Modernizovaná „patra“ s řídicím vozem v provozu na vlakových linkách v Praze
V pátek 2. prosince 2016 se uskutečnila na trati mezi železničními stanicemi Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Libeň pro ROPID prezentační jízda modernizované vratné vlakové soupravy, určené jako kapacitní náhrada za dožívající jednotky řady 451/452. Následně byla nasazena na pravidelné osobní vlaky Praha-Libeň - Roztoky u Prahy z důvodu zácviku strojvedoucích. Složena je z řídicího vozu řady 80-30 3, čtyř patrových vozů BDmteeo296 a lokomotivy řady 163, komunikující přes WTB linku. Od nového GVD, vstupujícího v platnost 11. 12. 2016, je počítáno v pracovní dny s nasazováním dvou těchto vratných souprav na osobních vlacích mezi Prahou a Berounem, o víkendech nahradí lokomotivu řady 163 modernizovaný stroj řady 754 a soupravy vyjedou údolím řeky Sázavy na trať Praha - Čerčany. Dieselová lokomotiva poveze v obou směrech vlaky jako tažené, řídicí vůz bude v tomto případě plnit funkci běžného osobního vozu. Na lokomotivu řady 754 bude přenášena signalizace zastávky na znamení. Nasazení těchto vratných souprav na jiných koridorových tratích v okolí Prahy brání maximální rychlost patrových vozů 100 km/h.
Ve výběrovém řízení na modernizaci 12 pražských vozů Bmto292 zvítězila v lednu 2016 firma Pars nova Šumperk, která vyhrála i následnou soutěž na přestavbu tří řídicích vozů řady 80-30. Patrové vozy mají nové otevírání dveří, vozový informační systém, modernizované vakuové WC a renovovaný interiér včetně nového potahu sedadel s doplněnými zásuvkami 230 V a USB v jejich blízkosti. Naopak nebyla instalována klimatizace, která by eliminovala nepříjemné vedro hlavně v horním patře vozů za horkých slunečných dnů. U řídicích vozů došlo především k rozdělení interiéru na velkoprostorový oddíl druhé třídy a nově vytvořený velkoprostorový oddíl první třídy. Přistavené vozy 80-30 001 - 003 byly poté přeznačeny na 80-30 301 - 303.
Již v průběhu listopadu započaly nejprve zkoušky komunikace a později i jízdní zkoušky dvou dodaných patrových vozů a zapůjčeného řídicího vozu z PJ Děčín (řídicí vozy s první třídou nebyly v té době ještě k dispozici) s lokomotivou řady 163. Až koncem listopadu byl odeslán ze Šumperku do Prahy i první přestavěný řídicí vůz 80-30 301. Zároveň byly z DKV Česká Třebová do DKV Praha redislokovány lokomotivy řady 163 s WTB komunikací (zatím stroje 163.066 a 068, celkem jsou potřeba i se zálohou 4 lokomotivy), DKV Česká Třebová místo nich získá 4 lokomotivy řady 362 s WTB komunikací z DKV Brno (362.070, 080 již byly předány, doplní je 362.082 a 087). Turnusovány budou dvě šestivozové soupravy (5 patrových vozů a řídicí vůz, s lokomotivami řady 163 nebo 754), třetí souprava složená z dvou patrových vozů, řídicího vozu a lokomotivy řady 163 by měla tvořit pohotovostní zálohu v Praze pro případ mimořádností.
