Lokomotiva 350.016 projíľdí po nesprávné koleji dnes jiľ přeloľeným
úsekem trati odb. Parník - Dlouhá Třebová s EC 278 Smetana (30.5.2003).

Lokomotivy řady 350
v GVD 2003/04

Českým drahám byly prozatím předány dvě (stav v únoru 2004 - pozn. aut.) z celkového počtu sedmi souprav vysokorychlostních naklapěcích jednotek řady 680, známějąích pod názvem "Pendolino". Ostatní jednotky by měly být dodány do konce srpna letoąního roku. Tyto jednotky by měly být nasazeny na zvláątní vlaky v úseku Praha - Břeclav v rámci zkuąebního provozu s cestujícími, ale jiľ v průběhu daląího grafikonu (2004/2005) by měly zasáhnout do mezinárodní vozby v relaci Berlín - Vídeň. Slovenské lokomotivy řady 350 jim tak budou nuceny částečně přepustit své místo na tranzitních koridorech ČD.
To je v kostce nejbliľąí budoucnost elitních lokomotiv RD Bratislava, ale vra»me se k současnému provozu expresů křiľujících Evropu a lokomotivám podílejících se na jejich vozbě. V minulosti byly lokomotivy řady 350 úzce spjaty se jmény Smetana, Vindobona, Hungaria atd., dnes uľ to vąak není pravda. Díky aktivitě německých ľeleznic (DB) byla vlakům směřujícím z/do Německa zruąena tradiční zaľitá jména. Ze slavných expresů "Vindobona" či "Hungaria" se tak rázem staly pouze "obyčejné" vlaky. Daląí změnou v nabídce EC vlaků je zruąení spojení mezi Prahou a Budapeątí párem EC 76/77 "Comenius".
Od 14. prosince 2003 vystavuje RD Bratislava 12 strojů řady 350 ve dvou turnusových skupinách. Dvě lokomotivy z TS 303, mezi které jiľ neodmyslitelně patří druhý prototyp 350.002, obsluhují IC a R vlaky na rameni Bratislava - Koąice. Daląích deset strojů v TS 301 je převáľně určeno pro vozbu vlaků vyąąí kategorie v České republice, ale i zde je patrný nárůst vozby na slovenském území, nebo» bratislavské "gorily" jsou nasazeny na rychlík 725 z Bratislavy do Leopoldova a dále do ®iliny na R 336 (zpět na R 337/724).
Nově rekonstruovaná lokomotiva 350.015 jede v km 127,7 mezi
zastávkou Vojkovice nad Svratkou a ľst. Hruąovany u Brna
v čele bílé soupravy EC 173 Vindobona (foto Petr Nohel 5.9.2003)
Změny v provozu této elitní bratislavské řady na českém území spočívají pouze v menąích úpravách. "Gorily" jiľ nejezdí mezi Prahou a Bohumínem, zato jim přibyl výkon přes Českomoravskou vrchovinu. Kromě tradičních vlaků R 374/375 Pannonia převzaly vozbu R 670/671 Vysočina, takľe je opět moľné po ąesti letech spatřit stroj řady 350 v denních hodinách na své "domovské" trati přes Vysočinu. Daląí nárůst výkonů spočívá v ovládnutí obou EC vlaků na druhém tranzitním koridoru z Petrovic u Karviné do Břeclavi.
Příznivci ľeleznice a zejména fanouąky těchto posledních elegantních elektrických lokomotiv je "ostře sledován" postup jejich rekonstrukcí. V loňském roce proąly omlazovací kúrou v ®OS Vrútky tři stroje - 350.011, 015 a 018 - a poté se přístavba lokomotiv do dílen zastavila. Jenľe jiľ v lednu tohoto roku byla na rekonstrukci odeslána lokomotiva 350.007. Posledním strojem v původním provedení tak zůstává 350.005, ale vzhledem ke svému technickému stavu a kilometrickému proběhu můľeme očekávat brzký odjezd i tohoto posledního modro-krémového stroje do Vrútek. Pak bohuľel nastane konec původního vzhledu lokomotiv ř. 350 z plzeňské ©kodovky, jak je známe z továrních fotografií.
Jisté je, ľe lokomotivy řady 350 si zaslouľí uznání za odvedenou práci v mezinárodní vozbě vlaků kategorie EC rychlostí aľ 160 km/h. Bez této neocenitelné pomoci by se Česká republika a potaľmo ČD dostaly do izolace vyspělejąích ľeleznic. Lokomotivy ř. 350 vyrobené ©kodou Plzeň v roce 1973 (prototyp) sice nepatří do starého ľeleza, ale pokud ČD chtějí obstát na evropském ľelezničním trhu, musí co nejdříve provést nákup nových moderních strojů. V době, kdy se evropské ľeleznice DB, MÁV, ÖBB, ale i soukromí dopravci, vybavují lokomotivami typu "Taurus" apod., můľe park moderních hnacích vozidel ČD roząířit pouze lokomotiva v tzv. vícesystémovém provedení s architekturou elektrické výzbroje nové generace (asynchronní trakční motory, měniče na bázi IGBT prvků atd.). Je potěąující, ľe tato myąlenka se pomalu stává realitou, o čemľ svědčí soutěľ, kterou ČD vypsaly na sklonku roku 2003. Takľe v roce 2006 by se mělo na naąich kolejích objevit 20 nových lokomotiv Českých drah, které jistě budou plnohodnotnými nástupci lokomotiv řady 350.

