Staniční zabezpečovací zařízení SZZ-ETBV oblasti rozvoje staničních zabezpečovacích zařízení se u nás vycházelo z techniky převzaté ze SSSR na bázi klasických zabezpečovacích relé. Postupným zdokonalováním a přizpůsobováním těchto zařízení podmínkám provozu u ČSD došlo k vytvoření jednotného staničního zabezpečovacího zařízení typu AŽD 71. Bylo také vyvinuto nové návěstidlo, třífázový elektromotorický přestavník, zavedeno ovládání číslicovou volbou a postupně začaly do reléového zařízení pronikat elektronické prvky.
Spojení kladů reléových stavědel (bezpečnost a spolehlivost) s komfortem a rozsáhlými komunikačními schopnostmi počítačového ovládání bylo u nás poprvé využito v roce 1991, kdy bylo do ověřovacího provozu v žst. Dřísy uvedeno zařízení AŽD 88. Koncepce tohoto zařízení však byla poplatná době, kdy vznikalo (tedy druhé polovině 80. let), což se projevilo ve volbě použitých prvků počítačové i reléové části.
Od roku 1992 pak na základě zkušeností z Dřís probíhal vývoj stavědla SZZ-ET. První takovéto zařízení ve spolehlivé variantě (SZZ-ETS) je v provozu ve stanici Úvaly. Vývoj však pokračoval dále, aby vyústil v typ s bezpečným počítačovým zobrazováním a povelováním, který je od roku 1996 nasazen v žst. Poříčany a dnes je již poměrně rozšířený, a to zejména ve stanicích na I. tranzitním koridoru ČD.

Základní údaje

SZZ-ETB je staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, které umožňuje zabezpečit kolejiště prakticky libovolného rozsahu a neomezuje rychlost jízdy vlaků. SZZ-ETB je poloelektronické stavědlo, jehož vnitřní zařízení má část počítačovou a reléovou. Počítačová část je bezpečná a zajišťuje komunikaci s obsluhou, komunikaci s nadřízenými počítačovými systémy a některé vlastní logické funkce. SZZ-ETB umožňuje ovládání z více pracovišť, která mohou být rovnocenná nebo vzájemně podřízená. Z každého pracoviště SZZ-ETB je umožněno řízení omezeného počtu dalších dopraven vybavených vlastním SZZ-ETB. Toto zařízení lze začlenit do libovolného jiného počítačového systému (dispečerské řízení, přenos čísla vlaku atd.), lze jej také zapojit do systému dálkového ovládání DOZ AŽD.
Obslužné pracoviště -
- monitor s
reliéfem kolejiště
(foto AŽD)

Obslužná pracoviště

Obslužná pracoviště SZZ-ETB jsou vybavena ovládáním, které odpovídá základním technickým požadavkům na jednotné obslužné pracoviště ČD. K ovládání všech činností stavědla (tedy včetně nouzových funkcí) se používá pouze trackball a klávesnice, nezřizují se žádná ovládací tlačítka. Zobrazování probíhá až na pěti barevných monitorech (podle rozsahu kolejiště) a na jednom doplňkovém textovém monitoru. Pro identifikaci obsluhy je každé pracoviště vybaveno čtečkou osobní identifikační karty (PIK), tak je obsluha umožněna pouze pracovníkům s příslušným oprávněním. Obslužné pracoviště je vystavěno kolem zadávacího počítače (kategorie alespoň PC 486).

Počítačová část
Skříň technologických počítačů
a pracoviště návěstního mistra
(foto AŽD)

Bezpečné počítačové jádro stavědla je tvořeno místní sítí LAN čtyř technologických počítačů a jednoho počítače pro údržbu, které jsou vybaveny speciální softwarem vyvinutým firmou AŽD. Do této sítě se zapojují zadávací počítače jednotlivých obslužných pracovišť. Toto počítačové jádro řídí činnost dvou větví prováděcích počítačů, které se sdružují po dvojicích do bezpečných prováděcích počítačových uzlů, jež jsou dále vybaveny jednotkami bezpečných a spolehlivých výstupů a bezpečných vstupů. Tyto vstupy a výstupy tvoří rozhraní mezi počítačovou a reléovou částí stavědla. Počítačové uzly jsou po hardwarové i softwarové stránce produktem firmy AŽD Praha.

Reléová část

Reléová část obsahuje logické obvody, které jsou sestaveny geograficky podle tvaru kolejiště a zajišťují činnost stavědla při normálních provozních stavech. Dále reléová část obsahuje rozhraní k jednotlivým zařízením v kolejišti. Tato rozhraní mohou být řízena logickými reléovými obvody nebo přímo bezpečnou počítačovou částí.

Venkovní zařízení

Ve stavědlech SZZ-ETB lze využít jakákoli venkovní zařízení zavedená u ČD. Přednostně se počítá se světelnými návěstidly AŽD70, s přestavníky EP600, s kolejovými obvody KO4300 (275 Hz) a s dalšími zavedenými prvky.

Údržba a diagnostika

Počítačová část stavědla je prakticky bezúdržbová, reléová část, napájení a venkovní prvky v kolejišti vyžadují údržbu dle příslušných předpisů ČD. Práci údržby pak usnadňuje instalovaná diagnostika, která se skládá z diagnostiky systému a měřící diagnostiky. Diagnostika systému je nedílnou součástí SZZ-ETB a skládá se ze sledovacího počítače údržby s periferiemi, zapojeného do počítačové sítě stavědla a z paměťových médií, jež jsou umístěna v jednotlivých PC. Tato diagnostika je využívána hlavně údržbou pro snadnější vyhledávání poruch. Data z paměťových médií pak lze využít pro rozbor dopravní situace (při nehodách apod.). Měřicí diagnostika patří k nadstandardní výbavě SZZ-ETB. Umožňuje měření hodnot izolačních stavů, napětí a fázových posunů v napájecím rozvaděči a na kolejových obvodech. Tvořena je sítí měřících ústředen umístěných na stojanech zabezpečovacího zařízení a připojených k diagnostickému počítači.

Podle materiálů výrobce zpracoval Petr Štefek

© SPŽ