Literatura:

 • [1] Technická práce ve Východních Čechách (pamětní spis ke IV. sjezdu Spolku čsl. inženýrů), Hradec Králové, červen 1924
 • [2] Pplk. Ing. Ed. Hammerschmied, článek "Železniční pluk", Technická kultura Pardubicka
        (sborník k XI.sjezdu Spolku čsl. inženýrů), Pardubice, 1931
 • [3] Důst. sbor žel. pluku, Železniční pluk 1918 - 1931 (sborník sjezdu příslušníků žel. pluku), Pardubice, květen 1931
 • [4] Fr. K. Potěšil, B. Korbel, Al. Hajn, Pardubice (průvodce), Pardubice, kolem roku 1926
 • [5] Ing. L. Podivín, Po stopě zaniklých vojenských drážek v Pardubicích (seriál článků),
        Zprávy klubu přátel Pardubicka, čísla 1/2 - 11/12, ročník 1991
 • [6] Ing. L. Podivín, článek "Z historie vojenských polních drah v Pardubicích", 150 let železnice Olomouc - Pardubice - Praha
        (sborník VČM v Pardubicích), 1995
 • [7] Katalogy a reklamní letáky různých výrobců lokomotiv
 • [8] Kroniky a archívy soukromých osob
 • [9] Mapy Pardubic a okolí různých účelů a měřítek
 • [10] Pamětníci (zejména K. Douděra, p. Dušek, Ing. S. Hendrych, V. Chaloupka, J. Jelen, M. Klimpl, p. Křemen, W. Matyáš,
         M. Mejzlík, J. Náhlík, L. Šilinger, F. Žemlička a další)
Zásadní údaje k historii VPD (seznamy a výkresy lokomotiv a vozů, projekty některých tratí a staveb, část fotografií, dobové dokumenty apod.) poskytl pan Zdeněk Hrdina z Prahy. Je třeba jej proto považovat minimálně za spoluautora této práce.

Zvláštní poděkování patří dnes již zesnulému panu Ing. Stanislavu Hendrychovi z Týniště nad Orlicí za poskytnutí mnoha cenných rad včetně fragmentů z pozůstalosti bývalých příslušníků pluku p. Požára a Ulvra, panu Jaroslavu Jelenovi z Chrudimi, bývalému příslušníkovi pluku, za zapůjčení fotografického alba, panu Zdeňku Nethovi z Pardubic za poskytnutí materiálů z pozůstalosti jeho otce, bývalého příslušníka pluku, a nakonec i panu Ing. Karlu Zeithammerovi z Prahy za poukázání na některé chyby, kterých jsem se dopustil ve svých prvních článcích ve Zprávách klubu přátel Pardubicka na počátku 90.let.

© SPŽ