Osudy posledních lokomotiv ČKD Dopravní systémy na prahu roku 2002

      Pozice našich podniků lokomotivního průmyslu se po roce 1989 rázem změnila. Dřívější masová produkce lokomotiv v rámci zemí RVHP zanikla
Hybridní lokomotiva 718.501 reziví na odstavné koleji
ve zličínském areálu. Zajímavostí je logo ČD na budce,
přičemž ČD lokomotivu nikdy nevlastnily.
a ztráta tradičních odbytišť a neschopnost plně se prosadit na světových trzích při nerovných startovních podmínkách předznamenaly poměrně rychlý útlum činnosti. Tento stav se nevyhnul ani ČKD Praha. Spolu s postupným úpadkem nebo zánikem jednotlivých provozů ČKD klesal i objem přepravy na vlečkách podniku a tím i potřeba vlečkových lokomotiv, což se odrazilo na stavu lokomotivního parku. Lokomotivy jsou postupně rozprodávány nebo na svůj osud - lepší, než prodej do kovošrotu - teprve čekají.

      Areál bývalé ČKD v Libni vlastní od srpna 2001 firma QUONEX REAL, a. s., jejímž již dostatečně medializovaným záměrem je vybudovat na získaných pozemcích halu pro plánované Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Firma se rovněž stala vlastníkem některých lokomotiv ČKD, resp. jejich částí. Ale o tom až dále v textu.

      Z původních vlečkových lokomotiv byly v druhé polovině devadesátých let odprodány do soukromých rukou stroje 740.609 a 740.703, koncem roku 2001 pak odešly 701.757 a 740.742. Lokomotivu 740.609 zakoupily ŽOS Nymburk a používají ji mj. jako tažné vozidlo pro přetahy souprav s repasovanými a modernizovanými lokomotivami do Spolkové republiky Německo. Lokomotiva 740.703 byla z ČKD obchodní služby, a. s. v likvidaci, prodána OZ KOVEX Tlmače a lokomotiva 701.757 téže firmy byla prodána společnosti Timos, s. r. o. Nymburk (On-Track Lokomotivka, nově Česká lokomotivka Kolín). Počátkem roku 2002 byla rozebrána
Lokotraktor 701.736 (T211.1736 ex T211.0642)
odstavený ve Zličíně
a její rám uschován pro plánovanou rekonstrukci. O osudu stroje 740.742 toho zatím mnoho nevíme, ale podle některých informací byl spolu se 740.838 (ex PREFA Praha) prodán kubánskému zákazníkovi. Za tímto účelem byly mimo jiné provedeny poměrně zásadní konstrukční úpravy, ale k tomu všemu mělo dojít již v roce 1998.

      Zaměřme se tedy na zbývající lokomotivy zaniknuvších ČKD-DS, které v mateřském závodě vydržely nejdéle. Jde jednak o zbylé vlečkové lokomotivy 701.736 a 740.421 a dále o prototyp 709.601 s moderním asynchronním pohonem, který na svůj další osud teprve čeká a konečně o unikátní prototypové lokomotivy 718.501 a A219.0001, které se po završení série zkoušek nakonec vrátily výrobci, kde již zůstaly nevyužity. Společný stav lokomotiv je následující: od 1. 2. 2002 se staly součástí majetku společnosti SIEMENS - Společnost kolejových vozidel (SKV, s. r. o.), která je odkoupila jako soubor aktiv od Ing. Dostála, správce konkurzní podstaty ČKD Dopravní systémy. Stroje v různém technickém stavu byly soustředěny v sídle firmy ve Zličíně (v areálu bývalé ČKD Dopravní systémy). Většina lokomotiv byla nabídnuta k odprodeji a během pár měsíců i odprodána. Záměry nových majitelů, zejména s unikátními lokomotivami A219.0001 a 718.501, stojí za povšimnutí. O osudu posledních vlastních lokomotiv ČKD je již téměř rozhodnuto:

