jízdenek, zejména na zastávkách které nejsou nepřetržitě obsazeny, je vybavena GSM moduly, které umožňují dálkovou indikaci poruchového stavu označovačů.

Text -tsch-, neoznačené foto Petr Nohel


Jízdní řády, mapu a další informace získáte na stránkách koordinátora IDS JMK - společnosti KORDIS.

© SPŽ