Vozidla s naklápěcí skříní v Evropě

Na výstavě Innotrans v roce 2004 firma Talgo předvedla svůj kocept uspořádání
podvozku, který byl použit také v konstrukci vlaků Talgo Pendular.
První úvahy a experimenty směřující k redukci odstředivých sil působící na cestující při průjezdu vlaku obloukem, se zrodily mimo evropský kontinent v Severní Americe. Již v roce 1938 firma Pullman postavila pro společnost Santa Fe Railway první experimentální vůz s naklápěcí skříní. Šlo o systém, který měl omezit účinky odstředivých sil, které cestující označovali termínem "mořská nemoc". Konstrukční principy naklápění tohoto vozu se později staly základem pasivních naklápěcích systémů. Do komerčního provozu se vozy s pasivním naklápěním dostaly až o dvacet let později. Opět za projektem stála firma Pullman (systém naklápění však už využíval patentu firmy TALGO), která v roce 1956 uvedla do provozu dvě soupravy pod názvem Train-X. Soupravy se však v provozním nasazení neosvědčily a po krátké době byly staženy kvůli špatným chodovým vlastnostem. Prvními sériově vyráběnými vlaky s naklápěcí skříní se staly japonské jednotky řady 381, které byly do pravidelného provozu nasazeny mezi městy Nagoya a Nagano od roku 1973.
V Evropě se výrobci a konstruktéři kolejových vozidel začli zabývat problematikou naklápění na konci šedesátých let. Podobně jako jejich kolegové v Americe začali hledat nové způsoby, jak zvýšit výkonnost stávajících dopravních systémů s co nejnižšími náklady na jejich provedení. Jako nejlepší cesta se ukázalo použití vozidel s naklápěcí skříní (tilting train, neigezug).
Základní myšlenkou tohoto řešení je zvýšení rychlosti při průjezdu vlakové soupravy obloukem. Zvětšíme-li rychlost v oblouku je třeba počítat s tím, že na cestující i na soupravu bude působit vyšší úhlové resp. příčné zrychlení, které je úměrné čtverci rychlosti a nepřímo úměrné poloměru projížděného oblouku. To znamená, že se zvýší odstředivá síla, kterou vnímají cestující jako sílu která je vytlačuje ze sedaček. Částečně je příčné zrychlení kompenzováno převýšením kolejnic v oblouku (u ČD max. 150 mm). Protože převýšení odpovídá jedné jediné rychlosti, zpravidla maximální je třeba pro projetí oblouku vyšší rychlostí naklopit skříň vozidla, tím se omezí velikost tzv. nevykompenzovaného příčného zrychlení. Podle použitého způsobu naklápění lze dosáhnout o 16 - 30% vyšší rychlosti při průjezdu vlaku obloukem.
 • naklápění samočinné (pasivní)
 • naklápění nucené (aktivní)
Při samočinném naklápění je osa naklápění skříně nad těžištěm (systém firmy TALGO), přičemž je tato osa pevně spojena s podvozky. K naklopení skříně při průjezdu obloukem dochází vlivem odstředivé síly. Výhodou tohoto řešení, je jeho poměrně jednoduchá konstrukce. Nevýhodou je při naklápění vychýlení spodní části vozové skříně do průjezdného průřezu, čímž se zmenšuje bezpečnost proti převržení v oblouku (proto je max. úhel naklápění u těchto systémů 4°).
U vozidel s aktivním naklápěním skříně je osa naklápění pod těžištěm skříně (systém firmy FIAT). Skříň vozidla se pak naklápí dovnitř pojížděného oblouku. K naklopení skříně je třeba zdroj energie, regulační a měřící zařízení (predikce úhlu naklopení). Tento systém umožňuje naklápění skříně o 8°. Systémy aktívního naklápění lze dle provedení konstrukce a pohonu rozdělit na tyto podskupiny:
 • hydraulický - naklápění provedeno hydraulickými válci (FIAT/Alstom, ABB)
 • elektromechanický - naklápění provádí servomotor+převodovka (ADtranz, SIG)
Experimentální vozidlo firmy FIAT Y0160 během zkušebních jízd koncem 60. let.
