Remote 98 na trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín

Úsek Kravaře ve Slezsku - Hlučín je součástí trati č. 317 Opava východ - Hlučín. Doprava na této trati byla až do 5. prosince 2000 řízena standardním způsobem dle předpisu ČD D2 se třemi stanicemi obsazenými výpravčím: Kravaře ve Slezsku, Dolní Benešov a Hlučín. Stávající grafikon vlakové dopravy byl konstruován (stejně jako již několik předchozích) tak, že docházelo ke křižování
Západní zhlaví dopravny Hlučín se samovratnou výhybkou č. 10
(foto Petr Štefek 2.1.2001).
osobních vlaků vždy v Kravařích ve Slezsku, což je výhodné zejména ve vazbě na odbočnou trať Kravaře - Chuchelná. V Hlučíně pouze některé vlaky objížděly a ráno zde došlo k setkání osobního a manipulačního vlaku. V Dolním Benešově původně křižoval dopolední (a jediný) pár manipulačních vlaků s vlaky osobními, ale i toto tradiční křižování bylo postupem času zrušeno. Je zřejmé, že tato trať byla zralá na zjednodušené řízení dopravy dle předpisu ČD D3, zejména s ohledem na výrazné mzdové úspory.
5. prosince 2000 tedy došlo k zavedení zjednodušeného řízení dopravy v úseku Kravaře ve Slezsku - Hlučín, v první fázi zde byla zřízena pouze jedna dopravna Hlučín. S třídením předstihem před začátkem GVD 2001/2002 byla 7. června 2001 aktivována také dopravna Dolní Benešov. Zřízení této dopravny bylo nutné v souvislosti s posílením dopolední osobní dopravy o jeden pár vlaků a s tím spojenou nutností křižování vlaků Mn 83822 a Os 13413 v Dolním Benešově. V GVD 2001/2002 tedy dochází v Dolním Benešově pouze k jednomu pravidelnému křižování denně. V delším časovém horizontu však lze očekávat postupné zvyšování počtu křižování v této dopravně v souvislosti se zvýšováním počtu osobních vlaků (zejména v návaznosti na rozvoj Ostravského dopravního integrovaného systému).
Tato "détrojka" začíná v km 15,029 u hrotu výhybky 1A v dopravně Hlučín a končí v km 0,500 (vjezdové návěstidlo LB do Kravař ve Slezsku). Tato trať se však od podobných úseků se zjednodušeným řízením dosti liší: je to zejména délkou dopravních kolejí v Hlučíně, kde kolej č. 1 měří 565 m a č. 2 457 m, podobně je tomu v Dolním Benešově, kde dopravní koleje mají délky 394 a 372 metrů. Je zde také poměrně vysoká traťová rychlost: 70 km/h, z toho důvodu je před dopravnou Hlučín nejen lichoběžníková tabulka (v km 13,279), ale i tabulka s křížem, umístěná na zábrzdnou vzdálenost 700 m (tj. v km 13,279).
Vzhledem k jednoduchým poměrům dirigující dispečer v Kravařích zpočátku nevedl Grafikon splněné vlakové dopravy ani Telefonní zápisník pro dirigovanou trať a veškeré údaje o jízdách vlaků a PMD zapisoval do dopravního deníku. Po aktivaci dopravny Dolní Benešov je však veden Telefonní zápisník pro dirigovanou trať. Na trati se obvykle vyskytuje pouze jeden vlak (osobní). Výjimkou jsou pouze pracovní dny, kdy v brzkých ranních hodinách dochází v Dolním Benešově k dělení vlaku 13400 (zadní část vlaku se jako Os 13441 vrací zpět do Hlučína) a v dopoledních hodinách se zde navíc vyskytuje manipulační vlak (stav platný v GVD 2001/2002). Ten kromě všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí v Hlučíně a Dolním Benešově obsluhuje tři vlečky: dvě v Hlučíně (ACA, Hospodářské družstvo) a jednu v Dolním Benešově (MSA), obrat nákladních vozů však není příliš silný. Kolejové rozvětvení je také v Kozmicích, zdejší manipulační kolej se však využívá pouze pro deponaci nákladních vozů (t. č. ve stadiu rozkladu).
Pro podporu řízení dopravy v tomto úseku byl zvolen systém Remote 98 (v provozu od 8.12.2000), pomocí kterého jsou ovládána, dohlížena a diagnostikována tato zařízení: přejezdová zabezpečovací zařízení, samovratné výhybky a záblesková světla, osvětlení a rozhlas v dopravnách a zastávkách, kontrola otevření dveří a prostorová čidla, kolejový dotyk, přejezdník (blíže k jednotlivým zařízením viz dále). Samotná centrála systému včetně obslužného pracoviště je umístěna v žst. Kravaře ve Slezsku. Zde je také pracoviště dirigujícího dispečera, který zároveň vykonává funkci výpravčího v této stanici a dirigujícího dispečera pro trať Kravaře ve Slezsku - Chuchelná.

Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ)

Do systému jsou zahrnuty 4 přejezdy vybavené světelným PZZ typu VÚD v kilometrech 2,331; 7,027; 8,130 a 10,127. Přejezd v km 0,823, který je společný s tratí do Chuchelné do systému zahrnut není. Všechny přejezdy se ovládají automaticky jízdou vlaku. Výjimkou je přejezd v km 8,130: ten se nachází v obvodu dopravny Dolní Benešov a ve směru od Kravař se ovládá automaticky jízdou vlaku. Ve směru od Hlučína lze přejezdu spustit těmito způsoby:
- ručně tlačítkem ve služební místnosti dopravny Dolní Benešov (např. vlakovou četou Mn vlaku)
- prostřednictvím počítače
- automaticky jedoucím vlakem - ovlivněním kolejového dotyku, je-li kolejový dotyk aktivní (viz dále).
Součtová hláska (foto AK signal 8.12.2000)
Tento přejezd je ve směru od Hlučína kryt přejezdníkem X-873 v km 8,730 s trvalou návěstí "Otevřený přejezd", bezprostředně před přejezdem je pak umístěn opakovací přejezdník OX-815 v km 8,148, který ukazuje návěst dle aktuálního stavu PZZ.
Na kolejové desce v žst. Kravaře ve Slezsku je zapojena součtová hláska stavu PZS, kde jsou vždy pro dvojici přejezdů červená a zelená indikační žárovka, zelená znamená bezporuchový a zároveň bezanulační stav obou přejezdů ve dvojici, červená poruchový nebo anulační stav alespoň jednoho přejezdu z dvojice.

Kolejový dotyk (KD)

Kolejový dotyk spouští po obsazení (ovlivnění) kolejovým vozidlem výstrahu na přejezdu v km 8,130 a to jen tehdy, je-li aktivní. KD se uvádí do aktivního stavu automaticky jízdou vlaku, a to průjezdem přes přejezd v km 10,127 ve směru od Hlučína. Po ovlivnění kolejovým vozidlem a jeho následném uvolnění přechází automaticky do základního (neaktivního) stavu. Jestliže při jízdě vlaku od Hlučína nemá dojít k vyvolání výstrahy na PZZ v km 8,130 (např. vlak nebo PMD končí jízdu v Dolním Benešově, nebo zde má delší pobyt), musí dispečer zrušit nebo zakázat prostřednictvím ovládacího počítače aktivaci kolejového dotyku. Pokud pominou důvody pro ponechání kolejového dotyku v nečinném stavu, uvede dispečer KD zpět do základního stavu. Pokud toto neprovede a vlak (PMD) pokračuje v jízdě do žst. Kravaře ve Slezsku, uvede se kolejový dotyk do základního stavu automaticky jízdou vlaku, a to průjezdem PZZ v km 7,027 ve směru do Kravař.