Text a neoznačené foto Pavel Větříąek


Oběhy lokomotiv ZSSK řady 350 RD Bratislava hlavné

TS 301 (10 x 350)
1. den
EC 104Břeclav 7:58 - Petrovice u Karviné 10:10
EC 131Petrovice u Karviné 11:25 - Rajka /MÁV/ 15:31
R 374Rajka /MÁV/ 22:20 - Praha hl.n. 5:33
2. den
EC 79Praha hl.n. 8:26 - Budapest Nyugati 15:11
3. den
EC 170Budapest Nyugati 10:25 - Praha Holeąovice 17:05
R 671Praha hl.n. 18:33 - Brno hl.n. 22:09
4. den
R 670Brno hl.n. 5:20 - Praha Holeąovice 8:48
EC 279Praha Holeąovice 10:29 - Břeclav 13:49
EC 278Břeclav 15:44 - Praha Holeąovice 19:05
R 375Praha hl.n. 23:34 - Bratislava hl.st. 5:05
5. den
IC 405Bratislava hl.st. 9:45 - Koąice 14:35
Ex 500Koąice 17:45 - Bratislava hl.st. 22:37
6. den
EC 132Bratislava hl.st. 5:48 - Praha hl.n. 10:08
EC 171Praha Holeąovice 12:29 - Budapest Nyugati 19:10
7. den
EC 78Budapest Nyugati 6:25 - Praha Holeąovice 13:05
EC 173Praha Holeąovice 14:29 - Břeclav 17:49
EC 74Břeclav 19:44 - Praha hl.n. 23:10
8. den
EC 75Praha hl.n. 6:26 - Břeclav 9:49
EC 172Břeclav 11:44 - Praha Holeąovice 15:05
EC 133Praha hl.n. 16:26 - Bratislava hl.st. 20:47
9. den
Ex 501Bratislava hl.st. 5:45 - Koąice 10:37
IC 404Koąice 13:45 - Bratislava hl.st. 18:37
R 725Bratislava hl.st. 19:50 - Leopoldov 20:40
R 336Leopoldov 21:05 - ®ilina 22:56
10. den
R 337®ilina 4:31 - Leopoldov 9:17
R 724Leopoldov 6:28 - Bratislava hl.st. 7:20
R 943Bratislava hl.st. 11:58 - Rajka /MÁV/ 12:40
EC 130Rajka /MÁV/ 14:03 - Petrovice u Karviné 18:10
EC 105Petrovice u Karviné 18:35 - Břeclav 20:39
TS 303 (2 x 350)
1. den
IC 402Koąice 5:45 - Bratislava hl.st. 10:37
R 609Bratislava hl.st. 13:50 - Koąice 19:50
2. den
R 604Koąice 8:20 - Bratislava hl.st. 14:20
IC 403Bratislava hl.st. 17:45 - Koąice 22:35

Lokomotiva 350.012 čeká ve stanici Pardubice hl. n. na odjezd
vlaku R 201 Silesia do Varąavy (13.10.2003).

Poslední modro-krémová "gorila" 350.005 jako lokomotivní
vlak nedaleko zastávky Dolní Lutyně (26.2.2003)
© SP®