Fotografie pořízená v žst. Praha-Holešovice zachycuje 2. 12. 2016 vlak Os 12126 Praha-Libeň - Roztoky u Prahy, mimořádně v čele s řídicím vozem 80-30 301, čtyřmi vloženými patrovými vozy a sunutý lokomotivou 163.068.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný

Druhá lokomotiva řady 723.7 pro Třinecké železárny
V listopadu 2016 vyjela z bran jihlavského závodu CZ LOKO třetí rekonstruovaná lokomotiva řady 723.7. Stroj 723.703 si objednaly Třinecké železárny, které již od loňska vlastní i první vyrobenou lokomotivu (viz Lokomotiva 723.701 pro Třinecké železárny). Druhá v pořadí - 723.702 - je nasazována na vlečce ropné rafinérie v srbském Pančevu (viz Lokomotiva 723.702 pro srbského zákazníka NIS). U výrobce jsou zatím všechny vyrobené lokomotivy této řady zařazeny pod obchodní označení EffiShunter 500 (číslem je vyjádřen přibližně výkon spalovacího motoru), připravována je ale i varianta EffiShunter 700 s motorem Caterpillar C 27.
723.703 je stejně jako obě předchozí vybavena spalovacím motorem Caterpillar C18 o jmenovitém výkonu 522 kW a trakčním a pomocným alternátorem Siemens, přenos výkonu na čtyři hnané nápravy je elektrický střídavě stejnosměrný. Elektricky hnané jsou i pomocné pohony lokomotivy. Dále je lokomotiva vybavena dvojčlenným řízením, předehřevem spalovacího motoru a systémem mazání okolků plastickým mazivem. Maximální rychlost vozidla je 80 km/h, celková hmotnost 72 t, hmotnost na nápravu 18 t. Stejně jako u 723.701 je i u tohoto stroje provedeno uložení hlavního rámu na podvozcích pomocí plochých toren z důvodu projíždění oblouky malých poloměrů, zatímco stroj 723.702 má toto uložení provedeno standardně pomocí pryžokovových sloupků. Oproti 723.701 je druhý stroj pro Třinecké železárny vybaven klimatizací kabiny strojvedoucího.
Příjezd 723.703 ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do železniční stanice Havlíčkův Brod, odkud bude dále po úvrati pokračovat do Jihlavy, dokumentuje fotografie z 11. 11. 2016. O pět dní později vyrazila lokomotiva z místa výroby ke svému majiteli.
Text a foto Daniel Brabenec

Diagnostická jednotka nedestruktivní diagnostiky tratí SŽDC
SŽDC v poslední době investuje nemálo prostředků do obnovy svých speciálních vozidel. Po nákupu strojů pro údržbu a opravy drážní infrastruktury se do popředí dostává i otázka měřicích a diagnostických vozidel. V současné době tuto kategorii zastupuje nová jednotka pro nedestruktivní diagnostiku tratí, která následuje po malé měřicí drezíně MMD.1 (viz Rekonstruovaná měřicí drezína MMD.1 SŽDC), určené především pro práci na kolejích v železničních stanicích.
V roce 2014 SŽDC vyhlásila výběrové řízení na dodání třívozové diagnostické jednotky nedestruktivního měření tratí (DJ NDT), složené z hnacího motorového vozu, měřicího vloženého vozu a vozu řídicího. Vítězem výběrového řízení se stala v březnu 2015 firma NDCon LOGIC s výslednou cenou zakázky necelých 148 mil. Kč, samotnou realizaci přestavby vozidel uskutečnila jako subdodavatel společnost CZ LOKO, dodávku měřicí techniky zajistila jako druhý subdodavatel společnost MÁV Központi Felépítményvizsgáló. SŽDC dodala pro přestavbu dva své stávající měřicí vozy, vhodné hnací vozidlo pro jednotku zajišťoval vítěz výběrového řízení.