  • A219.0001 - krátkodobě samojízdná, uskladněna v tzv. remíze. Stav akumulátorů je po úschově v areálu Lokomotivky v letech 1999 až 2001 velmi špatný. Pro opětovné nasazení lokomotivy do provozu by bylo nutno vybité akumulátory kompletně vyměnit. Společnost SKV se rozhodla nabídnout lokomotivu k prodeji v podstatě za cenu šrotu. "Akumulátorka" definitivně opustila brány zličínského závodu 18. května, kdy si ji odvezl nový majitel - firma AM-TUNING ze Slovenska. Momentálním cílem firmy je zachovat lokomotivu pro historické účely.
  • 701.736 (T211.0642) - nepojízdná, odstavená. I tato lokomotiva byla nabízena zájemcům k odprodeji za cenu šrotu. Rovněž v tomto případě se majitelem stala firma AM-TUNING, která traktor odvezla společně s "akumulátorkou" 18. května 2002. Lokomotiva bude pravděpodobně rozložena a využita na náhradní díly.
  • 718.501 (TA436.0501) - nepojízdná, odstavená, nabízena k odprodeji za cenu šrotu. Novým majitelem se stal Zásobovací sklad, s. r. o. Nymburk. Firma pravděpodobně lokomotivu rozloží, využitelné celky repasuje a prodá.
  • 740.421 (T448.0921) - pojízdná a provozuschopná. V současnosti (platí ještě v květnu 2002) ji SKV, s. r. o. používá k posunu na vlečce v areálu firmy.
  • 709.601 (T239.2001) - pojízdná a plně provozuschopná, uskladněna v tzv. remíze. Lokomotiva byla postavena jako neadresný prototyp, v rámci prezentace byla nasazena na posunu u ČD a u DB (jako 353.001). V dubnu 2002 však ještě stále nebylo rozhodnuto, zda lokomotivu nabídnout k odprodeji, nebo zda ji i nadále ponechat ve zličínském areálu, a to jako zálohu pro 740.421. V případě prodeje byly zvažovány varianty ČD, průmysl a Svazová republika Jugoslávie, tedy potenciální odběratelé, kteří již mají zkušenosti s provozem obdobné lokomotivy. Nakonec bylo definitivně rozhodnuto ve prospěch prodeje lokomotivy, v současnosti (květen) se však zájemce ještě nenašel.
Lokomotiva 740.421 při posunu ve zličínském areálu

      Vraťme se ještě k posledním lokomotivám, které uzavíraly stoletou produkci vozidel se značkou ČKD. Omezená produkce lokomotiv ČKD v dnes již bývalé libeňské lokomotivce byla završena lokomotivou 708.013-8, která byla prodána 2. 2. 2000 společností ČKD Dopravní systémy Českým drahám. Byla sice dokončena v Libni, ale prodej byl uskutečněn již ze Zličína. Dva stroje řady 709.5, konkrétně T239.1027 a T239.1037, které byly v minulosti zapůjčeny ŽTP Bělehrad (lokomotivní depo Makiša), byly ke dni 27. 11. 2000 správcem Ing. Dostálem tomuto provozovateli odprodány.

      Asi nejsklonovanějším údobím výroby lokomotiv v ČKD byla mnohatisícová série "čmeláků", vyráběná na objednávku SSSR a tamtéž dodaná v rekordním množství. V roce 1995 byla završena produkce této typové řady poslední pětikusovou sérií (ČME3T-7455 až 7459). Ukrajinské železnice odběr lokomotiv odřekly, a tak byly poslední dva stroje ukryty v halách bývalé Lokomotivky až do roku 2001, kdy je QUONEX REAL odprodala ŽOS Nymburk. Přeprava lokomotiv a širokorozchodných podvozků do Nymburka byla uskutečněna 20. 6. 2001, pro soupravu byla z "žosky" vypravena kdysi domácí "kolbeňácká" 740.609. ŽOS Nymburk zajistila zprovoznění (současně provedla modernizaci) a předání lokomotiv novému majiteli. Poslední vyrobený "čmelák" s výrobním číslem 16726 a pořadovým 7459 opustil Nymburk koncem sprna roku 2001 a vydal se na dlouhou cestu do Estonska. Tím se uzavřela jedna dlouhá kapitola výroby lokomotiv ČKD.