Samovratné výhybka a záblesková světla

V první fázi byla samovratnými výhybkami vybavena pouze dopravna Hlučín (výhybka č. 2sv a 10 sv). V později aktivované dopravně Dolní Benešov jsou zřízeny samovratné přestavníky na výhybkách 5sv a 1sv. Záblesková světla ZS2 a ZS10 v Hlučíně a ZS1 a ZS5 v Dolním Benešově indikují správnou základní polohu příslušné výhybky při jízdě kolejového vozidla proti hrotu. Zábleskové světlo svítí (dává návěst "Jízda zajištěna") tehdy, je-li dáván povel pro jeho rozsvícení a zároveň je výhybka v základní poloze (tj. v Hlučíně výhybka 10sv do přímého směru a výhybka 2sv do odbočky, v Dolním Benešově výhybka 5sv do přímého směru a výhybka 1sv do odbočky).
Zábleskové světlo ZS2 v Hlučíně se aktivuje automaticky po rozřezu výhybky, a to na dobu 3 minuty. Po této době zábleskové světlo zháší bez ohledu na stav přejezdu. Dispečer nemá možnost zábleskové světlo zapnout ani vypnout.
Zábleskové světlo ZS10 v Hlučíně může dispečer zapnout a vypnout povelem z ovládacího počítače. Kromě ruční obsluhy se ZS10 aktivuje automaticky, a to buďto rozřezem výhybky jízdou posunujícího dílu (po návratu výhybky do základní polohy svítí zábleskové světlo nepřetržitě 10 minut), nebo jízdou vlaku: rozsvítí se 3 minuty po průjezdu PZZ v km 10,127 ve směru do Hlučína a zhasne 15 minut po průjezdu. Dispečer může zábleskové světlo vypnout obsluhou počítače před uplynutím časového intervalu.
Záblesková světla ZS1 a ZS5 v Dolním Benešově se aktivují takto:
- při posunu automaticky po řezání dané výhybky
- při jízdě vlaků automaticky průjezdem PZZ v km 8,130, resp. km 10,127
- manuální obsluhou dispečerem
Při každém z těchto způsobů aktivace se zábleskové zháší automaticky po uplynutí 5 minut.

Ostatní zařízení

Z dalších zařízení funguje např. kontrola otevření dveří do výpravních budov a do reléových skříní přejezdů a prostorová čidla pohybu ve služebních místnostech. Dále je aktivováno dálkové ovládání osvětlení v dopravnách a zastávkách.
V souvislosti se zřízením dopravny Dolní Benešov byl ke stejnému datu aktivován také rozhlas v dopravnách Dolní Benešov a Hlučín a na zastávkách Kravaře-Kouty, Zábřeh u Hlučína a Kozmice. Ten má pro každý dopravní bod k dispozici osm různých hlášení (jsou různá pro každou dopravnu či zastávku). V základním stavu je zapnutý tzv. automatický provoz rozhlasu, kdy se základní hlášení rozhlasu ("Vlak z ... přijede na ... kolej") vyvolá automaticky jízdou vlaku přes určitý přejezd s nastaveným časovým zpožděním. Např. příjezd vlaku z Kravař do Hlučína je v zastávce Zábřeh u Hlučína automaticky ohlášen tři minuty po průjezdu vlaku přejezdem v km 2,331. Při jízdě jiných než osobních vlaků je třeba automatický provoz rozhlasu zrušit (zařízení samozřejmě nedokáže odlišit osobní vlaky od vlaků nákladních či PMD). Ostatní hlášení se používají při mimořádnostech a je třeba zadat povel k hlášení manuálně.

Text David Krásenský a Petr Štefek

  • Prameny:
    [1] Pokyny pro obsluhu JOP Kravaře (v platném znění), AK signal Brno 2000
    [2] Prováděcí nařízení k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Hlučín - Kravaře ve Slezsku, ČD-OPŘ Ostrava 2000

© SPŽ