Z důvodu zaplnění vlastních výrobních prostor si společnost CZ LOKO pronajala pro rekonstrukci vozidel jednotky halu v DKV Česká Třebová. Hnací vůz DJ NDT vznikl přestavbou motorového vozu 850.006. Stejně jako na řídicí vůz bylo i na hnací vůz dosazeno nové čelo obdobného provedení jako na MVTV 2.2. Místo druhého čela byl vytvořen mezivozový přechod do vloženého vozu. Původní spalovací motor byl nahrazen novým Caterpillar C27 o výkonu 655 kW, hydrodynamický přenos výkonu pomocí stávající převodovky zůstal zachován. V interiéru vznikla dvě spací kupé, konferenční místnost a sociální zázemí pro osádku jednotky. Vložený měřicí i řídicí vůz vznikly přestavbou dvou vozů Postw. Mezi podvozky měřicího vozu je umístěn nový měřicí podvozek, určený pro defektoskopické měření vad kolejnic. Vůz je takto schopen zajistit ultrazvukové měření vad kolejnic, měření povrchových vad kolejnic vířivými proudy a videoinspekci kolejnic. V samotném voze je umístěna technologie diagnostiky, skladové a dílenské prostory a měřicí místnost. V řídicím voze jsou další tři kupé pro potřeby posádky, kuchyňka a sociální zázemí. Maximální rychlost jednotky je 110 km/h, hmotnost hnacího vozu 58,5 t, měřicího vozu 49,2 t, řidícího vozu 42,7 t, nejvyšší hmotnost na nápravu 16 t.
V druhé polovině roku 2016 byla DJ NDT postupně výrobně dokončována a počátkem listopadu 2016 se podrobila zkouškám na zkušebním okruhu ZC VUZ Velim. Poté následovaly zkušební jízdy v okolí České Třebové a koncem října i první zkušební měření v Pardubicích na vlečce do Černé za Bory. Počátkem listopadu se provádělo měření a zkušební jízdy v okolí České Třebové, od 7. 11. 2016 pak byla DJ NDT testována mezi Prahou a Libčicemi nad Vltavou. Hnacímu vozu jednotky bylo Drážním úřadem (DÚ) přiděleno EVN 99 54 9162 002-8. V následujím období se předpokládá dokončení zkoušek a schválení DJ NDT u DÚ. Na dokončení čeká i vnější nátěr jednotky, aby odpovídal jednotnému provedení vozidel SŽDC.
Na snímku z 9. 11. 2016 projíždí diagnostická jednotka v čele s řídicím vozem mezistaničním úsekem Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou v rámci zkoušek měřicí aparatury.
Text Daniel Brabenec, foto Šimon Prečuch

Dokončení dodávky lokomotiv řady 741.7 pro ArcelorMittal
V samém závěru října 2016 byly z výrobních závodů firmy CZ LOKO dodány do Ostravy poslední dvě lokomotivy řady 741.7, které si objednala v počtu 20 kusů firma ArcelorMittal Ostrava do desetiletého pronájmu (viz Lokomotivy řady 741.7 pro ArcelorMittal). Jednalo se o 741.729 vyrobenou v Jihlavě a 741.730 z Přerova.
Zatímco lokomotivy 741.711 - 714, 716, 717 a 719 byly vyrobeny v České Třebové a 715 a 718 v Jihlavě, od stroje 741.720 byla pro vytížení kapacity třebovského závodu konečná montáž lokomotiv přesunuta už jen do Jihlavy a ČMŽO Přerov. V Přerově přitom probíhala počínaje šestým vozidlem i demontáž strojů přistavených k přestavbě a úprava hlavních rámů.
Zároveň byly lokomotivy 741.721 - 730 opatřeny nátěrem v oranžovo šedé kombinaci (v korporátních barvách ArcelorMittal), zatímco předchozí dodané lokomotivy byly červeno šedé. Poslední 4 lokomotivy byly navíc vybaveny elektrodynamickou brzdou (EDB), zbývající stroje mají na přání zákazníka pouze přípravu na montáž EDB.
Na fotografii z 27. 9. 2016 je zachycena lokomotiva 741.727 reprezentující oranžovou variantou nátěru při návratu ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Jihlavy při průjezdu železniční stanicí Havlíčkův Brod. Zde zrovna míjí posunující stroj 750.103 ČD Cargo, který zanedlouho poté také zamířil do jihlavského závodu CZ LOKO na montáž klimatizace a další úpravy dle požadavku majitele.