(repro FIAT Ferroviaria S. p. A.)
Evropskými průkopníky v oblasti konstrukce, výroby a provozování vlakových souprav s naklápěním byly španělské železnice (RENFE) respektive španělská firma TALGO (Tren - vlak, Articulado - kloubová konstrukce, Ligero - hliníková skříň, Goiechea - konstruktér soupravy, Oriol - finančník). Firma Talgo vznikla v roce 1936 a od začátku své existence se soustředila na aplikaci neobvyklých materiálů a konstrukčních řešení ve stavbě kolejových vozidel. Z hlediska materiálů, šlo zejména o využívání hliníku při stavbě skříně vozidel (snaha o minimalizaci hmotnosti vozidla), z hlediska konstrukce podvozku vozidel šlo zejména o jednonápravové uspořádání pojezdu (s jedním kolem), který byl situován mezi dva sousední vozy. Tyto charakteristické znaky se staly symbolem vlaků TALGO, které jsou vyráběny a provozovány jak v Evropě tak v Severní Americe dodnes. Čtvrtá generace vlakových souprav TALGO nazvaná TALGO Pendular byla první, v jejíž konstrukci byl použit pasivní systém naklápění. Španělské dráhy RENFE tyto nové 10-ti vozové soupravy nasadily od 15. července 1980 do pravidelného provozu mezi městy Madrid a Zaragoza. Druhým provozovatelem souprav Talgo Pendular v Evropě se staly německé dráhy, které v roce 1992 objednaly 112 vozů, které v roce 1997 doplnilo dalších 38 nových vozů (celkem DB AG pořídilo 150 vozů). Pravidelný provoz těchto souprav u DB byl zahájen v květnu 1994 na vozebních ramenech Berlín - Mnichov a Berlín - Bonn vrámci vlaků ICN. V roce 1999 byly vozy Talgo předány dceřinné společnosti DB AutoZug GmbH, která soupravy Talgo provozuje od GVD 2001/02 pod názvem "NachtZüg" v relacích Berlín Lichtenberg - Mnichov, Hamburg - Mnichov a Hamburg - Stuttgart. V roce 2002 se staly provozovatelem vlaků TALGO i kazašské železnice. O úspěšnosti koncepce a konstrukce souprav TALGO Pendular svědčí i to, že vznikly ještě další dvě generace těchto souprav. Vyvoj vlaků s pasívním naklápěcím systémem byl završen v letech 2001 - 2003, kdy firma TALGO dokončila vývoj a výrobu vlastní vysokorochlostní jednotky označené TALGO XXI. Dalším vývojovým stupněm realizovaným v letech 2004-2005 byla dodávka jednotek TALGO 250 (ř. S130 RENFE) resp. 350 (ř. S102 AVE).
Jinou cestou se vydaly italské železnice (FS) respektive firma Fiat Ferroviaria S. p. A. (dále FIAT), které odzačátku vyvíjely vlak s aktivním systémem naklápění. Výzkum a vývoj aktivního systému naklápění v Itálii započal koncem 60. let a v první fázi byl zakončen instalací simulátoru naklápění (sedačka s hydraulickým systémem naklápění) do motorového vozu Aln 668 FS. Další etapa vývoje vlaku s aktivním systémem naklápění byla zahájena v roce 1968. V následujících třech letech probíhala intenzivní měření a experimenty v oblasti konstrukce systému naklápění skříně (zejména konstrukce podvozku) a fyziologického vlivu naklápění na člověka. Celý vývoj byl zakončen v roce 1971 stavbou experimentálního vozidla označeného Y0160 s hydraulickým naklápěním skříně. Naklápěcí systém byl umístěn do sekundárního vypružení dvounáprovového podvozku vozidla, primárním čidlem pro uvedení naklápěcího systému v činnost byl gyroskop. Elektrický motorový vůz byl určen pro napájecí systém 3 kV DC s maximální rychlostí 250 km/h. S názvem vozu Y0160 se také poprvé objevilo označení Pendolino (kyvadlo). Úspěšné výsledky zkoušek vozu Y0160, byly základem k objednání prototypu jednotky s naklápěcí