Remote 98

Elektronický systém pro dálkové ovládání a diagnostiku zabezpečovacích zařízení drah a vleček

Remote 98 je elektronický systém určený pro komplexní řešení provozu uceleného úseku trati. Lze jej použít jako dispečerský systém na tratích všech kategorií a jako diagnostický systém libovolné zabezpečovací techniky. Remote 98 byl speciálně vyvinut pro ovládání prakticky všech typů stávající zabezpečovací
Pracoviště dispečera v Blatně u Jesenice -
vpravo je patrný řídící přístroj blatenské elektromechaniky
techniky s cílem vybudování dispečersky řízených tratí za minimálních nákladů (návratnost investic 6 - 18 měsíců) při zachování plné bezpečnosti a vysokého komfortu obsluhy.
Základem systému Remote 98 je síť přenosových zařízení a řídící počítačový systém. Přenosové zařízení se chová jako distribuovaný systém s rozprostřenou inteligencí (tj. s inteligencí umístěnou přímo ve výkonných prvcích sítě namísto v jednom řídicím centru). Prvky sítě tvoří malé technologické počítače (procesní stanice), které jsou umístěny přímo v technologii - reléovém sálu, přejezdu, skříni autobloku a jedna centrální stanice. Procesní stanice komunikují s řídící centrálou speciálním, vysoce zabezpečeným protokolem. Pro signály a povely mající přímý vliv na bezpečnost provozu se navíc používá nezávislá dvojice kanálů s komparací v několika úrovních. Na tuto strukturu navazuje počítačová síť řídicího pracoviště, která je tvořena značkovými počítači třídy Pentium a Pentium Pro, které pracují pod operačním systémem Windows NT. Centrální stanice soustřeďuje informace ze všech procesních stanic a předává je ke zpracování do řídícího počítačového systému. Řidící počítač je hardwarově rozdělen na dva nezávislé kanály, přičemž prezentace výsledků na monitoru se periodicky přepíná z jednoho a druhého kanálu. Způsob obsluhy a zobrazování vyhovuje Základním technickým podmínkám pro Jednotné obslužné pracoviště Českých drah.
Maximální kapacita systému je omezena pouze výkonností použité vypočetní techniky, kapacitou přenosových kanálů a počtem subsystémů. Běžně lze dosáhnout kapacity 100 výhybek (při dálkovém ovládání) nebo 2048 signálů (při diagnostice) na subsystém. Typické použití předpokládá umístění procesních stanic v jednotlivých místech zabezpečovací technologie a centrální stanice společně s řídícím počítačem v centrále dálkového ovládání. Servisní centrum a případná další kontrolní centra lze umístit podle potřeby uživatele.
Zobrazení JOP na obrazovce dispečera v Bečově nad Teplou
K systému Remote 98 lze připojit reléová stavědla AŽD 71, TEST všech typů s elektromotorickými přestavníky, Locale 98 (výrobce AK signal), přejezdová zabezpečovací zařízení AŽD 71, AŽD s počítači náprav (výrobce AK signal), VÚD, SSSR, bez kolejových obvodů dálkově spouštěné, traťové zabezpečovací zařízení UAB a centralizovaný autoblok, osvětlení dopraven, ohřev výměn (výrobce AK signal), ovládání trakčních napájecích zařízení, ovládání (startování) záložních dieselagregátů, bezpečnostní systémy proti vniknutí nepovolaných osob, informační zařízení pro cestující (výrobce Starmon), univerzální hlásič zpráv UH-O2 (výrobce AK signal), zařízení pro měření napětí (tlaku) v kolejích, indikátory horkoběžnosti, vyhodnocovací zařízení splněného grafikonu vlakové dopravy (výrobce Oltis) a mnoho dalších, elektricky o vládaných, zařízení.
 
Jako diagnostický systém Remote 98 zpracovává tyto signály:
 signály informující o stavu jednotlivých prvků nebo funkčních celků zabezpečovacího zařízení (stav relé nataženo/odpadeno, volnost/obsazení kolejového obvodu, pohotovostní/nouzový/poruchový stav zařízení apod.)
 analýza časově proměnných signálů (např. kmitač výstrahy přejezdového zařízení kmitá pomalu/rychle/v toleranci, poměr periody kmitu a doby svícení žárovky malý/velký/v toleranci)
 měření a analýza analogových signálů (napětí, izolační stav, teplota apod., dohled nad dodržením povolené tolerance sledované veličiny)
 data z dohledových skupin zařízení jiných výrobců (diagnostika UAB Starmon, staniční zab. zař. AŽD)
 
Procesní stanice TESID v přejezdu
Na centrálním počítačovém pracovišti diagnostiky jsou přicházející signály zpracovány ve formě přehledného grafického zobrazení sledovaného zařízení na monitoru počítače s možností detailního zobrazení dílčích informací v diagnostických oknech. Automaticky je vytvářena databáze dat přicházejících do řídícího pracoviště s možností dalšího zpracování (zpětná spojitá animace probíhajících dějů na monitoru, výpis (tisk) vybraných dat ve formě měřícího protokolu, srovnání časových průběhů jednotlivých signálů pomocí speciálního podprogramu s textovým nebo grafickým výstupem). Celý systém je časově synchronizován přijímači časového normálu, jednotlivé procesní stanice jsou vybaveny vlastní pamětí s nezávislým napájením pro možnost analýzy dat při mimořádnostech v provozu.
Systém Remote 98 lze nasadit jako dispečerský systém řízení tratě, dálkové ovládání osamoceného zabezpečovacího zařízení ze sousední dopravny, zařízení pro přenos kontrol přejezdových zařízení na trati i jako diagnostický systém zabezpečovacích zařízení. Remote 98 je optimalizován pro použití v železniční dopravě, je však stejně tak použitelný pro jiné účely se zvýšenými nároky na bezpečnost - plynárenství, energetika, teplárenství apod.

Text Petr Štefek, foto AK signal

  • Prameny:
    [1] Sajbrt, Jiří: Remote 98, In: Železniční magazín 8/1998
    [2] Sajbrt, Jiří: Remote 98 a Remote 96 - elektronický systém pro dálkové ovládání a diagnostiku zabezpečovacích zařízení, In: Nová železniční technika 1/1999
    [3] materiály výrobce
© SPŽ