Text a foto Daniel Brabenec

Další vozy ex SBB-CFF-FFS pro dopravce RegioJet
Český dopravce RegioJet, který v České republice slaví již pět let pravidelného provozu na dálkové lince Praha – Ostrava – Havířov, odkoupil pro další rozvoj svých aktivit od švýcarského státního dopravce SBB-CFF-FFS (dále jen SBB) celkem 25 vozů B řady 20-73. Dohromady tak RegioJet vlastní již 39 vozů od SBB (12 ex SBB vozů Am řady 19-90 a 2 ex DB vozy Bwmz řady 29-90, které jsou původně také švýcarské – viz Další posila ve vozovém parku dopravce RegioJet).
Nově zakoupené vozy mají velkoprostorové uspořádání s kapacitou 80 míst k sezení. Na druhém představku je umístěn držák na kola a na lyže. Maximální rychlost vozů je 160 km/h. V rámci příprav na provoz v Česku a na Slovensku projdou vozy dvouetapovou modernizací. V první etapě bude na všechny vozy dosazen nový centrální zdroj energie firmy EVPÚ Nová Dubnica pro napájení jednotlivých technologických uzlů vozu (např. dobíječ vozových baterií, klimatizace). Stávající zdroj umožňoval provoz pouze na trakčním napájecím systému 15 kV / 16,7 Hz, nový bude univerzální pro všechny evropské napájecí systémy. Dále bude u deseti vybraných vozů vyčištěn interiér, dosazeny piktogramy dopravce RegioJet a vozy budou postupně od 11. prosince 2016 nasazeny do pravidelného provozu s cestujícími. Ve druhé etapě bude na zbylých vozech provedena náhrada stávajícího otevřeného systému WC za systém uzavřený, vakuový, budou dosazeny nové sedačky, které jsou standardní pro již jezdící velkoprostorové vozy RegioJetu (řada Bmpz 20-90 výrobce ASTRA Vagoane Călători). Poté budou dříve upravené vozy staženy z provozu a modernizovány ve stejném stylu jako ostatní vozy.
Prvních 13 vozů řady 20-73 bylo do Česka přivezeno 7. července 2016 z rakouského Summerau, kam vozy dopravil rakouský dopravce Wiener Lokalbahnen Cargo ze švýcarsko-rakouské pohraniční stanice Busch SG. Vozy byly poté deponovány v Hranicích na Moravě v areálu firmy SDS. Následně byly dva z vozů přepraveny do dílem Metrans Dyko Rail Repair Shop Kolín, kde proběhla demontáž podvozků obou vozů a jejich přeprava kamiónem zpět do Švýcarska za účelem jejich zavázání pod jiné dva vozy řady 20-73. Ty měly podvozky v havarijním stavu a nebyly schopné přepravy po kolejích. Jeden vůz byl dále přepraven na udržovací základnu RegioJet v Praze, kde proběhla komisionální prohlídka před započetím rekonstrukcí. Většina modernizačních prací bude probíhat ve firmě KOS Krnov, kam bylo přepraveno 10 vozů z Hranic na Moravě a jeden vůz z Prahy. Druhá série vozů dorazí do České republiky během letošního podzimu a počítá se u nich s modernizacemi během roku 2017.
Přeprava jedenácti vozů B 20-73 ex SBB do Krnova byla vyfotografována 28. září 2016 mezi stanicemi Dětřichov nad Bystřicí a Valšov. V čele vlaku stanuly lokomotivy 740.609 a 740.655 dopravce EŽ Praha.
Text Petr Marušák, foto Jiří Šalda

Lokomotiva 386.020 připomíná 150 let přístavní vlečky v Hamburgu
V letošním roce slaví přístav Hamburg významné výročí, neboť 11. srpna 1866 byl zahájen provoz na tamní přístavní vlečce. Za 150 let provozu se kolejiště v přístavu samozřejmě významně rozrostlo, takže v loňském roce již bylo schopno obsloužit 58 295 vlaků, kterými bylo přepraveno 45,75 mil. tun zboží, v kontejnerové dopravě pak 2,304 mil. TEU.