skříní italskými železnicemi FS. V roce 1973 postavila firma FIAT prototyp čtyřvozové elektrické jednotky nesoucí označení ETR 401. Do zkušebního provozu s cestujícími byla jednotka zařazena v roce 1975, kdy pod hlavičkou FS zajišťovala dopravu z Říma do Ancony později až do Rimini. V roce 1976 byla jednotka ETR 401 upravena pro experimentální činnost v oblasti výzkumu vozidel s aktivním naklápěním tzn., že interiér jednotky byl vybaven měřící a diagnostickou technikou. Výsledky zkoušek a experimentů byly na jednotce po té aplikovány v podobě nový komponentů např. trakční měnič, centrální řízení naklápění atd. V letech 1976 až 1983 prošla jednotka sérií zkoušek po celé Itálii. Část zkoušek proběhla i mimo Itálii, v rámci kterých byly demostrovány výhody naklápěcího systému a prezentován výrobek firmy FIAT (viz. tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 - zkoušky a prezentace ETR 401 mimo Itálii
 rok / měsíc  země / železnice   traťový úsek
 1987/06Německo / DBKoblenz - Saarbrücken, Karthaus - Dilllingen 
 1988/04Rakousko / ÖBBInnsbruck - Salzburg
 1988/04Německo / DBNürnberg - Hof
 1988/10Německo / DBStuttgart-Zürich
 1988/10Rakousko / ÖBBWien - Tarvisio
 1989/05Slovinsko / SŽLjubljana - Jesenice
 1989/10Československo / ČSD Pardubice - Přerov
 1990/09Německo / DBMannheim - Mainz
 1991/02Švýcarsko / SBB, BLS Bern - Luzern, Bern-Brig
Druhý prototyp ETR401 byl vyroben v roce 1976, na základě kontraktu podepsaného mezi firmamy RENFE, CAF a FIAT v roce 1972. Předmětem kontraktu byl společný postup při vývoji vozidla s aktivním naklápěním. U RENFE jednotka obdržela označení ř. 443.001 a v provozu byla známá také pod přezdívkou "Platanito" (banán), která byla odvozena od žlutého nátěru skříně jednotky. Hlavním rozdílem proti prvnímu prototypu je rozchod, španělský je určen pro široký 1668 mm jinak jsou oba shodné až na pouhým okem neviditelné rozdíly např. elektromagnetické kolejové brzdy, systém řízení naklápění, trakční motory, statický měnič pro ASFA (vlakový zabezpečovač). Do pravidelného provozu s cestujícími zasáhla jednotka od února 1976, kdy byla nasazena na vozebním rameni Madrid - Abacete. Na tomto výkonu jednotka setrvala do roku 1980, pak dva roky obsluhovala trať Madrid-Jaén. Od roku 1984 sloužila pro vedení turistických vlaků pro cestovní kanceláře. V roce 1987 se jednotka stala měřícím vozidlem pevných trakčních zařízení RENFE a při zkušební jízdě 6. 5. 1987 na trati Madrid-Alicante vytvořila rychlostní rekord španělský železnic o hodnotě 206 km/h. Na konci devadesátých let pak byla jednotka odstavena z provozu a v současné době stojí ostavená ve stanici Castejón. Prototypové jednotky tak završily vývoj 1. generace vlaků nesoucí jméno Pendolino. Druhou generací vlaků Pendolíno je označena sériová výroba 15 devítivozových jednotek pro FS, které italské dráhy převzaly v letech 1985-91. V roce 1992 následovala dodávka 20 dvouvozových motorových jednotek VT 610 pro DB. V polovině 90. let firma FIAT dodala druhou generaci vlaků s aktivním naklápěním pro FS ETR 460, pro CIS ETR 470 a pro VR S220.
Vývojem vlaku s aktivním naklápěním skříně se na začátku 80. let zabývaly také britské železnice (BR). Pod názvem APT (Advanced Passenger Train) vyvíjely jednotku s naklápěcí skříní pro rychlost 250 km/h, ale pro neustálé konstrukční a vývojové problémy byl projekt zastaven a nahradil jej projekt jednotky HST (High Speed Train).