      Poslední čtyři kusy lokomotiv řady D12E (výr. čísla 16935 až 16938) pro Vietnamské železnice již nebyly dokončeny. Stejně tak již nebude zcela splněn původní záměr rekonstrukce lokomotiv 735 na řadu 714 pro České dráhy. Poslední osmikusová série strojů 714.2, konkrétně 714.224 až 231 (výrobní čísla 16915 až 16922), byla po delší odstávce v areálu firmy přesunuta do
Kolona nedokončených strojů 714.227, 228, 231, 226
v ŽOS Nymburk (foto Jan Kopal 10.11.2002)
ŽOS Nymburk, kde jsou tyto stroje prozatím uskladněny. ŽOS Nymburk a firma QUONEX REAL jednají s Českými drahami o vyřízení všech náležitostí. V podstatě hotové stroje již jsou nebo teprve budou repasovány a po vyhotovení dokumentace budou předány odběrateli. Zajímavé jsou rovněž majetkové vztahy k lokomotivám, ale vcelku vystihují podstatu modernizace strojů řady 735 a tedy vztahy k jednotlivým celkům. Rámy a trakční motory patří Českým drahám, ostatní části (výzbroj, kapotáž atd.) jsou majetkem firmy QUONEX REAL, která je odkoupila od Ing. Monsporta, správce konkurzní podstaty ČKD Lokomotivka.

      Připravovaná upravená varianta těchto rekonstrukcí, tedy řada 714.3, byla z původního šestnáctikusového plánu zkrácena na třináct strojů, přičemž šanci vyjet někdy na trať mají v současnosti pouze první čtyři lokomotivy (714.301 až 304, výrobní čísla 16923 až 16926). I tak se ale původní záměr ztratil v nedohlednu, protože dohotovené stroje budou pravděpodobně odpovídat řadě 714.2. Podle posledních informací jsou hotové cca z 30%. Zbylých devět lokomotiv (plánováno 714.305 až 313, přidělená výrobní čísla 16939 až 16947) nebude dokončeno. Zůstaly jen holé rámy, které byly uskladněny v Praze-Libni na "Severním nádraží" (plánovaná čísla 714.305 až 310), resp. tedy v areálu ČKD, kde za tu dobu stihly již řádně zarůst stromy. Další rámy se nacházejí v České Třebové (tři kusy plánovány na 714.311 až 313, podle přečíslovacího seznamu ČKD jde o původní 735.251, 218 a 134). Vrak lokomotivy 735.251 se ovšem nachází v České Lípě a v České Třebové jsou odstaveny rámy lokomotiv 735.293 a 735.143 a dále trojice 735.186 (dle seznamu plánováno na 714.316), 735.178 (na 714.315) a 735.220 (na 714.318), ale ty již figurují v poslední skupině vůbec nepřevzatých a sešrotovaných lokomotiv 735 - České dráhy záměr jejich rekonstrukce stornovaly, plánovaná výrobní čísla 16948 až 16950 (pro poslední lokomotivy 714.317 a 714.318 už žádná nebyla ani předem přidělena) nebudou již použita. Ani tyto nesrovnalosti však nemění nic na tom, že k rekonstrukcím již nedojde a tato nepříliš důstojná událost se nakonec ztratí v propadlišti dějin.


Text Michal Kozuk, spolupráce a neoznačené foto Martin Šíla  

  • Prameny:
         [1] Železniční magazín 9/2001
© SPŽ