Oslavy tohoto výročí se v Hamburgu konaly 14. až 17. září a v jejich rámci byla představena také lokomotiva 386.020 v polepu připomínajícím toto jubileum. Jde paradoxně o lokomotivu registrovanou v Česku na českou společnost Metrans. Většinovým vlastníkem Metransu je však provozovatel několika hamburských terminálů Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), takže vazba na letošní oslavy je zřejmá.
Ještě v nátěru Metransu lokomotiva 386.020 vyrazila 11. září z České Třebové s pravidelným kontejnerovým vlakem do Hamburgu, kde pak v následujících dnech probíhalo její polepení. Již v nové podobě byla představena 16. září v kolejišti hamburského přístavu. O den později v ranních hodinách se lokomotiva poprvé v nové podobě objevila v Česku, neboť byla nasazena na kontejnerový expres z Hamburgu do České Třebové. Lokomotiva je nyní k vidění na různých vlacích pro intermodálního operátora Metrans nejen na území Česka a Německa, ale i v dalších státech pro které je homologována (tj. ještě Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko). V současné podobě by lokomotiva měla jezdit dva roky.
Snímek představuje zmiňovanou lokomotivu ve stanici Salzburg Liefering, kam dorazila 21. září 2016 s kontejnerovým vlakem z Prahy-Uhříněvsi, který byl veden odklonem přes Břeclav místo běžné trasy přes Horní Dvořiště.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Steiner

Prototyp dieselové lokomotivy 744.101 EffiShunter 1000
Po několikaleté přestávce vyjela v roce 2016 na české koleje nově vyrobená dieselová lokomotiva, stejně jako několik předchozích pocházející z produkce firmy CZ LOKO. Jedná se o přepracované řešení lokomotivy 744.001 (viz Lokomotiva 744.001 ve zkušebním provozu se zátěží), proto je tento stroj označen v navazujícím pořadí jako 744.101. Prototypová lokomotiva je vyráběna v závodě v České Třebové a odpovídá současným specifikacím interoperability TSI.
Lokomotiva je čtyřnápravová kapotová s věžovou kabinou umístěnou na hlavním rámu blíže konci stroje, s dvěma podvozky obdobného provedení jako u lokomotivy 744.001 a elektrickým přenosem výkonu AC/AC. Zdrojem energie je spalovací motor Caterpillar C32 o výkonu 895 kW, splňující emisní normy EU stage IIIB, který pohání trakční alternátor Siemens. Usměrněným proudem z trakčního usměrňovače jsou ze stejnosměrného meziobvodu napájeny přes individuální střídače EVPÚ Nová Dubnica 4 trakční asynchronní motory CZ LOKO TAM1084C6, uchycené pomocí tlapových valivých ložisek na jednotlivých dvojkolích. Z vlastního stejnosměrného meziobvodu za trakčním alternátorem jsou napájeny přes samostatné střídače i pomocné pohony lokomotivy. Lokomotiva je vybavena vzduchotlakou brzdou Dako, elektrodynamickou brzdou a zajišťovací střadačovou brzdou. Všechna dvojkolí jsou brzděna kotoučovými brzdovými jednotkami. Zdrojem stlačeného vzduchu je lamelový kompresor Mattei se sušičkou vzduchu, vzduchové rozvody jsou nerezové. Dosazen je mikroprocesorový řídicí systém MSV. Délka lokomotivy přes nárazníky je 16 400 mm, šířka 3 060 mm, výška 4225 mm, hmotnost 80 t (variantně 76 - 84 t), maximální rychlost 100 km/h, minimální poloměr oblouku 65 m.
V druhé polovině srpna 2016 byla stavba lokomotivy montážně dokončena a 21. 8. 2016 byla převezena ke stacionárním zkouškám do VÚKV, který působí v areálu ZC VUZ Velim. Poté bude následovat oživování a další série zkoušek. Plánována je její prezentace na letošním veletrhu Innotrans v Berlíně.