Jednotka X2 zastavila žst. Lund
Druhou zemí v Evropě, která zavedla do pravidelného provozu jednotky s aktivním naklápěním bylo Švédsko. V srpnu 1986 švédské dráhy (SJ) u firmy ABB Traction objednaly 20 šestivozových souprav X-2. Samotné výrobě předcházely zkoušky systému naklápění, na experimentálním voze označeném X-15 (vložený vůz). Švédská jednotka je vybavená hydraulickým systémem naklápění, vlastní konstrukce ABB. Odlišná je i koncepce jednotky, která má na jednom čele hnací vůz a na druhém řídící vůz. Kromě systému naklápění jsou podvozky vybaveny i zařízením radiálního natáčení dvojkolí. Sériové jednotky byly dodávány od roku 1989 (viz. tabulka č.2).
Novou generaci vlaků s naklápěcí skříní představují jednotky s elektromechanickým naklápěním. Srdcem systému je elektrický servomotor s planetovou převodovkou (ADtranz, SIG) . Představitely této nové generace jsou např. jednotka ICT, VT 611 pro DB nebo ICN pro SBB/CFF. A také jednotky firmy FIAT, která dál zdokonaluje hydraulický systém (ETR 480 FS, IC 2000 RENFE, Pendoluso CP atd.).


Tabulka č. 2 - Vozidla s aktivním sytémem naklápění jezdící v Evropě
 vlastník  řada  souprav x vozů  výrobci:
el. část / mech. část
 termín
 dodání
 uspoř. hnacího vozidla  trakční
 systémy 
 systém naklápění  vmax [km/h]  jm. výkon [kW]  délka [m]  míst k sezení
 2./1. tř.
 m [t]  poznámka
 DB  411
 ICE-T
 32x 7
 27x 7
 Siemens / Bombardier, Alstom  1997-99
 2004-06
 (1A)'(A1)'  15 kV~  H  230  4000  184,4  309/63  368
 379
 
 415
 ICE-T
 11x5  Siemens / Bombardier, Alstom  1999-01  (1A)'(A1)'  15 kV~  H  230  3000  132,6  209/41  273  
 605
 ICE-TD
 20x4  Siemens / Bombardier  1999-01 2'Bo'+...  DE (AC/AC)  E  200  4x560  106,7  196  216  
 610  20x2  Siemens, AEG, ABB / FIAT, MAN, Duewag, MBB  1992-93  (1A)'(A1)'  DE (AC/AC)  H  160  2x485  51,75  120/16  95,35  
 611  50x2  ADtranz, MTU  1996-98  2'B'+B'2'  DH  E  160  2x540  51,75  125/23  116  
 612
 RegioSwinger
 192x2  ADtranz, Cummins  1997-98
 1998-00
 2'B'+B'2'  DH  E  160  2x559  51,75  122/24  108  
 CP  4000
 Penduloso
 10x6  Siemens / FIAT, Alstom  1998-01  (1A)'(A1)'  25 kV~  H  220  4000  158,9  239/75  325  6)
 RENFE  443
 Pendolino
 1x4  CAF, FIAT, Ansaldo  1976  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  180  1760  107,17  116/51  200  
 490
 Alaris
 10x3  FIAT, Alstom  1998  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  220  2040  81,19  111/49  152  
 SJ
 (LINX)
 X2  43x6  ABB, ADtranz  1989-98  Bo'Bo'  15 kV~  H  200  3260  139,3  -/-  344  7)
 X2NK  7x4  ABB, ASEA  2002-03  Bo'Bo'  15 kV~
 25 kV~
 H  210  3260  89,41  -/-  224  
 VR  Sm 3
 Pendolino
 2+8+8x6  Parizi, Elin/FIAT, Alstom  1994
 1997-01
 2004-06
 (1A)'(A1)'  25 kV~  H  220  4000  158,9  240/47  323  9)
 NSB  BM73A
 Signatur
 16x4  ADtranz  1997-98  Bo'Bo'  15 kV~  H  210  1950  27,9  148/56  215  
 BM73B
 Signatur