Na fotografii pořízené v žst. Velim 21. 8. 2016 se představuje 744.101, připravená na převoz po vlečce VUZ do areálu VÚKV.
Text Daniel Brabenec, foto Tomáš Dohnal

Nové kontejnerové spojení Gliwice – Sopron zahájeno
22. července odjel z terminálu PCC Intermodal v polských Gliwicích první pravidelný kontejnerový vlak do terminálu Gysev Cargo v maďarském Sopronu. Jedná se o společný projekt operátorů PCC Intermodal, Rail Cargo Operator – CSKD a Amber Rail. Cílem tohoto nového spojení je především propojení stávajících sítí intermodálních vlaků PCC Intermodal v Polsku a Rail Cargo Operator – CSKD na jihovýchodě Evropy.
Vlak jezdí v počáteční fázi pravidelně třikrát týdně s odjezdy vždy v pondělní, středeční a páteční večer z Gliwic (příjezdy do Sopronu následující den ráno), v opačném směru jedou vlaky rovněž přes noc s odjezdy v úterý, čtvrtek a sobotu. Za samotnou dopravu je odpovědný dopravce LTE, který na tyto vlaky nasazuje stroje řady 189 v celé trase mezi stanicemi Gliwice Port a Sopron-Rendező bez přepřahu. V Polsku je vlak veden na licenci dopravce STK, dále pak jsou již provozovatelem jednotliví dopravci ze skupiny LTE, kteří mohou provozovat drážní dopravu na území Česka, Slovenska a Maďarska. Oproti původním předpokladům tedy vlak nejede tranzitem přes Rakousko, ale přes Slovensko, tj. přes hraniční přechody Chałupki/Bohumín, Lanžhot/Kúty a Rusovce/Rajka. V Maďarsku pak využívá mj. úsek Hegyeshalom – Csorna, který byl v celé délce elektrizován teprve před rokem (viz Síť elektrizovaných tratí GYSEV rozšířena o dalších 87 km.
Druhý vlak ve směru z Maďarska do Polska v čele se strojem 189 155 je zachycen na snímku pořízeném 26. července u stanice Mosonszolnok.
Text Petr Štefek, foto Csaba Bereczki

Modernizované montážní vozy trakčního vedení řady MVTV 2.3 SŽDC
Postupná modernizace speciálních vozidel SŽDC pokračuje v tomto roce dodávkou 8 ks rekonstruovaných montážních vozů trakčního vedení řady MVTV 2, nově přeznačených na MVTV 2.3. Výběrové řízení na modernizaci těchto vozidel SŽDC vyhlásila v červnu 2014, v lednu 2015 pak byla podepsána smlouva s vítězem soutěže - firmou CZ LOKO. Všechna modernizovaná vozidla mají být dodána do 20 měsíců od podpisu smlouvy. Celou zakázku realizuje CZ LOKO ve svém závodě v České Třebové.
Při modernizaci byla zachována bez podstatných změn skříň vozidla, která byla pouze repasována a vyztužena. Stejný je i přenos výkonu (na rozdíl od předchozí nepříliš zdařilé a cenově náročné modernizace na řadu MVTV 2.2 - viz Prototyp montážního vozu MVTV 2.2 SŽDC ). Nově byl do vozidla dosazen spalovací motor Tedom TD 262 R6H TA 26 o jmenovitém výkonu 262 kW, z kterého je poháněna přes hydromechanickou převodovku Voith DIWA 884.5 jedna hnací náprava. Úpravou prošla střecha vozidla, na kterou je dosazena nová pevná zkrácená montážní plošina s hydraulicky ovládanými bočními výsuvy. Mezi repasovaný diagnostický sběrač a montážní plošinu byla umístěna dvě hydraulicky ovládaná ramena pro manipulaci s trakčním vedením. Řídicí systém vozidla pochází z produkce MSV Elektronika. Vůz je opatřen dvěma nezávislými NiCd akumulátorovými bateriemi o jmenovitém napětí 24 V DC pro startování vozidla a napájení palubní sítě. Dodávku elektřiny při zastaveném spalovacím motoru zajišťuje elektrocentrála CAT DE9.5E3 3x400/230V, 9,5 kVA. Výrobu stlačeného vzduchu obstarává lamelový kompresor Mattei M80B, trvale poháněný od spalovacího motoru, ve spojení se sušičkou. Rozvod vzduchu je proveden nerezovým potrubím, vzduchojemy jsou ocelové. Samočinná brzda je elektricky ovládaná DAKO s brzdičem BSE2 a elektrickými ovladči Alfa Union. Pískovací zařízení dodala firma Tribotec. Původní poruchové předsuvné dveře jsou nahrazeny typem, používaným u motorových vozů řady 814, ze stejné řady je použita i zesílená náprava a nápravová převodovka. Maximální rychlost vozu je zvýšena na 90 km/h, pracovní rychlost je regulovatelná v rozmezí 1 - 5 km/h.
První modernizovaný vůz MVTV 2.3-001 byl výrobně dokončen v červenci 2016 a koncem měsíce vyjel i na první zkušební jízdy. Od 5. do 10. 8. pokračují jeho zkoušky ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi. Po dokončení zkoušek a získání potřebných dokladů by měl být vůz předán OŘ Praha. Poté budou následovat postupně zbývající vozy, které jsou již všechny soustředěny v různém stupni rozpracovanosti v České Třebové.
Fotografie z 21. 7. 2016 představuje MVTV 2.3-001 (CZ-SŽDC 99 54 9439 062-9) při posunu v žst. Česká Třebová v blízkosti areálu CZ LOKO. Převoz zajišťuje lokomotiva 709.601 s asynchronním pohonem.
Text František Koudelka, foto Luboš Hudač

Oprava rakouské lokomotivy 1041.02 v Česku
Na jaře roku 2016 se v Česku objevila nezvyklá elektrická lokomotiva, která byla ještě na konci minulého století nasazována v pravidelném provozu u našich jižních sousedů. Svou cestu ukončila v Kolíně, kam byla dopravena za účelem opravy pojezdu v dílnách METRANS DYKO Rail Repair Shop.
Lokomotiva 1041.02 byla vyrobena rakouskou lokomotivkou SGP v roce 1952 pod výrobním číslem 52734, elektrickou výzbroj pak dodalo konsorcium firem AEG, BBC, ELIN a SSW. Až do svého vyřazení dopravovala vlaky u rakouského státního dopravce ÖBB. Jako jedné ze čtyř lokomotiv této řady jí byla zvýšena maximální rychlost z 80 km/h na 110 km/h a lokomotiva byla poté přeznačena na 1041.202. Po roce 2000 byla nasazována na nostalgické vlaky ÖBB a následně byla odprodána soukromému dopravci Rail Professionals Stütz (RPS), který v roce 2010 zahájil dopravu vlastních vlaků v Rakousku. V červenci 2013 odkoupila 80% podíl v RPS společnost Metrans a firma byla posléze přejmenována na Metrans Railprofi Austria. Proto se oprava uskutečňuje v rámci skupiny Metrans ve vlastních dílnách v Kolíně a ne u jiného opravce v Rakousku.
Při dokončování opravy byla lokomotiva podrobena tažené jízdní zkoušce pro ověření chování pojezdu a oteplení ložisek. Za tímto účelem byl u firmy Metrans zapůjčen 29. 6. 2016 stroj řady 386 a obě lokomotivy se vydaly na zkušební jízdu z Kolína do Golčova Jeníkova a zpět. Zahájení této jízdy dokumentuje fotografie z Kolína dílen, na které se představují stroje 1041.02 (93 81 1041 202-1 A-PLOK) a 386.019.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Jiří Konečný

 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2016