 6x4  Bombardier  2002  Bo'Bo'  15 kV~  H  210  1950  27,9  148/56  215  
 BM93
 Talent
 15x2  Bombardier  2000-02  B'2'B'  DH  H  140  2x298  19,1  90/-  41  
 ČD  680
 Pendolino
 7x7  Parizzi/FIAT, Alstom  2003-04  (1A)'(A1)'  3 kV=
 25 kV~
 15 kV~
 H  230  3920  185,1  333/228  385  5)
 SBB-CFF  RABDe 500
 ICN
 44x7  ADtranz/FIAT-SIG  1998-05  (1A)'(A1)'  15 kV~  E  200  5200  187,6  326/131  355  
 CIS  ETR 470
 Pendolino
 9x9  Parizzi/FIAT, SWP, Vevey  1996-97  (1A)'(A1)'  3 kV=
 15 kV~
 H  200  5880  236,6  325/156  455  11)
 ETR 610
 Pendolino
 15x7  Alstom  2007-09  (1A)'(A1)'  3 kV=
 15 kV~
 25 kV~
 H  250  5500  187,4  304/109  450  
 FS  ETR 401
 Pendolino
 1x4  FIAT Ferroviaria  1976  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  250  1800  105,9  171/-  173  
 ETR 450
 Pendolino
 15x9  Parizzi/FIAT  1988-91  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  250  5400  233,9  212/168  435  
 ETR 460
 Pendolino
 7x9  Parizzi/FIAT  1993-95  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  250  5880  236,6  341/137  433  
 ETR 463
 Pendolino
 3x9  Parizzi/FIAT  1996  (1A)'(A1)'  3 kV=
 1,5 kV=
 H  250  5880  236,6  338/136  433  
 ETR 470
 Pendolino
 1x3  Parizzi/FIAT  1996  (1A)'(A1)'  3 kV=
 15 kV~
 H  200  2000  81,1  -/-  433  
 ETR 480
 Pendolino
 15x9  Parizzi/FIAT  1997-98  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  250  5880  236,6  322/134  422  
 ETR 485
 Pendolino
 3x9  Parizzi/FIAT  2005  (1A)'(A1)'  3 kV=
 25 kV~
 H  250  5880  236,6  322/134  422  
 ETR 600
 Pendolino
 12x7  Alstom  2005-07  (1A)'(A1)'  3 kV=
 25 kV~
 H  250  5500  186,4  308/104  387  
 ATR 410
 Pendolino
 1x2  Parizzi/FIAT  1997  Bo'Bo'  DE (AC/AC)  H  160  4x265  55,2  108/-  96  
 SNCF  TGV P-01  1x10  GEC Alstom/FIAT  1998  Bo'Bo'  25 kV~
 1,5 kV=
 H  200  4300/2070  200  -/-  385  12)
 Virgin
 Trains
 390
 Pendolino
 53x9  Alstom/FIAT 2002-05  (1A)'(A1)'  25 kV~  E  225  5100  193,5  294/145  466  
 SŽ  310
 Pendolino
 3x3  Alstom/FIAT  2000  (1A)'(A1)'  3 kV=  H  200  1960  81,2  134/30  152  
 HŽ  7321
 RegioSwinger
 8x2  Bombardier,Cummins  2004  2'B'+B'2'  DH  E  160  2x559  51,75  114/24  108  

 • 4) 3 kusy dvousystémové 3 kVss/1,5 kVss pro provoz do Francie, na 1,5 kVss výkon 3920 kW, max. rychlost dvousystémových jednotek 200 km/h
 • 6) prvních šest vlaků nebylo dodáno podle dohody před zahájením výstavy EXPO'98 k 22.5.1998, ale až o dva měsíce později, a proto firma FIAT přistoupila na snížení ceny.
 • 7) v roce 1987 objednáno 20 ks 6-vozových souprav a také 2 hlavová vozidla, 2 řídící vozy a 4 vložené vozy
 • 8) objednávka zněla na 7 6-vozových souprav plus 28 vložených vozů pro doplnění 4-vozových souprav X 2.2
 • 9) provedení pro vnější teploty -40o až +35o
 • 10) předváděcí vozidlo FIAT
 • 12) na obloukovitých tratích max. 220 km/h, maximální úhel naklopení skříně 6,3o

Text a foto Richard Lužný

© SPŽ